• Betofix HQ2

  Nr art. 055425

  Betofix HQ2

  Pęczniejąca zaprawa do wypełnień

  Wariant
  0554 | szary
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Wytrzymałość na zginanie (po 28 dniach) ≥ 7,0 N/mm²
  Wytrzymałość na ściskanie 1 d: ≥ 10 N/mm², 7 d: ≥ 35 N/mm², 28 d: ≥ 40 N/mm²
  Dynamiczny moduł Younga ≥ 25000 N/mm²
  Gęstość objętościowa świeżej zaprawy Ok. 2,2 kg/dm³
  Największe ziarno 2 mm
  Nasiąkliwość kapilarna ≤ 0,5 kg/(m²•h0,5)
  Stopień pęcznienia (24 h) Ok. 1,0 % obj.
  Zapotrzebowanie wody Ok. 12 %, co odpowiada 3,0 l/25 kg

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • posadzki/ściany wewnętrzne i zewnętrzne
  • Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • Na mineralne podłoża w miejscach suchych, wilgotnych i mokrych
  • Do wypełniania i podlewania maszyn, konstrukcji stalowych i betonowych oraz elementów drewnianych
  • Do wypełniania spoin pomiędzy elementami prefabrykowanymi i podwaliną posadzki piwnicznej
  • Do wypełniania pustych miejsc
  • Do wbudowywania specjalnych elementów budowlanych
  • Do wykonywania faset

  Właściwości

  • Szybki rozwój wytrzymałości
  • Zdolność do pęcznienia
  • Wodoszczelność
  • Mrozoodporność
  • Przygotowanie do pracy
   • Przygotowania

    Podłoże betonowe:
    nośne, czyste, wolne od kurzu
    Uwzględnić aktualne przepisy techniczne w zakresie następujących parametrów:
    - Wytrzymałość podłoża na odrywanie
    - Minimalna chropowatość/głębokość nierówności

    Podłoże należy zwilżyć do stanu matowo wilgotnego

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 30 °C
   • układanie zaprawy / szpachlowanie / nakładanie kielnią / spoinowanie
   • Spoiny wypełnić bez przerw i pozostawiania pustych miejsc, a następnie materiał ubić.

    Wystającą lub wypływającą zaprawę usunąć nim zwiąże, a spoiny wygładzić.

     

  • Narzędzia/czyszczenie
   • układanie zaprawy / szpachlowanie / nakładanie kielnią / spoinowanie
   • Mieszarka lub mieszadło, kielnia, kielnia do wygłądzania, kielnia-spoinówka

   • Narzędzie do mieszania, paca stalowa, paca do wygładzania, kielnia-spoinówka

    Narzędzia - świeżo po użyciu - należy myć wodą.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed wilgocią
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • Nienaruszone opakowania, składowane w suchym miejscu, można przechowywać przez ok. 12 miesięcy.

  • Zużycie
   • 2,0 kg / mm gr. warstwy / m²
   • Ok. 2,0 kg/m²/mm grubości warstwy, wgl. ok. 2,0 kg/dm³

  • Wskazówki ogólne
   • Zawartość chromu w postaci rozpuszczalnych związków chromu (VI) w odniesieniu do całkowitej suchej masy cementu wynosi mniej niż 0,0002%.

    Parametry produktów oznaczono w warunkach laboratoryjnych, w temp. 20°C i przy wilgotności względnej powietrza (w.w.p.) = 65%.

    Alkaliczne spoiwa mogą rozpuszczać metale nieżelazne.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej