• IR Epoxy 360

  Nr art. 687207

  IR Epoxy 360

  Sztywna, dwukomponentowa, epoksydowa żywica iniekcyjna F-I (P)/F-V (P)

  Wariant
  6872 | IR Epoxy 360
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Lepkość (w temp. 12 °C) 1100 mPa s
  Lepkość (w temp. 23 °C) 360 mPa s

  Komponent A

  Gęstość (20 °C) 1,1 g/cm³

  Komponent B

  Gęstość (20 °C) 0,94 g/cm³

  W stanie przereagowanym

  W stanie przereagowanym

  Wytrzymałość na zginanie 53 N/mm²
  Wytrzymałość na ściskanie 45 N/mm²
  Wytrzymałość na rozciąganie 20 N/mm² na sucho
  Wydłużenie przy zerwaniu (DIN 52455-A1) 28 %
  Wytrzymałość na odrywanie 4,3 N/mm²
  Skurcz < 3 %

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • posadzki/ściany wewnętrzne i zewnętrzne
  • Iniekcja rys w betonie zgodnie z PN EN 1504-5
  • Klasyfikacja: U(F1) W(2) (1) (8/30) (1)
  • Zawilgocenie: DY
  • Przetestowane zg. z ZTV-ING (RISS), (lista BASt)
  • Przetestowane zg. z DIN V 18028
  • Siłowe klejenie i łączenie elementów budowlanych
  • Wzmacnianie otwartoporowej struktury betonu
  • Spajanie odspojonych elementów budowlanych

  Właściwości

  • Odporna na zamrażanie i rozmrażanie
  • Wysoka odporność chemiczna
  • Total solid (w oparciu o metodę badawczą Deutsche Bauchemie e.V.)
  • Reakcja na ogień B2 zg. z DIN 4102-4
  • Materiał o niskiej lepkości
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Ścianki rysy muszą być stabilne geometrycznie i zwarte, nie mogą zawierać luźnych elementów, warstw spieków, olejów, tłuszczów i innych substancji zmniejszających przyczepność.

   • Przygotowania

    W razie potrzeby rysę przekryć powierzchniowo.

    Zastosować odpowiednie pakery iniekcyjne

  • Przygotowanie
   • Proporcja mieszania komp. A 2,5 : komp. B 1
   • czas mieszania 3 min
   • Pojemnik kombi

    Do żywicy (składnik A) w całości dodać utwardzacz (składnik B).

    Następnie masę wymieszać za pomocą wolnoobrotowej mieszarki elektrycznej
    (ok. 300 - 400 obr./min.).

    Należy mieszać przez co najmniej 3 minuty.

    Smugi wskazują na niedostateczne wymieszanie materiału.

    Mieszankę przelać do innego pojemnika i jeszcze raz dobrze wymieszać.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 8 °C
   • czas zdatności do obróbki 100 min
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża: co najmniej + 8 °C.

   • Używając odpowiednich narzędzi przeprowadzić iniekcję w kierunku od dołu do góry.

    Pakery usunąć, otwory zamknąć.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Przed rozpoczęciem iniekcji należy przeprowadzić analizę stanu budowli

    Ciśnienie iniekcji dopasować do właściwości elementu budowlanego.

    Iniekcje uzupełniające należy wykonywać w ciągu czasu otwartego.

    Wyższe temperatury z zasady powodują skrócenie, niższe - wydłużenie podanych czasów.

    W niskich temperaturach silnie wzrasta lepkość materiału.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • Urządzenia iniekcyjne, prasa z dźwignią ręczną, odpowiednia mieszarka, wiertarka udarowa

   • Bliższe informacje zawarte są w katalogu narzędziowym Remmers.

    Narzędzia i ewentualne zabrudzenia należy natychmiast, w stanie świeżym, czyścić rozcieńczalnikiem V 101.

    Podczas czyszczenia należy zważać na zachowanie odpowiednich warunków bezpieczeństwa.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • - ustalane indywidualnie dla danego obiektu, zależnie od szerokości rys i grubości elementu budowlanego
    - około 1,1 kg/l wypełnianej przestrzeni
    - około 0,4-0,7 kg/mb

  • Wskazówki ogólne
   • Wszystkie wyżej wymienione wartości i zużycia określono w warunkach laboratoryjnych (20 °C) na standardowych odcieniach. Wartości uzyskane podczas stosowania na placu budowy mogą się nieznacznie różnić od podanych w instrukcji technicznej.

    Rzeczywiste zapotrzebowanie na materiał zależy od wielkości ubytku i wyników analizy konstrukcyjnej.
    Należy uwzględnić dodatkowe zużycie, sposodowane przetwarzaniem.

    Po zakończeniu prac urządzenie iniekcyjne należy całkowicie opróżnić i wyczyścić.

    Należy uwzględnić aktualne przepisy.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat transportu, przechowywania i sposobu obchodzenia się z produktem, a także na temat utylizacji i ochrony środowiska zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki produktu.

  Możliwe produkty systemowe