• KSE 500 STE

  Nr art. 071303

  KSE 500 STE

  Spoiwo w systemie modułów KSE. Uelastyczniony preparat do wzmacniania kamienia oparty na estrach etylowych kwasu krzemowego (KSE), cechujący się wysoką ilością wytrącanego żelu. Zawiera czysto mineralną zawiesinę koloidalną.

  Wariant
  0713 | KSE 500 STE
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Gęstość (20 °C) 1,02 g/cm³
  Kolor mętny, ew. lekko żółtawy
  Zapach typowy
  System katalityczny neutralny
  Zawartość substancji czynnej około 75 % wagowych

  Po aplikacji

  Uboczny produkt reakcji etanol (ulatnia się)

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • Masy do wypełniania pustek za łuskami
  • Zaprawa umacniająca i do kitowania
  • Lazury i szlamy

  Właściwości

  • Zawiera miękkie segmenty uelastyczniające żel krzemowy
  • Korzystne zachowanie przy naprężeniach-wydłużeniu dzięki większym, mostkom żelu krzemionkowego, podlegającym mniejszym naprężeniom
  • Stopień wytrącania żelu: około 50%
  • Nie hydrofobizuje podłoża
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu i suche.

   • Przygotowania

    Wady budowlane, takie jak rysy, spękane spoiny, błędne połączenia, spiętrzającą się i higroskopijną wilgoć   należy najpierw usunąć.

    Niezbędne zabiegi czyszczące należy wykonywać delikatnie, na przykład poprzez zmycie zimną lub ciepłą wodą lub poprzez czyszczenie przegrzana parą; w przypadku uporczywych zabrudzeń zastosować technikę czyszczenia wirującym strumieniem albo środkami czyszczącymi, jak np Schmutzlöser (0671), Clean FP (0666), Clean AC (0672), Combi WR (0675).

    Dla uniknięcia strat substancji można jeszcze przed rozpoczęciem czyszczenia przeprowadzić wstępne wzmacnianie z użyciem KSE 100 lub innego odpowiedniego preparatu do wzmacniania kamienia.

    Chłonność podłoża musi zostać ograniczona poprzez zagruntowanie na świeżo (np. V KSE, KSE 100, KSE 300).

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 10 °C maks. 20 °C
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +10 °C do maks. +20 °C.

   • Przed zastosowaniem KSE 500 STE należy starannie wymieszać lub dobrze wstrząsnąć opakowaniem.

    Wskazówki wykonawcze i receptury dotyczące podanych mas zawarte są w wytycznych technicznych dla systemu modułów KSE.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Sąsiadujące elementy budowlane i materiały, które nie mają wejść w kontakt z produktem, należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiednich środków.

    Powierzchnie świeżo po zabiegu należy chronić przed ulewnym deszczem, wiatrem, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz powstawaniem kondensatu.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • Strzykawka, łopatka malarska, szpachla, pędzel

   • Narzędzia muszą być suche i czyste.

    Narzędzia należy dokładnie czyścić po zakończeniu pracy i przed dłuższymi przerwami w pracy rozpuszczalnikiem V 101.

    Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania 24 mies.
   • W zamkniętych oryginalnych opakowaniach, niezmieszane i nienarażone na działanie mrozu - co najmniej  24  miesiące.

    Zawartość naruszonego opakowania należy możliwie szybko zużyć.

    Po każdym pobraniu materiału opakowanie należy hermetycznie zamykać, ponieważ KSE reaguje z wilgocią zawarta w powietrzu.

  • Zużycie
   • Zależnie od zastosowania / m²
   • Określany jest indywidualnie w zależności od sposobu zastosowania
    (patrz wytyczne techniczne dla systemu modułów KSE).

  • Wskazówki ogólne
   • Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

    W przypadku występowania szkodliwych soli należy przeprowadzić ich ilościową analizę

    Duże stężenia soli mogą prowadzić do poważnych uszkodzeń budowli , którym impregnacja nie jest w stanie zapobiec.

    Pozostałości (np. związków powierzchniowo czynnych, wosków) po wykonanym uprzednio czyszczeniu mogą obniżać skuteczność działania produktu, dlatego należy je całkowicie usunąć.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.