Nr art. 108425

  Betofix R4 SR

  Wzmocniona włóknami zaprawa PCC do konstrukcyjnej naprawy elementów betonowych

  Wariant
  1084 | szary
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Wytrzymałość na zginanie (po 28 dniach) ≥ 8,0 N/mm²
  Reakcja na ogień Klasa A1
  Współczynnik migracji chlorków po 28 dobach 1,17 x 10-12 m²/s
  Wytrzymałość na ściskanie 1 d: ≥ 15 N/mm², 7 d ≥ 40 N/mm², 28 d ≥ 50 N/mm²
  Dynamiczny moduł Younga ≥ 25000 N/mm²
  Nadzór zewnętrzny QDB
  Największe ziarno 2 mm
  Nasiąkliwość kapilarna ≤ 0,5 kg/(m²h0,5)
  Zapotrzebowanie wody ok. 10,7%, co odpowiada 2,7 l/25 kg
  Skurcz 28 dni ≤ 0,55 mm/m

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • posadzki / ściany / sufity wewnątrz i na zewnątrz
  • Aplikacja metodą natrysku mokrego
  • Zaprawa naprawcza i powłokowa wg DIN 19573
  • Produkt do wzmacniania betonu w przypadku napraw istotnych ze statycznego punktu widzenia
  • Wzmacnianie betonu zgodnie z normą
   - DIN EN 1504-3
   - Rili-SIB DAfStb 2001
   - ZTV-ING
   - DIN 19573
  • W sektorze wody pitnej spełnia wymagania instrukcji roboczej DVGW W 270 i W 347

  Właściwości

  • Wysoka odporność na wnikanie chlorków
  • Odporność na siarczany
  • Odporność na mróz i sole rozmrażające
  • Niska zawartość alkaliów (SR/NA)
  • Do aplikacji natryskowej i narzutowej
  • Zdatność do stosowania nad głową
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże betonowe:
    nośne, czyste, wolne od kurzu
    Uwzględnić aktualne przepisy techniczne w zakresie następujących parametrów:
    - Wytrzymałość podłoża na odrywanie
    - Minimalna chropowatość/głębokość nierówności

    Podłoże należy zwilżyć do stanu matowo wilgotnego

    Zbrojenie:
    Stopień czystości SA 2 ½ w razie stosowania ochrony antykorozyjnej, w przeciwnym razie SA 2

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 30 °C
   • pompa do zapraw / kielnia / szpachla / paca stalowa
   • Czas obróbki: (+20 °C): ok. 60 minut

     

    Grubość warstwy

    Pojedyncza warstwa 5 - 25 mm

    Aplikacja dwuwarstwowa < 50 mm, obróbka w układzie "świeże w świeże"
    .
    Pojedyncza warstwa w wyłomach < 80 mm

     

    Wykańczanie

    Świeże powierzchnie zaprawy chronić przez co najmniej 3 dni przed zbyt szybkim wysychaniem na skutek działania wiatru, bezpośredniego nasłonecznienia, deszczu i/lub mrozu!

     

    Aplikacja maszynowa

    W przypadku aplikacji maszynowej prosimy o kontakt z naszymi doradcami.

     

  • Wskazówki wykonawcze
   • Mieszanie możliwe tylko przy użyciu maszyny!

  • Narzędzia/czyszczenie
   • pompa do zapraw / kielnia / szpachla / paca stalowa
   • Mieszarka, kielnia, paca do gładzenia
    Odpowiednie maszyny aplikacyjne

   • Narzędzie do mieszania, paca, paca do wygładzania

    Narzędzia - świeżo po użyciu - należy myć wodą.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed wilgocią
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • Nienaruszone opakowania, składowane w suchym miejscu, można przechowywać przez ok. 12 miesięcy.

  • Zużycie
   • 2,0 kg / mm gr. warstwy / m²
   • Ok. 2,0 kg/m²/mm grubości warstwy, czyli ok. 2,0 kg/dm³

   • Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej