• CEM rapid
 • CEM rapid
 • CEM rapid
  • CEM rapid
  • CEM rapid
  • CEM rapid

  Nr art. 283401

  CEM rapid

  Bezchlorkowy cement szybkowiążący do uniwersalnego stosowania

  Kolor: szary | 2834
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Wytrzymałość na obciążenia (20 °C) ok. 15 minut
  Wytrzymałość na ściskanie 30 min.: ok. 10 N/mm², 24 godz.: ok. 25 N/mm², 28 dni: ok. 50 N/mm²
  Początek wiązania (20°C) ok. 5 minut
  Zapotrzebowanie wody 1,4-1,8 l/6 kg
  6,0-7,5 l/25 kg

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • posadzki / ściany / sufity wewnątrz i na zewnątrz
  • Szybkowiążąca zaprawa montażowa do elementów wbudowywanych
  • Szybka naprawa miejsc przecieków i wnikania wody
  • Odlewy w zamkniętych i otwartych formach
  • Produkt przyspieszający wiązanie zapraw normalnie wiążących

  Właściwości

  • Bardzo wysoka wytrzymałość wczesna i końcowa
  • Bardzo szybka reakcja (5 minut)
  • Wodoszczelność
  • Odporność na mróz i sole rozmrażające
  • Produkt miesza się z cementami DIN EN 197-1
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Nośne, czyste i wolne od pyłu.

   • Przygotowania

    Podłoże należy zwilżyć do stanu matowo wilgotnego

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 30 °C
   • układanie zaprawy / szpachlowanie / polewanie / spoinowanie
   • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 3 min.
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min.
    +5 °C do maks. +30 °C. Niskie temperatury wydłużają, wysokie temperatury skracają czas przydatności wymieszanego materiału do użycia oraz czas twardnienia.

   • Szybki montaż

    Strefę montażu należy wypełnić, wywierając nieznaczny nacisk.

     

    Przyspieszanie wiązania

    Dodać od 10 do 20% wag., zależnie od pożądanego czasu wiązania zaprawy cementowej.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Zaprawy, która zaczęła wiązać, nie wolno ponownie urabiać ani poprzez dodanie wody, ani poprzez dodanie świeżej zaprawy.

    Powierzchnie pokryte świeżą zaprawą należy przez co najmniej 4 dni chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem, mrozem i deszczem.

    Resztki produktu w pojemniku zarobowym przyspieszają wiązanie zaprawy.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • układanie zaprawy / szpachlowanie / polewanie / spoinowanie
   • Mieszarka, kielnia, szpachla

   • Narzędzia w stanie świeżym myć wodą.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Przechowywać w suchym miejscu, chronić przed wilgocią / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • Nienaruszone opakowania, składowane w suchym miejscu, można przechowywać przez ok. 12 miesięcy.

  • Zużycie
   • 2 kg / l wypełn. przestrzeni
   • ok. 2,0 kg/l wypełnianej przestrzeni

  • Wskazówki ogólne
   • Nie stosować na podłożach zawierających gips!

    Woda zarobowa musi mieć jakość wody pitnej.

    Produkt może zawierać śladowe ilości pirytu (siarczku żelaza).

    Parametry produktów oznaczono w warunkach laboratoryjnych, w temp. 20°C i przy wilgotności względnej powietrza (w.w.p.) = 65%.

    Alkaliczne spoiwa mogą rozpuszczać metale nieżelazne.

    Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej