Nr art. 087010

  PBD 1K

  Bezrozpuszczalnikowa, modyfikowana tworzywem bitumiczna powłoka grubowarstwowa 1K z wypełniaczem gumowym

  Wariant
  0870 | PBD 1K
  Jedn. opak.
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Baza Emulsja bitumu i sztucznego tworzywa z dodatkiem granulatu gumowego
  Gęstość gotowej mieszanki ok. 1,02 kg/l
  Reakcja na ciśnienie Grubość suchej warstwy bez zmian
  Czas przeschnięcia
  (20 °C / 70 % w.w.p.)
  ok. 48 godzin
  Konsystencja pasta, tiksotropowa
  Badanie pod obciążeniem ściskającym = 0,3 MN/m² > 80 %
  Mostkowanie rys ≥ 2 mm
  Badanie ciśnienia szczelinowego (DIN 15820) spełnione także bez wkładki zbrojącej
  Sucha pozostałość ok. 75 % obj.

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • Jako stykające się z gruntem uszczelnienie w nowym budownictwie i w obiektach istniejących
  • Klasa oddziaływania wody W1.1-E, W1.2-E, W-2.1, W3-E oraz W4-E wg DIN 18533
  • Izolacja przeciwwilgociowa istniejących budowli zg. z instrukcją WTA 4-6
  • Uszczelnianie cokołów

  Właściwości

  • Produkt nie zawiera rozpuszczalników
  • Szczelność wobec wody pod ciśnieniem
  • Wysoka wytrzymałość na ściskanie > 0,3 MN/m²
  • Duża elastyczność, rozszerzalność i zdolność mostkowania rys
  • Sprawdzona szczelność wobec radonu
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Równe, mineralne podłoże.

    Nośne, czyste i wolne od pyłu.

    Przygotować podłoże betonowe na połączeniu ściany z podstawą poprzez obróbkę mechaniczną.

    Dopuszczalne są powierzchnie matowo wilgotne.

    W razie potrzeby wykonać zabezpieczenie przed wilgocią podciąganą od podłoża.

   • Przygotowania

    Wystające wypełnienia spoin i resztki zapraw należy usunąć.

    Narożniki i krawędzie należy zaokrąglić lub sfazować.

    Narożniki wewnętrzne zaokrąglić za pomocą odpowiedniej zaprawy mineralnej.

    Zagłębienia > 5 mm należy wypełnić mineralną zaprawą.

    Nasiąkliwe odłoża mineralne należy zagruntować preparatem krzemionkującym Kiesol MB. Podłoża nienasiąkliwe zagruntować za pomocą Remmers BIT Primer [basic] rozcieńczonym wodą w proporcji 1:10).

    W razie konieczności skonsolidowania podłoża (renowacji) należy je zagruntować preparatem Remmers Kiesol (roztwór w proporcji 1:1 z wodą)

    Jako warstwę kontaktową i w celu uniknięcia powstawania pęcherzy, należy nanieść sporządzoną z produktu szpachlówkę drapaną.

  • Sposób stosowania
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +35 °C.

   • Produkt gotowy do zastosowania, może być pobierany wprost z opakowania.

    Usunąć zaschnięty materiał przylegający do krawędzi pojemnika.

    Materiał nakładać na przygotowane podłoże w dwóch warstwach.

    W razie potrzeby w pierwszej warstwie uszczelnienia zatopić tkaninę zbrojącą Armierungsgewebe.

  • Wskazówki wykonawcze
   • W przypadku materiałów hydroizolacyjnych, które mają być stosowane w postaci płynnej, bezpośrednie działanie promieni słonecznych i/lub wiatru może przyspieszyć tworzenie się błony.

    Nakładanie kolejnych warstw uszczelnienia rozpoczynać dopiero po nabraniu przez poprzednią wystarczającej odporności na uszkodzenia.

    Świeżo pokryte powierzchnie w stanie świeżym należy chronić przed deszczem, bezpośrednim nasłonecznieniem, mrozem i osiadaniem kondensatu.

    Wyschniętą powłokę należy chronić przed uszkodzeniem mechanicznym i oddziaływaniem ultrafioletu.

    W przypadku aplikacji maszynowej prosimy o kontakt z naszymi doradcami.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • Nabierka, paca stalowa gładka, paca dystansowa, odpowiednie urządzenie natryskowe

   • Narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą.

    Zaschnięty materiał usunąć rozcieńczalnikiem Verdünnung V 101 (0978).

  • Przechowywanie/trwałość
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • Ok. 1,4 kg/m²/mm grubości suchej warstwy Szczegóły: patrz tabela zużyć w rozdziale "Przykłady zastosowań"

  • Przykłady zastosowań
   • Klasa oddziaływania wody 
    (wg DIN E 18533)
    Klasa obciążeń 
    (wg DIN 18195)
    Grubość
    suchej
    warstwy
    (mm)
    Grubość
    mokrej
    warstwy
    (mm)
    Ilość
    nakładanego
    materiału
    (kg/m²)
    Wydajność
    25 kg
    (m²)
    W1.2-E
    Wilgoć gruntowa i
    woda nienapierająca
    Przypadek 4
    Wilgoć gruntowa i
    woda nienapierająca
    ≥ 3 ok. 4,1 ok. 4,0 ok. 6,3

    W2.1-E*

    Umiarkowane 

    oddziaływanie wody 

    napierającej

    (głębokość dostępu < 3 m)

    Przypadek 6
    Spiętrzająca się
    woda
    przesiąkająca i
    woda
    napierająca
    ≥ 4 ok. 5,5 ok. 5,5 ok. 4,5
    W3-E
    Nienapierająca woda
    na stropie
    przykrytym gruntem
    Przypadek 5
    Nienapierająca
    woda na stropie
    przykrytym
    gruntem
    ≥ 4 ok. 5,5 ok. 5,5 ok. 4,5
    W4-E
    Woda rozbryzgowa
    na cokole ściany i
    woda kapilarna w
    ścianach stykających
    się z gruntem i pod
    nim
    Uszczelnienie
    cokołu w strefie
    wznoszenia się
    ścian
    ≥ 3 ok. 4,1ok.  4,0 ok. 6,3

    Dodatek na grubość warstwy zgodnie z DIN 18533 du = szpachlówka drapana, zużycie ok. 0,8 kg/m² (w zależności od podłoża) dv = - w przypadku stosowania pacy dystansowej niewymagany         - bez pacy dystansowej zużycie wynosi ok. 0,6 kg/m² (dmin = 4 mm) * Test na szczelność na łączeniu z elementami o wysokiej odporności na przenikanie wody (PG - ÜBB) nie jest dostępny.

  • Wskazówki ogólne
   • Odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów należy ustalić oddzielnie.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

    Ustalenia specjalne oraz świadectwa badań zamieszczone są w Internecie, pod adresem www.remmers.pl.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.