• KSE 300 HV

  Nr art. 065405

  KSE 300 HV

  Bezrozpuszczalnikowy, specjalny preparat wzmacniający do wapienia, oparty na estrach kwasu krzemowego (KSE) i specjalnych substancjach nadających przyczepność

  Wariant
  0654 | KSE 300 HV
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Gęstość (20 °C) około 0,97 g/cm³
  Kolor przezroczysty do lekko mętnego, ew. lekko żółtawy
  Zapach typowy
  System katalityczny neutralny
  Zawartość substancji czynnej około 98 % wag

  Po aplikacji

  Uboczny produkt reakcji Etanol (ulatnia się)

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • Do wzmacniania podłoży, w których przeważa kalcyt.
  • Wzmacnianie mocno zwietrzałych i obluzowanych powierzchni
  • Do uzyskiwania szczególnie harmonijnych profili wytrzymałościowych w kombinacji z KSE 100

  Właściwości

  • Dodatkowy mechanizm wiązania polarnego
  • Stopień wytrącania żelu: ok. 30 %
  • Produkt nie zawiera rozpuszczalników
  • Nie hydrofobizuje podłoża
  • Duża głębokość wnikania preparatu
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu i suche.

   • Przygotowania

    Wady budowlane, takie jak rysy, spękane spoiny, błędne połączenia, spiętrzającą się i higroskopijną wilgoć   należy najpierw usunąć.

    U2_I_6

    Dla uniknięcia strat substancji można jeszcze przed rozpoczęciem czyszczenia przeprowadzić wstępne wzmacnianie z użyciem KSE 100 lub innego odpowiedniego preparatu do wzmacniania kamienia.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 8 °C maks. 25 °C
   • malowanie pędzlem/natrysk niskociśnieniowy/spryskiwanie
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +8 °C do maks. +25 °C.

   • Impregnat nanoszony jest metodą polewania bezciśnieniowego aż do nasycenia (należy unikać tworzenia mgły). Błonka płynu o długości 30 - 50 cm na powierzchni materiału budowlanego wskazuje na wystarczające podawanie środka.

    Polewać należy odcinkami, dysza powinna być prowadzona poziomo, od góry do dołu; natychmiast po podaniu materiału powierzchnię ewentualne kałuże rozprowadzić ławkowcem.

    Proces należy kilkukrotnie (co najmniej dwa razy) powtórzyć, aplikując mokre na wilgotne, aż do ustania chłonności podłoża.

    Powierzchnie, na których aplikacja natryskowa jest niemożliwa, pomalować używając dobrze nasączonego pędzla.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Sąsiadujące elementy budowlane i materiały, które nie mają wejść w kontakt z produktem, należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiednich środków.

    Nadmiar impregnatu należy zmyć w ciągu 1 godziny za pomocą rozcieńczalnika Verdünnung V 101.

    Powierzchnie świeżo po zabiegu należy chronić przed ulewnym deszczem, wiatrem, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz powstawaniem kondensatu.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • malowanie pędzlem/natrysk niskociśnieniowy/spryskiwanie
   • Odporne na rozpuszczalniki urządzenia niskociśnieniowe, pompujące i natryskowe, pompy
    do płynów, pędzle, ławkowce i wałki malarskie typu "jagnięca skórka"

   • Narzędzia muszą być suche i czyste.

    Narzędzia należy dokładnie czyścić po zakończeniu pracy i przed dłuższymi przerwami w pracy rozpuszczalnikiem V 101.

    Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

    Zawartość naruszonego opakowania należy możliwie szybko zużyć.

    Po każdym pobraniu materiału opakowanie należy hermetycznie zamykać, ponieważ KSE reaguje z wilgocią zawarta w powietrzu.

  • Zużycie
   • Zależnie od zastosowania / m²
   • Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz postawionych celów: od 0,3 l/m² do wielu l/m².

   • Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

  • Wskazówki ogólne
   • Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

    Warunkiem optymalnej skuteczności impregnacji jest wchłonięcie impregnatu, które zależy od objętości porów i zawartości wilgoci w danym materiale budowlanym.

    W przypadku występowania szkodliwych soli należy przeprowadzić ich ilościową analizę

    Duże stężenia soli mogą prowadzić do poważnych uszkodzeń budowli , którym impregnacja nie jest w stanie zapobiec.

    Pozostałości (np. związków powierzchniowo czynnych, wosków) po wykonanym uprzednio czyszczeniu mogą obniżać skuteczność działania produktu, dlatego należy je całkowicie usunąć.

    Nakładanie zapraw renowacyjnych, aplikacja impregnatów hydrofobizujących i powłok malarskich:

    Substancja czynna, jaką jest "ester kwasu krzemowego", powoduje po aplikacji zjawisko przejściowej hydrofobizacji, zanikające w miarę tworzenia się żelu (czas przebiegu reakcji: co najmniej 28 dni). Restauriermörtel, Funcosil Imprägniermittel i powłoki malarskie nakłada się dopiero po zakończeniu procesu wydzielania żelu. Jeżeli po ponad 4 tygodniach wzmocnione powierzchnie nadal będą wykazywać efekt perlenia wody, to zjawisko to można ograniczyć poprzez pokrycie powierzchni alkoholem lub wodą pozbawioną napięcia powierzchniowego.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Możliwe produkty systemowe