• WP Sulfatex rapid

  Nr art. 042925

  WP Sulfatex rapid

  Szybkowiążąca zaprawa uszczelniająca o wysokiej odporności na siarczany, zdatna do szlamowania i szpachlowania

  Wariant
  0429 | szary
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Wytrzymałość na zginanie (po 28 dniach) około 5 N/mm²
  Wytrzymałość na ściskanie po 28 dobach około 20 N/mm²
  Koniec wiązania około 60 minut
  Zapotrzebowanie wody 3,5 l-5,5 l/25 kg
  Współczynnik nasiąkliwości w24 < 0,1 kg/(m2•h0,5)
  Dyfuzja pary wodnej µ < 200

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • Izolacja przeciwwilgociowa piwnic w starym budownictwie
  • Uszczelnianie cokołów w starym budownictwie
  • Ochrona przed zawilgoceniem od strony podłoża przy wykonywaniu hydroizolacji na elementach stykających się z gruntem
  • Uszczelnienie zbiorników przed wodą napierającą od zewnątrz
  • Szybkie, wodoszczelne uzupełnianie ubytków
  • Szpachlówka spoinowa i powierzchniowa
  • Do wykonywania faset
  • Podłoża obciążone solami

  Właściwości

  • Grubość pojedynczej warstwy: do 50 mm
  • Wysoka odporność na siarczany niska zawartość aktywnych alkaliów (SR/NA)
  • Szybko twardnieje
  • Izolacja przeciw wodzie pod ciśnieniem
  • Poprzez dodawanie wody materiałowi można nadawać konsystencje od zdatnej do szlamowania po szpachlową
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Nośne, czyste i wolne od pyłu.

   • Przygotowania

    Stare tynki lub powłoki należy usunąć do wysokości co najmniej 80 cm powyżej strefy uszkodzeń.

    W miejscu styku posadzki i ściany jastrych należy usunąć na szerokość ok. 20 cm.

    Narożniki i krawędzie należy zaokrąglić lub sfazować.

    Fasety zaokrąglić.

     

    Gruntowanie od zewnątrz:

    Podłoża mineralne zagruntować preparatem Kiesol/Kiesol MB

     

    Gruntowanie od wewnątrz:

    Podłoża mineralne należy zagruntować Kiesolem rozcieńczonym w proporcji 1:1 z wodą.

     

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 30 °C
   • układanie zaprawy / szpachlowanie / nakładanie kielnią / spoinowanie
   • Warstwa sczepna

    Produkt w konsystencji szlamu nałożyć jako warstwę sczepną.

    Wyrównywanie

    Produkt o kmonsystencji szpachlowej nanieść na świeżą warstwę sczepną

    Nakładanie kolejnej warstwy można rozpocząć, gdy poprzednia zwiąże na tyle, że nie da się jej uszkodzić.

    Uszczelnienie szlamowe

    Bezpośrednio po wymieszaniu materiał należy nakładać kryjąco na całą powierzchnię.

    Uszczelnienie powierzchniowe

    Zgodnie z regułami na przygotowane podłoże nałożyć co najmniej dwie warstwy produktu.

    Nakładanie kolejnej warstwy można rozpocząć, gdy poprzednia zwiąże na tyle, że nie da się jej uszkodzić.

    Przepona pozioma w ścianach i pod nimi

    Zgodnie z regułami na przygotowane podłoże nałożyć co najmniej dwie warstwy produktu.

    Nakładanie kolejnej warstwy można rozpocząć, gdy poprzednia zwiąże na tyle, że nie da się jej uszkodzić.

    Ochrona przed zawilgoceniem od strony podłoża

    Materiał nakładać jedną warstwą na przygotowane podłoże.

    W razie potrzeby nanieść kolejne warstwy szlamu.

    Uszczelnienie szpachlowe

    Produkt nanieść co najmniej dwukrotnie, metgodą szpachlowania.

    Nakładanie kolejnej warstwy można rozpocząć, gdy poprzednia zwiąże na tyle, że nie da się jej uszkodzić.

     

  • Wskazówki wykonawcze
   • Zaprawy, która zaczęła wiązać, nie wolno ponownie urabiać ani poprzez dodanie wody, ani poprzez dodanie świeżej zaprawy.

    Należy unikać dłuższych czasów oczekiwania przy aplikacji kolejnych warstw

    Powierzchnie pokryte świeżą zaprawą należy przez co najmniej 4 dni chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem, mrozem i deszczem.

    Podczas renowacji najpierw należy usunąć źródła wilgoci.

    Jako że obciążen ie wodą może się z czasem zmienić, zalecamy nakładanie 3 warstw.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • układanie zaprawy / szpachlowanie / nakładanie kielnią / spoinowanie
   • Mieszarka, miękki pędzel, kielnia, paca do gładzenia wzgl. fugówka

   • Mieszalnik, miękki pędzel, ławkowiec, kielnia, paca do gładzenia, kielnia-spoinówa

    Narzędzia - świeżo po użyciu - należy myć wodą.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed wilgocią
   • Okres przechowywania 9 mies.
   • W suchym miejscu, w nienaruszonych opakowaniach produkt można przechowywać przez ok. 9 miesięcy.

  • Zużycie
   • 1,6 kg / mm gr. warstwy / m²
   • około 1,6 kg/m²/mm grubości warstwy jako szlam
    około 1,7 kg/m²/mm grubości warstwy jako szpachlówka
    około 1,7 kg/m fasety

   • Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

  • Wskazówki ogólne
   • Woda zarobowa musi mieć jakość wody pitnej.

    Produkt może zawierać śladowe ilości pirytu (siarczku żelaza).

    Zawartość chromu w postaci rozpuszczalnych związków chromu (VI) w odniesieniu do całkowitej suchej masy cementu wynosi mniej niż 0,0002%.

    Parametry produktów oznaczono w warunkach laboratoryjnych, w temp. 20°C i przy wilgotności względnej powietrza (w.w.p.) = 65%.

    Odstępstwa od aktualnych przepisów należy oddzielnie uzgodnić.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

    Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.