Nr art. 092084

  PC S-PROTECT 2K

  Dwukomponentowa powłoka antykorozyjna do zabezpieczania stali zbrojeniowej podczas naprawy betonu

  Kolor: czerwonobrązowy | 0920
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Komponent A

  Gęstość (20 °C) 1,35 g/cm³
  Lepkość (w temp. 25 °C) 2500 mPa s

  Komponent B

  Gęstość (20 °C) 1,04 g/cm³
  Lepkość (w temp. 25 °C) 3500 mPa s

  Mieszanka

  Gęstość (20 °C) 1,30 g/cm³
  Lepkość (w temp. 25 °C) 3500 mPa s

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • Długotrwała powłoka antykorozyjna do odsłoniętej stali zbrojeniowej i innych elementów stalowych w renowacji betonu

  Właściwości

  • Materiał odporny na kondensat, jony chlorkowe i siarczanowe
  • Doskonała przyczepność
  • Produkt o niskiej zawartości rozpuszczlanika
  • Wysycha bez tworzenia porów
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    W przypadku stali powierzchnię należy oczyścić z rdzy i spieku hutniczego, na przykład przez jej wypiaskowanie do stopnia SA 2 1/2.

    Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu i suche.

  • Przygotowanie
   • Proporcja mieszania komp. A 10 : komp. B 4
   • czas mieszania 3 min
   • Pojemnik kombi

    Do żywicy (składnik A) w całości dodać utwardzacz (składnik B).

    Materiał należy doprowadzić do stanu jednorodności, mieszając drewnianym prętem lub szpatułą.

    Należy mieszać przez co najmniej 3 minuty.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 8 °C
   • pędzel
   • Wyższe temperatury z zasady powodują skrócenie, niższe - wydłużenie podanych czasów.

    Gotową mieszankę nanieść równomiernie za pomocą odpowiednich narzędzi.

    Po stwardnieniu pierwszej warstwy nakłada się drugą.

    Warstwę tę zasypuje się świeże na świeże suszonym piecowo piaskiem kawrcowym o uziarnieniu 0,1 - 0,4 mm.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • pędzel
   • Pędzel. mieszalnik

   • Bliższe informacje zawarte są w katalogu narzędziowym Remmers.

    Narzędzia i ewentualne zabrudzenia natychmiast, w stanie świeżym zmyć rozcieńczalnikiem Verdünnung V 103.

    Podczas czyszczenia należy zważać na zachowanie odpowiednich warunków bezpieczeństwa.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem
   • Okres przechowywania 9 mies.
   • Przechowywane w nieotwartych oryginalnych opakowaniach w chłodnym, suchym miejscu, chronionym przed mrozem, przez co najmniej 9 miesięcy (komp. A) lub 24 miesiące (komp. B).

  • Zużycie
   • ilość nakładanego materiału ok. 0,35 kg / m² na jedną warstwę
   • około 0,35 kg/m² na jedną warstwę

  • Wskazówki ogólne
   • Wszystkie wyżej wymienione wartości i zużycia określono w warunkach laboratoryjnych (20 °C) na standardowych odcieniach. Wartości uzyskane podczas stosowania na placu budowy mogą się nieznacznie różnić od podanych w instrukcji technicznej.

    Produkt nadaje się do stosowania na wyłącznie małych powierzchniach!

    Ewentualne zabrudzenia powierzchni betonu materiałem PC S-Protect 2K należy w stanie świeżym usunąć przez piaskowanie.

    Dalsze wskazówki na temat obróbki i pielęgnacji wymienionych produktów zawarto w odnoszących się do nich aktualnych instrukcjach technicznych, jak również w wytycznych firmy Remmers dotyczących układania systemów.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Produkt przeznaczony wyłącznie dla profesjonalnych użytkowników!

    Bliższe informacje na temat transportu, przechowywania i sposobu obchodzenia się z produktem, a także na temat utylizacji i ochrony środowiska zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki produktu.

  Możliwe produkty systemowe

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej