• PC 2K 45

  Nr art. 094103

  PC 2K 45

  Dwukomponentowa lekka zaprawa oparta na żywicy epoksydowej, przeznaczona do naprawy betonu

  Kolor: betonowoszary | 0941
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Komponent A

  Gęstość (20 °C) 0,78 g/cm³

  Komponent B

  Gęstość (20 °C) 0,92 g/cm³
  Lepkość (w temp. 25 °C) około 10 mPa s

  Mieszanka

  Gęstość (20 °C) 0,93 g/cm³

  W stanie przereagowanym

  W stanie przereagowanym

  Wytrzymałość na zginanie > 18 N/mm²
  Wytrzymałość na ściskanie > 48 N/mm²

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • Naprawa niekonstrukcyjnych elementów betonowych.
  • Szczególnie do naprawy uszkodzonych w wyniku korozji stali zbrojeniowej elementów filigranowych
  • Do szybkiej naprawy pojedynczych uszkodzeń o małej powierzchni
  • Lekkie, bardzo wytrzymałe reprodukcje i kopie rzeźb, tralek, gzymsów i innych profilowanych elementów, jak np. reliefów
  • Renowacja i naprawa kamieni naturalnych

  Właściwości

  • Zaprawa może być stosowana do napraw powierzchni nad głową
  • Wytrzymałość na ściskanie: > 48,5 N/mm²
  • Wytrzymałość na zginanie: > 18 N/mm²
  • W połączeniu z Haftbrücke EP 2K wykazuje doskonałą przyczepność
  • Materiał można rozciągać do warstwy o grubości prawie 0 mm
  • Twardnieje bezskurczowo, prawie bez naprężeń.
  • Zaprawa jest wodoszczelna przy nałożeniu warstwy o grubości ponad 5 mm
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Zagruntowane bez pozostawiania otwartych porów podłoże musi być nośne, mocne, oczyszczone z luźnych części, pyłów, olejów, smarów, ścieru gumowego i innych substancji zmniejszających przyczepność.

   • Przygotowania

    Wbudować świeże na świeże w warstwę sczepną.

  • Przygotowanie
   • Proporcja mieszania komp. A 100 : komp. B 6,7
   • czas mieszania 3 min
   • Pojemnik kombi

    Do żywicy (składnik A) w całości dodać utwardzacz (składnik B).

    Następnie masę wymieszać za pomocą wolnoobrotowej mieszarki elektrycznej
    (ok. 300 - 400 obr./min.).

    Mieszankę przelać do innego pojemnika i jeszcze raz dobrze wymieszać.

    Należy mieszać przez co najmniej 3 minuty.

    Smugi wskazują na niedostateczne wymieszanie materiału.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 8 °C maks. 25 °C
   • paca stalowa
   • czas otwarty 70 min
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +8 °C do maks. +25 °C.

   • Wyższe temperatury z zasady powodują skrócenie, niższe - wydłużenie podanych czasów.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • paca stalowa
   • Szpachla, kielnia, paca ze stali nierdzewnej, paca do zacierania, odpowiednia mieszarka.

   • Bliższe informacje zawarte są w katalogu narzędziowym Remmers.

    Narzędzia i ewentualne zabrudzenia należy natychmiast, w stanie świeżym, czyścić rozcieńczalnikiem V 101.

    Podczas czyszczenia należy zważać na zachowanie odpowiednich warunków bezpieczeństwa.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem
   • Okres przechowywania 24 mies.
   • W zamkniętych oryginalnych opakowaniach, niezmieszane i nienarażone na działanie mrozu - co najmniej  24  miesiące.

  • Przykłady zastosowań
   • Zaprawa z żywicy syntetycznej

    Zagruntować powierzchnie, którym należy nadać przyczepność, a następnie - na świeżą powłokę gruntującą - nanieść, zagęścić i wygładzić wymieszaną zaprawę.

    około 1,4 kg/m² na mm grubości warstwy

  • Wskazówki ogólne
   • Wszystkie wyżej wymienione wartości i zużycia określono w warunkach laboratoryjnych (20 °C) na standardowych odcieniach. Wartości uzyskane podczas stosowania na placu budowy mogą się nieznacznie różnić od podanych w instrukcji technicznej.

    Produkt nadaje się do stosowania na wyłącznie małych powierzchniach!

    Żywice epoksydowe poddane działaniu promieni UV i zjawisk pogodowych generalnie nie są kolorystycznie stabilne.

    Dalsze wskazówki na temat obróbki i pielęgnacji wymienionych produktów zawarto w odnoszących się do nich aktualnych instrukcjach technicznych, jak również w wytycznych firmy Remmers dotyczących układania systemów.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Produkt przeznaczony wyłącznie dla profesjonalnych użytkowników!

    Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i stosowania oraz na temat usuwania i ochrony środowiska znajdują się w aktualnej karcie charakterystyki produktu.

  Możliwe produkty systemowe

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej