• BIT K2

  Nr art. 2088830

  BIT K2

  Mostkująca rysy, modyfikowana tworzywami sztucznymi bitumiczna powłoka grubowarstwowa 2K

  Wariant
  020888 | BIT K2
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Baza Emulsja bitumiczno-polimerowa wypełniana styropianem
  Gęstość gotowej mieszanki 0,75 kg/l
  Czas przeschnięcia
  (20 °C / 70 % w.w.p.)
  < 48 godz.
  Konsystencja pasta
  Mostkowanie rys ≥ 2 mm
  Badanie ciśnienia szczelinowego (DIN 15820) spełnia
  Sucha pozostałość ok. 85 % obj.

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • posadzki we wnętrzach i na zewnątrz / ściany zewnętrzne
  • Jako stykające się z gruntem uszczelnienie w nowym budownictwie i w obiektach istniejących
  • Klasa oddziaływania wody W1.1-E, W1.2-E, W2.1-E, W3-E i W4-E (tylko woda rozpryskowa) wg DIN 18533
  • Izolacja przeciwwilgociowa istniejących budowli zg. z instrukcją WTA 4-6
  • Uszczelnianie cokołów
  • Do uszczelniania złączy w konstrukcjach z betonu wodonieprzepuszczalnego

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Produkt nie zawiera rozpuszczalników
  • Izolacja przeciw wodzie pod ciśnieniem
  • Wysoka elastyczność, rozszerzalność i zdolność mostkowania rys
  • Posiada ogólne świadectwo badań nadzoru budowlanego zg. z PG ÜBB (Niemcy)
  • Sprawdzona szczelność wobec radonu
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Równe, mineralne podłoże.

    Nośne, czyste i wolne od pyłu.

    Przygotować podłoże betonowe na połączeniu ściany z podstawą poprzez obróbkę mechaniczną.

    Dopuszczalne są powierzchnie matowo wilgotne.

    W razie potrzeby wykonać zabezpieczenie przed wilgocią podciąganą od podłoża.

   • Przygotowania

    Wystające wypełnienia spoin i resztki zapraw należy usunąć.

    Narożniki i krawędzie należy zaokrąglić lub sfazować.

    Narożniki wewnętrzne zaokrąglić za pomocą odpowiedniej zaprawy mineralnej.

    Zagłębienia > 5 mm należy wypełnić mineralną zaprawą.

    Nasiąkliwe odłoża mineralne należy zagruntować preparatem krzemionkującym Kiesol MB. Podłoża nienasiąkliwe zagruntować za pomocą Remmers BIT Primer [basic] rozcieńczonym wodą w proporcji 1:10).

    W razie konieczności skonsolidowania podłoża (renowacji) należy je zagruntować preparatem Remmers Kiesol (roztwór w proporcji 1:1 z wodą)

    Jako warstwę kontaktową i w celu uniknięcia powstawania pęcherzy, należy nanieść sporządzoną z produktu szpachlówkę drapaną.

  • Przygotowanie
   • Pojemnik kombi

    Przed dodaniem do emulsji bitumicznej składnik proszkowy należy rozluźnić.

    Usunąć zaschnięty materiał przylegający do krawędzi pojemnika.

    Masę bitumiczną krótko przemieszać.

    Rozluźniony proszek wysypać na powierzchnię emulsji bitumicznej.

    Po ok. 30 sekundach przerwać mieszanie. Pozwolić wydostać się zamkniętym pęcherzom powietrza przez podniesienie nieruchomego mieszadła.

    Zgarnąć resztki proszku znajdujące się na brzegach pojemnika.

    Kontynuować mieszanie przez minimum 2 minuty.

    Przez cały czas mieszania mieszadło kotwicowe musi pozostawać na dnie pojemnika.

    Patrz instrukcja mieszania.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 30 °C
   • Nakładanie kielnią
   • czas zdatności do obróbki min. 1 godz.
   • Materiał nakładać na przygotowane podłoże w dwóch warstwach.

    W razie potrzeby w pierwszej warstwie uszczelnienia zatopić tkaninę zbrojącą Armierungsgewebe.

  • Wskazówki wykonawcze
   • W przypadku materiałów hydroizolacyjnych, które mają być stosowane w postaci płynnej, bezpośrednie wystawienie na działanie promieni słonecznych i/lub wiatru może prowadzić do przyspieszonego tworzenia się błony i związanych z tym pęcherzy.

    Nakładanie kolejnych warstw uszczelnienia rozpoczynać dopiero po nabraniu przez poprzednią wystarczającej odporności na uszkodzenia.

    Świeżo pokryte powierzchnie w stanie świeżym należy chronić przed deszczem, bezpośrednim nasłonecznieniem, mrozem i osiadaniem kondensatu.

    Wyschniętą powłokę należy chronić przed uszkodzeniem mechanicznym i oddziaływaniem ultrafioletu.

    W przypadku aplikacji maszynowej prosimy o kontakt z naszymi doradcami.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • Nakładanie kielnią
   • Mieszadło kotwicowe (art. 4249), czerpak (art. 4103), kielnia do gładzenia art. 4004), kielnia dystansowa (art. 4000)

   • Narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą.

    Zaschnięty materiał usunąć rozcieńczalnikiem Verdünnung V 101 (0978).

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • około 1,3 l / mm gr. warstwy / m²
   • Ok. 1,2 l/m²/mm grubości suchej warstwy
    co najmniej 1,5 l/m² jako klej do klej do płyt termoizolacyjnych
    Szczegóły por. tabela zużyć

  • Przykłady zastosowań
   • Klasa oddziaływania wody
    (nach DIN 18533)

    Grubość
    suchej
    warstwy
    (mm)
    Grubość
    mokrej
    warstwy
    (mm)
    Zużycie 
    (l/m²)
    Wydajność
    30 l
    (m²)
    W1-E
    Wilgoć gruntowa i
    woda nienapierająca

    ≥ 3 ok. 3,5 ok. 3,5 ok. 8,5
    W2.1-E*
    Umiarkowane oddziaływanie wody pod ciśnieniem (głębokość ≤ 3 m)

    ≥ 4 ok. 4,7 ok. 4,7 ok. 6,4
    W3-E
    woda nienapierająca na stropie przykrytym gruntem

    ≥ 4 ok. 4,7 ok. 4,7 ok. 6,4

    W4-E
    Woda rozbryzgowa na cokole


    ≥ 3 ok. 3,5 ok. 3,5 ok. 8,5

    * dla kombinacji hydroizolacji w połączeniu z betonową płytą podłogową WU przypadek wymaga osobnego uzgodnienia.

    Dodatek na grubość warstwy zgodnie z DIN 18533

    du = szpachlówka drapana - zużycie ok. 0,6 l/m² (w zależności od podłoża)

    dv = - nie jest wymagana przy stosowaniu pacy dystansowej

            - bez pacy dystansowej zużycie wynosi ok. 0,5 l/m² (dmin = 4mm)

  • Wskazówki ogólne
   • Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

    Ustalenia specjalne oraz świadectwa badań zamieszczone są w Internecie, pod adresem www.remmers.pl.

    W przypadku hydroizolacji kombinowanej w połączeniu z betonową płytą podłogową WU konieczne są indywidualne ustalenia.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.