• IR PUR 2K rapid

  Nr art. 687611

  IR PUR 2K rapid

  Szybkoerozprężająca się, dwukomponentowa piankowa żywica iniekcyjna PU, SPUR, D-I (P)

  Wariant
  6876 | IR PUR 2K rapid
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Lepkość (w temp. 12 °C) 800 mPa s
  Lepkość (w temp. 23 °C) 600 mPa s

  Komponent A

  Gęstość (20 °C) 1,0 g/cm³

  Komponent B

  Gęstość (20 °C) 1,2 g/cm³

  W stanie przereagowanym

  W stanie przereagowanym

  Szczelność < 1 bar

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • posadzki/ściany wewnętrzne i zewnętrzne
  • Iniekcja rys w betonie zgodnie z PN EN 1504-5
  • Klasyfikacja: U(D1) W(1/2/3) (4*) (5/30) *uszczelnia tylko tymczasowo!
  • Przy poziomie zawilgocenia: WF
  • Do iniekcji wstępnej w przypadku rys prowadzących wodę (WF)
  • Przetestowane zg. z ZTV-ING (RISS), (lista BASt)
  • Przetestowane zg. z DIN V 18028
  • Wypełnianie pustych miejsc w murze/betonie w przypadku przedostania się wody
  • Iniekcja kurytynowa

  Właściwości

  • Tymczasowo uszczelnia
  • Szybko i silnie się rozpręża
  • Wysoka odporność chemiczna
  • Wysoka przyczepność do ścianek spoin
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Ścianki rysy muszą być stabilne geometrycznie i zwarte, nie mogą zawierać luźnych elementów, warstw spieków, olejów, tłuszczów i innych substancji zmniejszających przyczepność.

   • Przygotowania

    W razie potrzeby rysę przekryć powierzchniowo.

    Zastosować odpowiednie pakery iniekcyjne

  • Przygotowanie
   • Proporcja mieszania komp. A 1 : komp. B 1
   • czas mieszania 3 min
   • Pojemnik kombi

    Do żywicy (składnik A) w całości dodać utwardzacz (składnik B).

    Następnie masę wymieszać za pomocą wolnoobrotowej mieszarki elektrycznej
    (ok. 300 - 400 obr./min.).

    Należy mieszać przez co najmniej 3 minuty.

    Smugi wskazują na niedostateczne wymieszanie materiału.

    Mieszankę przelać do innego pojemnika i jeszcze raz dobrze wymieszać.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C
   • czas zdatności do obróbki 2 godz.
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża: min. +5 °C

   • Używając odpowiednich narzędzi przeprowadzić iniekcję w kierunku od dołu do góry.

    Pakery usunąć, otwory zamknąć.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Przed rozpoczęciem iniekcji należy przeprowadzić analizę stanu budowli

    Ciśnienie iniekcji dopasować do właściwości elementu budowlanego.

    Iniekcje uzupełniające z IR PUR 2K 150 przez osobny rząd pakerów.

    Błonę powstającą na skutek reakcji z materiału z wilgocią z powietrza należy regularnie usuwać. Nie mieszać z materiałem!

    Wyższe temperatury z zasady powodują skrócenie, niższe - wydłużenie podanych czasów.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • Urządzenie do iniekcji, prasa z dźwignią ręczną, odpowiednia mieszarka, wiertarka udarowa

   • Bliższe informacje zawarte są w katalogu narzędziowym Remmers.

    Narzędzia i ewentualne zabrudzenia należy natychmiast, w stanie świeżym, czyścić rozcieńczalnikiem V 101.

    Podczas czyszczenia należy zważać na zachowanie odpowiednich warunków bezpieczeństwa.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania 24 mies.
   • W zamkniętych oryginalnych opakowaniach, niezmieszane i nienarażone na działanie mrozu - co najmniej  24  miesiące.

  • Zużycie
   • - ustalane indywidualnie dla danego obiektu
    - zalezne od zwaartości wilgoci w strukturze, od szerokości rys i grubosci elementu budowlanego
    - około 0,1 kg/l wypełnianej przestrzeni
    - około 0,3-0,5 kg/mb
    - około 40-krotny wzrost objetości

  • Wskazówki ogólne
   • Wszystkie wyżej wymienione wartości i zużycia określono w warunkach laboratoryjnych (20 °C) na standardowych odcieniach. Wartości uzyskane podczas stosowania na placu budowy mogą się nieznacznie różnić od podanych w instrukcji technicznej.

    Rzeczywiste zapotrzebowanie na materiał zależy od wielkości ubytku i wyników analizy konstrukcyjnej.
    Należy uwzględnić dodatkowe zużycie, sposodowane przetwarzaniem.

    Unikać kondensacji pary wodnej w urządzeniu do iniekcji.

    Po zakończeniu prac urządzenie iniekcyjne należy całkowicie opróżnić i wyczyścić.

    Należy uwzględnić aktualne przepisy.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Produkt przeznaczony wyłącznie dla profesjonalnych użytkowników!

    Bliższe informacje na temat transportu, przechowywania i sposobu obchodzenia się z produktem, a także na temat utylizacji i ochrony środowiska zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki produktu.

  Możliwe produkty systemowe