• Betofix HQ3 [basic]

  Nr art. 106425

  Betofix HQ3

  Zaprawa zalewowa o wysokiej wytrzymałości

  Wariant
  1064 | szary
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Reakcja na ogień Klasa A1 (DIN EN 13501)
  Wytrzymałość na ściskanie 24 h: > 50 N/mm²
  7 dni: > 85 N/mm²
  28 dni: > 95 N/mm²
  90 dni: > 110 N/mm²
  Przyporządkowanie do klasy wilgotności W0, WF, WA
  Rozpływność po 5 min: ≥ 750 mm
  po 30 min: ≥ 700 mm
  po 60 min: ≥ 650 mm
  po 90 min: ≥ 650 mm
  (*Czas podczas oznaczania rozlewności wynosi 150 sek.)
  Gęstość objętościowa świeżej zaprawy około 2,3 kg/dm³
  Największe ziarno 3 mm
  Konsystencja po wymieszaniu około 25 cm (osiadanie)
  Stopień pęcznienia (24 h) ≥ 0,5% objętościowych
  Grubość warstwy 15 - 150 mm
  Zapotrzebowanie wody około 9,6 %, co odpowiada 2,4 l/25 kg
  Przyporządkowanie do klasy ekspozycji zgodnie z EN 206-1/DIN 1045-2: XC1 – XC4, XD1 – XD3, XO XS1 – XS3, XF1 – XF4* XA1 – XA2, XM1* – XM2* *klasy narażenia XM1, XM2 oraz XF4 nie są objęte wytyczną VeBMR.
  Klasa rozlewności f3
  Klasa skurczu SKVM I
  Klasa wytrzymałości wczesnej A
  C (w temp. 5 °C)
  Klasa wytrzymałości na ściskanie C 70/85

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • posadzki/ściany wewnętrzne i zewnętrzne
  • Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • Podłoża mineralne w strefach suchych, wilgotnych, mokrych i podwodnych
  • Do zalewania i podlewek pod maszynami, konstrukcjami stalowymi, torami kolejowymi, wiatrowniami i podporami mostowymi
  • Do wypełniania spoin pomiędzy elementami prefabrykowanymi i podwaliną posadzki piwnicznej
  • Do zalewania słupów w fundamentach kielichowych
  • Do napraw betonu na niewielkich obszarach
  • Wypełnianie pustych miejsc o dużych rozmiarach w betonowych elementach budowlanych zgodnie z 3 poprawką do wytycznej SiB (Niemcy)

  Właściwości

  • Wysoka wytrzymałość wczesna i końcowa
  • Zdolność do pęcznienia
  • Wodoszczelność
  • Hamowanie procesu korozji
  • Największe ziarno: 3 mm
  • Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: ≥ 105 N/mm²
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Nośne, czyste i wolne od pyłu.

   • Przygotowania

    Podłoże należy zwilżyć do stanu matowo wilgotnego

    Odsłonić przypowierzchniowe ziarno.

    Odporność podłoża na ścieranie musi wynosić średnio. > 1,5 N/mm².

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 30 °C
   • pompa do zapraw / wylewanie
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C.

   • W razie potrzeby wykonać szalunek.

    Zalewanie odbywa się zazwyczaj bez przerw tylko z jednej strony lub jednego narożnika.

    W trudniejszych przypadkach można dodatkowo wibrować.

     

  • Wskazówki wykonawcze
   • Zaprawy, która zaczęła wiązać, nie wolno ponownie urabiać ani poprzez dodanie wody, ani poprzez dodanie świeżej zaprawy.

    Powierzchnie pokryte świeżą zaprawą należy przez co najmniej 4 dni chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem, mrozem i deszczem.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • pompa do zapraw / wylewanie
   • Mieszalnik: mieszalnik z podwójnym mieszadłem, mieszarka z ruchem wymuszonym.
    W przypadku stosowania pompy mieszającej stosować betoniarkę okresową.

   • Narzędzie do mieszania: mieszalnik dwumieszadłowy, mieszalnik z ruchem wymuszonym
    W przypadku korzystania z pompy mieszającej należy używać mieszalnika wsadowego.

    Narzędzia - świeżo po użyciu - należy myć wodą.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed wilgocią
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • Nienaruszone opakowania, składowane w suchym miejscu, można przechowywać przez ok. 12 miesięcy.

  • Zużycie
   • 2,1 kg / l wypełn. przestrzeni
   • około 2,1 kg/dm³

   • Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

  • Wskazówki ogólne
   • Woda zarobowa musi mieć jakość wody pitnej.

    Zawartość chromu w postaci rozpuszczalnych związków chromu (VI) w odniesieniu do całkowitej suchej masy cementu wynosi mniej niż 0,0002%.

    Parametry produktu oznaczone zostały w warunkach laboratoryjnych, zgodnie z wytyczną DAfStb Rili – VeBMR.

    Alkaliczne spoiwa mogą rozpuszczać metale nieżelazne.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Możliwe produkty systemowe

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej