Nr art. 072705

  Kiesol C [basic]

  Specjalny, bezrozpuszczalnikowy krem na bazie silanów do iniekcji w murach przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie

  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Broszury i katalogi

  product.brochures.loading

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Wygląd / kolor mleczny, biały
  Gęstość (20 °C) ok. 0,89 g/cm³
  Temperatura zapłonu > 100 °C
  Konsystencja kremowa
  Zawartość substancji czynnej >= 80 % wag.

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • Do porowatych, mineralnych materiałów budowlanych, takich jak cegła, piaskowiec i cegła wapienno-piaskowa
  • Bezciśnieniowe uszczelnianie istniejącego muru w przekroju poprzecznym, do stopnia zawilgocenia 95%

  Właściwości

  • Działa hydrofobizująco
  • Produkt nie zawiera rozpuszczalników
  • Zawartość substancji czynnej 80%
  • Bardzo dobrze penetruje podłoże
  • Wysoka wydajność
  • Zoptymalizowany do celów iniekcji bezciśnieniowej
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Wywiercony otwór iniekcyjny należy oczyścić z pyłu po wierceniu

   • Przygotowania

    Wykonanie otworów: W jednym rzędzie, średnica 12 mm, odstępy 12 cm, kąty nachylenia: poziomo, głębokość otworu: o około 2 cm mniejsza od grubości ściany.

    Ściany, o grubości > 0,6 m ewentualnie nawiercić z obu stron.

  • Sposób stosowania
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C.

   • Iniekcję wykonać odpowiednim narzędziem, zależnie od typu opakowania.

    Końcowych 2 cm otworów nie należy wypełniać kremem.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Sąsiadujące elementy budowlane i materiały, które nie mają wejść w kontakt z produktem, należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiednich środków.

    Następnie należy wykonać uszczelnienie pionowe powierzchni co najmniej 30 cm powyżej i poniżej poziomu otworów iniekcyjnych. W razie potrzeby uwzględnić także sąsiadujące elementy budowlane.

    W możliwie krótkim czasie zamknąć za pomocą szpachlówki Dichtspachtel.

    Do wykonywanego następnie uszczelnienia powierzchniowego zaleca się nałożyć w strefie rzędów otworów dodatkową powłoką z Dichtspachtel.

    W strefie rozchodzenia się materiału może dojść do przejściowych przebarwień na powierzchni, w szczególności w przypadku muru licowego.

    Zalecamy wykonanie powierzchni próbnych

  • Narzędzia/czyszczenie
   • Pistolet do mas uszczelniających, Lanca iniekcyjna do rękawów 550 ml, Wąż iniekcyjny do rękawów 550 ml, Zestaw iniekcyjny na rękawy 550 ml, Pompa tłokowa Desoi EP-60 do politenerów 10 l, Urządzenia niskociśnieniowe, przetłaczające i natryskowe z odpowiednią lancą iniekcyjną

   • Narzędzia i ewentualne zabrudzenia czyścić natychmiast w stanie świeżym wodą.

    Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

  • Przechowywanie/trwałość
   • W oryginalnych pojemnikach, przechowywanych w miejscu chłodnym i chronionym przed mrozem - 550 ml - rękawy z zamknięciem gwintowanym
    - 10 l politenery
    - 5 l, 15 l – wiadra z tworzywa sztucznego co najmniej 12 miesięcy

  • Zużycie
   • Szczegóły: patrz tabela zużyć w rozdziale "Przykłady zastosowań"

   • W przypadku murów z pustkami należy się liczyć ze zwiększonym zużyciem.

  • Przykłady zastosowań
   •  Zużycie odpowiada objętości wypełnianego otworu plus zapas bezpieczeństwa.

    Średnica otworu:
    12 mm
    Grubość ściany: 10 cm
    Głębokość otworu: ok. 8 cm
    Zużycie* na m: 8,3 otworu


    ok. 80 ml

    Grubość ściany: 11,5 cm
    Głębokość otworu: ok. 9,5 cm
    Zużycie* na m: 8,3 otworu


    ok. 100 ml

    Grubość ściany: 24 cm
    Głębokość otworu: oka. 22 cm
    Zużycie* na m: 8,3 otworu


    ok. 230 ml

    Grubość ściany: 36 cm
    Głębokość otworu: ok. 34 cm
    Zużycie* na m: 8,3 otworu


    ok. 350 ml

    Grubość ściany: 42 cm
    Głębokość otworu: ok 40 cm
    Zużycie* na m: 8,3 otworu


    ok. 415 ml

    * wkalkulowano 10 % zapasu bezpieczeństwa

  • Wskazówki ogólne
   • Nie nadaje się do stosowania na betonie porowatym i ilastych materiałach budowlanych

    Nie nadaje się do stosowania w świeżej zaprawie spoinowej.

    Na skarbonatyzowanych kamieniach naturalnych należy przeprowadzić badanie skuteczności.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

    Należy przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów i wymogów prawnych.

    Należy przestrzegać zawartych w ulotce WTA 4-10-15 wskazówek na temat planowania zabiegów iniekcyjnych i stosowania certyfikowanych materiałów iniekcyjnych przeciwko kapilarnemu podciąganiu wilgoci.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej