• BSP 3

  Nr art. 031220

  BSP 3

  Rozlewna, mineralna zaprawa iniekcyjna i wypełniająca

  Wytrzymałość
  M2,5_normalna
  Wariant
  0312 | szary
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Wytrzymałość na zginanie 7 d: około 0,8 N/mm²
  28 d: około 1,5 N/mm²
  Wytrzymałość na ściskanie 7 d: około 2,0 N/mm²
  28 d: około 3,5 N/mm²
  Początek wiązania (20°C) > 8 godzin
  Koniec wiązania (20 °C) > 10 godzin
  Gęstość objętościowa świeżej zaprawy około 1,6 kg/dm³
  Największe ziarno < 0,2 mm
  Zawartość porów powietrznych < 10 % obj.
  Odczyn pH około 12
  Porowatość > 20 % obj.
  Zapotrzebowanie wody około 8 - 9 l/20 kg
  Zawartość alkaliów < 0,5 %

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • Naprawa jamistych i luźnych murów zgodnie z instrukcją WTA 4-3
  • Wypełnianie spoin i wierconych otworów
  • Do wstępnej iniekcji otworów wierconych w murze podczas iniekcji wielostopniowej

  Właściwości

  • Materiał niskolepki (bardzo dobra płynność)
  • Niewielki skurcz
  • Wysoka odporność na siarczany niska zawartość aktywnych alkaliów (SR/NA)
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Wywiercony otwór iniekcyjny należy oczyścić z pyłu po wierceniu

   • Przygotowania

    Naprawa jamistego muru

    Wiercenie otworów: średnica 18 - 30 mm, kąt nachylenia ok. 45 °, głębokość otworów do maks. 5 cm przed końcem ściany.

     

    Do uszczelnień istniejących murów w przekroju poprzecznym

    Wykonanie otworów iniekcyjnych:
    Jednorzędowo, średnica 18 do 30 mm, odstępy 10 - 12,5 cm, kąt nachylenia ok. 45°, głębokość wiercenia: do około 5 cm przed końcem ściany.

    W przypadku ścian o grubości > 0,6 m zaleca się wywiercenie otworów po jej obu stronach.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 30 °C
   • nasączanie otworów/iniekcja ciśnieniowa
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C

   • Wypełnianie pustych miejsc

    Bezciśnieniowo - przez lejek

    Wypełnianie niskociśnieniowe - za pomocą odpowiednich narzędzi iniekcyjnych.

     

    Przepona pozioma w istniejącym obiekcie

    W jamistym murze wykonać wstępną iniekcję.

    Wypełnione otwory po związaniu materiału należy przebić lancą/szpikulcem

     

  • Wskazówki wykonawcze
   • Zaprawy, która zaczęła wiązać, nie wolno ponownie urabiać ani poprzez dodanie wody, ani poprzez dodanie świeżej zaprawy.

    Powierzchnie pokryte świeżą zaprawą należy przez co najmniej 4 dni chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem, mrozem i deszczem.

    W przypadku aplikacji maszynowej prosimy o kontakt z naszymi doradcami.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • nasączanie otworów/iniekcja ciśnieniowa
   • mieszarka, pakery iniekcyjne, odpowiednie maszyny

   • Narzędzia - świeżo po użyciu - należy myć wodą.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed wilgocią
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • Nienaruszone opakowania, składowane w suchym miejscu, można przechowywać przez ok. 12 miesięcy.

  • Zużycie
   • 1,2 kg / l wypełn. przestrzeni
   • Ok. 1,2 kg/l wypełnianej przestrzeni

   • Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

  • Wskazówki ogólne
   • Nie stosować na podłożach zawierających gips!

    Produkt może zawierać śladowe ilości pirytu (siarczku żelaza).

    Woda zarobowa musi mieć jakość wody pitnej.

    Zawartość chromu w postaci rozpuszczalnych związków chromu (VI) w odniesieniu do całkowitej suchej masy cementu wynosi mniej niż 0,0002%.

    Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

    Parametry produktów oznaczono w warunkach laboratoryjnych, w temp. 20°C i przy wilgotności względnej powietrza (w.w.p.) = 65%.

    Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Możliwe produkty systemowe

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej