• Stopaq

  Nr art. 781025

  Stopaq

  Trwale plastyczna, pęczniejąca masa uszczelniająca

  Wariant
  7810 | Stopaq
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Gęstość (20 °C) około 1,2 g/cm²
  Kolor zielonkawy
  Konsystencja trwale plastyczna masa o konsystencji pasty
  Zdolność pęcznienia około 10 %

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • Trwale plastyczne uszczelnienie kabli, przewodów i rur
  • W przypadku obciążenia wodą od spodu
  • Obszary związane z wodą i ściekami
  • Uszczelnianie przecieków

  Właściwości

  • Szczelność wobec wody pod ciśnieniem do 0,3 bar
  • Gazoszczelność
  • Odporność na starzenie
  • Trwała plastyczność
  • Rozpręża się pod wpływem wody
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Nośne, czyste i wolne od pyłu.

   • Przygotowania

    Powierzchnie z tworzywa sztucznego należy uszorstnić.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 10 °C maks. 35 °C
   • pistolet do uszczelnień
   • Warunki stosowania

    Temperatura podłoża: +5 °C do +30 °C.
    Temperatura stosowania: +10 °C do +35 °C (dot. pasty).
    Zalecana: +25 °C do +30 °C (kartusze należy ogrzać).

  • Wskazówki wykonawcze
   • Nie stosować przy bezpośrednim kontakcie z produktami bitumicznymi.

    Przewody (temp. ≥ +30 °C) należy zaizolować termicznie.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • pistolet do uszczelnień
   • Pistolet do uszczelnień (4701, 4702), papier ścierny

   • GR_HW_59

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania 24 mies.
   • W zamkniętych oryginalnych opakowaniach, niezmieszane i nienarażone na działanie mrozu - co najmniej  24  miesiące.

  • Zużycie
   • 1,2 kg / l wypełn. przestrzeni
   • Około 1,2 kg/l wypełnianej przestrzeni

  • Wskazówki ogólne
   • Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Możliwe produkty systemowe

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej