• Epoxy Universal
 • Epoxy Universal Comp A
 • Epoxy Universal Comp A
 • Epoxy Universal Comp B
  • Epoxy Universal
  • Epoxy Universal Comp A
  • Epoxy Universal Comp A
  • Epoxy Universal Comp B

  Nr art. 559031

  Epoxy Universal

  Powłoka ochronna mostkująca rysy

  Kolor: czarny | 5590

  Kolor: czarny | 5590

  Wybierz kolor
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Komponent A

  Gęstość (20 °C) 1,37 g/cm³
  Lepkość (w temp. 25 °C) 2000 mPa s

  Komponent B

  Gęstość (20 °C) 1,08 g/cm³
  Lepkość (w temp. 25 °C) 5650 mPa s

  Mieszanka

  Gęstość (20 °C) 1,30 g/cm³
  Lepkość (w temp. 25 °C) 1900 mPa s

  W stanie przereagowanym

  W stanie przereagowanym

  Klasa mostkowania rys A 2 (> 0.25 mm)

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • Powłoka ochronna mostkująca rysy, do stosowania w żelbetowych zbiornikach
   (AbZ Z-59.15-368 und Z-59.17-436)
  • Powłoka antykorozyjna na stal lub stal cynkowaną
  • Powłoka do systemów do przechowywania gnojówki oraz produkcji biogazu, do zbiorników i ścian silkosów mobilnych (AbZ Z-59.17-436)

  Właściwości

  • produkt rozpuszczalnikowy
  • Statyczne mostkowanie rys
  • Odporność chemiczna
  • Materiał zdatny do aplikacji za pomocą pędzla i natryskowej
  • Produkt zawiera rozpuszczalnik
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być nośne, stabilne wymiarowo, mocne, oczyszczone z luźnych części, pyłów, olejów, smarów, ścieru gumowego i innych substancji zmniejszających przyczepność.

    Wytrzymałość zagruntowanej powierzchni na odrywanie musi wynosić średnio 1,5 N/mm²; najmniejsza wartość jednostkowa co najmniej 1,0 N/mm²), minimalna wytrzymałość na ściskanie:. 25 N/mm².

    Podczas prac w ramach ujętych w Ogólnym Dopuszczeniu Budowlanym podłoże musi spełniać jego wymagania. Należy także zastosować wymienione w nim produkty systemowe.

   • Przygotowania

    Podłoże należy przygotować odpowiednią metodą, np. śrutowania lub szlifowania tarczą diamentową w taki sposób, aby spełniało przedstawione wymagania.

    Przed nałożeniem powłoki jamy i pory w powłoce należy zamknąć za pomocą materiału zapewniającego stabilność, jak np. Epoxy MT 100 z dodatkiem Stellmittel (Add TX).

    W przypadku stali powierzchnię należy oczyścić z rdzy i spieku hutniczego, na przykład przez jej wypiaskowanie do stopnia SA 2 1/2.

  • Przygotowanie
   • Proporcja mieszania komp. A 75 : komp. B 25
   • czas mieszania 3 min
   • Pojemnik kombi

    Do żywicy (składnik A) w całości dodać utwardzacz (składnik B).

    Następnie masę wymieszać za pomocą wolnoobrotowej mieszarki elektrycznej
    (ok. 300 - 400 obr./min.).

    Mieszankę przelać do innego pojemnika i jeszcze raz dobrze wymieszać.

    Należy mieszać przez co najmniej 3 minuty.

    Smugi wskazują na niedostateczne wymieszanie materiału.

    Do aplikacji za pomocą urządzenia typu airless (np. pompy tłokowej Storch SL 1100) lepkość gotowej mieszanki można uregulować dla potrzeb aplikacji natryskowej poprzez dodanie do 20% rozcieńczalnika Verdünnung V 103.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 10 °C maks. 25 °C
   • malowanie pędzlem/wałkiem, natrysk airless/airmix
   • czas otwarty 60 min
   • Wyższe temperatury z zasady powodują skrócenie, niższe - wydłużenie podanych czasów.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • malowanie pędzlem/wałkiem, natrysk airless/airmix
   • Wałek do epoksydów, pędzel, ławkowiec lub urządzenie natryskowe typu airless (np. pompa tłokowa Storch SL 1100), odpowiednia mieszarka

   • Bliższe informacje zawarte są w katalogu narzędziowym Remmers.

    Narzędzia i ewentualne zabrudzenia natychmiast, w stanie świeżym zmyć rozcieńczalnikiem Verdünnung V 103.

    Podczas czyszczenia należy zważać na zachowanie odpowiednich warunków bezpieczeństwa.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w miejscu chłodnym i suchyym, zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej 12 miesięcy (komp. A) lub co najmniej 24 miesiące (komp. B).

  • Zużycie
   • Zgodnie z dopuszczeniem

  • Przykłady zastosowań
   • Powłoka

    Materiał nanieść na przygotowaną powierzchnię i równomiernie rozprowadzić za pomocą odpowiednich narzędzi, np. wałka do epoksydów.

    Aplikacja trójwarstwowa z zachowaniem przemienności kolorów, zgodnie ze świadectwem badania.

    1,2 kg/m² spoiwa w trzykrotnej aplikacji

  • Wskazówki ogólne
   • Wszystkie podane wyżej wartości i zużycia zostały ustalone w warunkach laboratoryjnych (20 °C) dla wariantów standardowych. W warunkach placu budowy mogą wystąpić nieznaczne odchylenia tych wartości.

    Nie nadaje się do miejsc podlegających częstym i długotrwałym obciążeniom termicznym (> 60°C).

    Aby uniknąć problemów z międzywarstwą nie należy przekraczać maksymalnej ilości nakładanego materiału na jedną warstwę 0,40 kg/m²
    .

    Naprawy powierzchni oraz dobudowywanie dalszych odcinków do istniejących już powłok prowadzą do powstania widocznych miejsc łączenia

    Silne obciążenia abrazyjne powodują zwiększone zużycie.

    Powłoka wytrzymuje jazdę pojazdami na gumowych kołach. Nie nadaje się do stosowania w miejscach, w których odbywa się ruch pojazdów na kołach poliamidowych i metalowych oraz w których występują punktowe obciążenia dynamiczne.

    Żywice epoksydowe poddane działaniu promieni UV i zjawisk pogodowych generalnie nie są kolorystycznie stabilne.

    Dalsze wskazówki na temat obróbki i pielęgnacji wymienionych produktów zawarto w odnoszących się do nich aktualnych instrukcjach technicznych, jak również w wytycznych firmy Remmers dotyczących układania systemów.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Produkt przeznaczony wyłącznie dla profesjonalnych użytkowników!

    Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i stosowania oraz na temat usuwania i ochrony środowiska znajdują się w aktualnej karcie charakterystyki produktu.