• PCB Top

  Nr art. 054425

  PCB Top

  Tynk cienkowarstwowy do renowacji elementów budowlanych zanieczyszczonych PCB

  Kolor: PCB Top | 0544
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Wytrzymałość na ściskanie > 5 N/mm²
  Największe ziarno 0,5 mm
  Grubość warstwy Single layer 15 - 30 mm
  Gęstość nasypowa Około 1,4 kg/dm³
  Zapotrzebowanie wody 5,6 l/25 kg

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych
  • Naprawa materiałów budowlanych wtórnie obciążonych polichlorowanymi bifenylami, w celu ograniczenia dyfuzji lotnych PCB.
  • Nośne, wtórnie obciążone PCB farby do ścian wewnętrznych i tynki z żywicy syntetycznej po wstępnej obróbce podkładem kwarcowym Remmers Quartzgrund
  • Mineralne, zdatne do tynkowania podłoża i materiały do budowy ścian

  Właściwości

  • Znacząco ogranicza dyfuzję PCB z wtórnie obciążonych materiałów budowlanych
  • Może być aplikowany ręcznie oraz za pomocą powszechnie uzywanych maszyn tynkarskich
  • Wiąże hydraulicznie
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Nośne, czyste i wolne od pyłu.

   • Przygotowania

    Podłoże należy zwilżyć do stanu matowo wilgotnego

    Nanieść produkt jako warstwę sczepną, pokrywając > 50 % powierzchni.

    U2_M_134

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 30 °C
   • kielnia zębata / listwa zębata
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C.

   • Produkt nakładać za pomocą odpowiedniego narzędzia lub maszyny.

     

  • Wskazówki wykonawcze
   • Zaprawy, która zaczęła wiązać, nie wolno ponownie urabiać ani poprzez dodanie wody, ani poprzez dodanie świeżej zaprawy.

    Powierzchnie pokryte świeżą zaprawą należy przez co najmniej 4 dni chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem, mrozem i deszczem.

    Rysy włoskowate/skurczowe nie są brane pod uwagę i nie mogą być uznawane za usterkę, ponieważ nie obniżają technicznej wartości materiału.

    W przypadku aplikacji maszynowej prosimy o kontakt z naszymi doradcami.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • kielnia zębata / listwa zębata
   • Mieszarka, kielnia, paca stalowa
    W przypadku aplikacji maszynowej konieczny njest uprzedni kontakt z doradcą technicznym!

   • Narzędzia w stanie świeżym myć wodą.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Przechowywać w suchym miejscu, chronić przed wilgocią / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • Nienaruszone opakowania, składowane w suchym miejscu, można przechowywać przez ok. 12 miesięcy.

  • Zużycie
   • 1,2 kg / mm gr. warstwy / m²
   • Około 1,2 kg/m²/mm grubości warstwy
    Około 8 kg/m² na warstwę o grubości 6 mm (zgodnie ze świadectwem badań)

   • Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

  • Wskazówki ogólne
   • Nie stosować na podłożach zawierających gips!

    Woda zarobowa musi mieć jakość wody pitnej.

    Zawartość chromu w postaci rozpuszczalnych związków chromu (VI) w odniesieniu do całkowitej suchej masy cementu wynosi mniej niż 0,0002%.

    Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

    Odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów należy ustalić oddzielnie.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.