• Adolit M flüssig
 • Adolit M flüssig
  • Adolit M flüssig
  • Adolit M flüssig

  Nr art. 210030

  Adolit M flüssig

  Płynny koncentrat środka ochronnego do zwalczania grzyba domowego w murze

  Kolor: Adolit M flüssig | 2100
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Broszury i katalogi

  product.brochures.loading

  Wskazówki bezpieczeństwa

  • Podczas stosowania środków biobójczych należy zachować ostrożność. Przed użyciem zawsze czytać etykietę i informacje o produkcie!

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Gęstość (20 °C) około 1,25 g/cm³
  Zapach słaby, charakterystyczny

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych
  • produkt przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych
  • Porowate, mineralne materiały budowlane
  • Zadaszony mur (nienarażony na bezpośrednie zwietrzanie)
  • Blokuje rozwój grzyba domowego

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Szerokie spektrum działania dzięki efektywnej kombinacji substancji czynnych o długotrwałej stabilności
  • Hamowanie procesu korozji
  • Bardzo dobrze się rozpuszcza
  • Przygotowanie do pracy
   • Przygotowania

    Obróbka drewna:

    Zwalczanie grzyba (grzyb domowy właściwy itp.) w zaatakowanym drewnie za pomocą obecnie do-puszczonych chemicznych środków ochronnych jest niemożliwe. Zwalczanie przeprowadza się za-zwyczaj poprzez usunięcie zaatakowanego drewna.
    Należy usunąć grzybnię przy po-wierzchni, owocniki i wszystkie za-atakowane elementy drewniane do wysokości co najmniej jednego metra poza widoczny obszar ataku, w kierunku wzdłużnym. Nowe drewno i stare nie zaatakowane należy zapobiegawczo zaimpregnować przeciw insektom i grzybom.

     

    Stosowanie na murze:

    Usunąć tynk, zaatakowane spoiny wydłutować na głębokość co najmniej 2 cm

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C
   • pędzel
   • Nasączanie otworów
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża: co najmniej +5 °C

   • Aplikacja powierzchniowa:

    Do zabezpieczenia powierzchni stosuje się wyżej wspomniany 10%-owy roztwór. W przypadku przerostów w ścianie należy dodatkowo wykonać nasączanie otworów lub wtłaczanie preparatu w otwory pod ciśnieniem.

     

    Nasączanie otworów:

    W tym celu otwory należy wywiercić w przesuniętych względem siebie rzędach pod kątem 30 - 45°, skierowane w dół, w odstępach mniej-więcej 25 cm w poziomie i 15-20 cm w pionie. Średnica otworów powinna wynosić 20 - 30 mm, a ich głębokość 15 cm mniej, niż wynosi grubość muru. W strefie podpór zakończeń belek odstępy należy zmniejszyć do 10 cm w pionie i w poziomie. W zależności od chłonności otwory zalewa się preparatem Adolit M flüssig wielokrotnie. Na zakończenie otwory wypełnia się preparatem Remmers BSP 3.

     

    Nasączanie otworów pod ciśnieniem:

    W tym celu otwory wywiercić skierowane do dołu, w formie rastra poziomo lub pod niewielkim kątem, w odstępach poziomych około 25 cm i około 20-30 cm w pionie. Średnica otworów powinna wynosić odpowiednio do pakerów 18 mm, a ich głębokość 15 cm mniej, niż wynosi grubość muru.
    Pakery (nr art. 4109) wbijane są za pomocą nasadki do wbijania (nr art. 4104). Adolit M flüssig w postaci 10 do 40%-owego roztworu wtłaczany jest pod niskim ciśnieniem (3-4 bar) w mur za pomocą urządzenia do natryskiwania (wyposażonego w zawór natychmiastowego wyłączania, wąż wysoko-ciśnieniowy i końcówkę chwytakową). Jeżeli pakery z tworzywa
    nie mają zostać w murze, to na zakończenie otwory należy zamknąć preparatem BSP3.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor.

    Dla uzyskania długotrwałego efektu istotne jest zlikwidowanie przy-czyn zawilgocenia, które w połączeniu z zainfekowaniem przez za-rodniki spowodowało rozwój grzyba, jak również przestrzeganie norm: DIN 68 800-4: 1992-11 (ochrona drewna; Zwalczanie grzybów i insektów niszczących drewno), DIN 68 800-2: 1996-05 (ochrona drewna; Budowlane za-biegi zapobiegawcze w budownictwie naziemnym) i DIN 68 800-3: 1990-4 (Ochrona drewna; Zapobiegawcza ochrona chemiczna), Ponadto odsyłamy do instrukcji WTA 1-2-91 "Grzyb domowy właściwy"
    Naukowo-Technicznego zespołu Roboczego d/s Utrzymania Budowli i Ochrony Zabytków e.V. Monachium.

    Dla zabezpieczenia przed podciąganiem wilgoci w dolnym poziomym rzędzie pakerów, gdzie potrzebne jest zabezpieczenie przed wilgocią podciąganą kapilarnie, pomiędzy otworami montowany jest jeszcze jeden paker, przez który po trzech-czterech tygodniach wtłaczany jest system uszczelniający Kiesol. Do ochrony przed osadzaniem się soli w strefie parowania nadaje się Salzsperre.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • pędzel
   • Nasączanie otworów
   • Pędzle, pakery iniekcyjne, pakery plastikowe, pompy iniekcyjne z osprzętem lub urządzenie natryskowe z zaworem natychmiastowego wyłączania, wąż ciśnieniowy z końcówką chwytakową

   • Narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą.

    Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • W starannie zamkniętym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu niedostępnym dla dzieci, zabezpieczonym przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz mrozem, w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W pomieszczeniach tych nie wolno palić tytoniu.

  • Zużycie
   • ok. 50 g / m² na jedną warstwę
   • ok. 3 kg / m² na jedną warstwę
   • Metoda powierzchniowa:
    50 g koncentratu na m²
    Stężenie robocze: 10 % (500 g roztworu gotowego do użycia)
    Nasączanie otworów /nasączanie otworów pod ciśnieniem:
    3 kg koncentratu na m³ muru
    Stężenie robocze: 10 - 40 % (7,5 - 30 kg roztworu gotowego do użycia)

  • Wskazówki ogólne
   • Produkt został poddany analizie w oparciu o rozporządzenie o UE o produktach biobójczych nr 528/2012 i dopuszczony przez Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA - Niemcy). Dopuszczenie to zastępuje dotychczasowe Ogólne Dopuszczenie Budowlane wydane przez Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt - Niemcy).

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

    Kod odpadu 03 02 99 środki do konserwacji drewna niewymienione gdzie indziej

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej