Nr art. 088625

  PBD 2K

  Bezrozpuszczalnikowa, modyfikowana tworzywami sztucznymi, bitumiczna powłoka grubowarstwowa 2K, z wypełniaczem gumowym.

  Wariant
  0886 | PBD 2K
  Jedn. opak.
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Baza Emulsja polimerowo-bitumiczna ze specjalnym wypełniaczem
  Gęstość gotowej mieszanki ok. 1,00 kg/l
  Reakcja na ciśnienie Stała grubość suchej warstwy
  Czas przeschnięcia
  (20 °C / 70 % w.w.p.)
  ok. 48 godzin
  Konsystencja pasta
  Badanie pod obciążeniem ściskającym = 0,3 MN/m² > 80 %
  Mostkowanie rys ≥ 2 mm
  Badanie ciśnienia szczelinowego (DIN 15820) spełnia, również bez wkładki zbrojącej
  Sucha pozostałość ok. 80 % obj.

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • Jako stykające się z gruntem uszczelnienie w nowym budownictwie i w obiektach istniejących
  • Klasy oddziaływania wody W1.1-E, W1.2-E i W4-E wg. DIN 18533 (projekt 2016)
  • Izolacja przeciwwilgociowa istniejących budowli zg. z instrukcją WTA 4-6
  • Uszczelnianie cokołów
  • Do uszczelniania złączy w konstrukcjach z betonu wodonieprzepuszczalnego

  Właściwości

  • Produkt nie zawiera rozpuszczalników
  • Szczelność wobec wody pod ciśnieniem
  • Wysoka wytrzymałość na ściskanie (trzykrotnie wyższa od wymaganej w normach)
  • Duża elastyczność, rozszerzalność i zdolność mostkowania rys
  • Sprawdzona szczelność wobec radonu
  • Również w przypadku wody napierającej z zewnątrz (W 2.1-E, W 2.2-E) można stosować bez wkładki zbrojącej (specjalne uzgodnienia).
  • Posiada ogólne świadectwo badań nadzoru budowlanego zg. z PG ÜBB (Niemcy)
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Równe, mineralne podłoże.

    Nośne, czyste i wolne od pyłu.

    Przygotować podłoże betonowe na połączeniu ściany z podstawą poprzez obróbkę mechaniczną.

    Dopuszczalne są powierzchnie matowo wilgotne.

    W razie potrzeby wykonać zabezpieczenie przed wilgocią podciąganą od podłoża.

   • Przygotowania

    Wystające wypełnienia spoin i resztki zapraw należy usunąć.

    Narożniki i krawędzie należy zaokrąglić lub sfazować.

    Narożniki wewnętrzne zaokrąglić za pomocą odpowiedniej zaprawy mineralnej.

    Zagłębienia > 5 mm należy wypełnić mineralną zaprawą.

    Nasiąkliwe odłoża mineralne należy zagruntować preparatem krzemionkującym Kiesol MB. Podłoża nienasiąkliwe zagruntować za pomocą Remmers BIT Primer [basic] rozcieńczonym wodą w proporcji 1:10).

    W razie potrzeby konsolidacji (renowacji) podłoża należy je zagruntować preparatem Kiesol (1:1 z wodą).

    Jako warstwę kontaktową i w celu uniknięcia powstawania pęcherzy, należy nanieść sporządzoną z produktu szpachlówkę drapaną.

  • Przygotowanie
   • Pojemnik kombi

    Przed dodaniem do emulsji bitumicznej składnik proszkowy należy rozluźnić.

    Usunąć zaschnięty materiał przylegający do krawędzi pojemnika.

    Masę bitumiczną krótko przemieszać.

    Rozluźniony proszek wysypać na powierzchnię emulsji bitumicznej.

    Po ok. 30 sekundach przerwać mieszanie. Pozwolić wydostać się zamkniętym pęcherzom powietrza przez podniesienie nieruchomego mieszadła.

    Zgarnąć resztki proszku znajdujące się na brzegach pojemnika.

    Kontynuować mieszanie przez minimum 2 minuty.

    Przez cały czas mieszania mieszadło kotwicowe musi pozostawać na dnie pojemnika.

    Patrz instrukcja mieszania.

  • Sposób stosowania
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +35 °C.

   • Uszczelnienie powierzchniowe

    Materiał nakładać na przygotowane podłoże w dwóch warstwach.

    W razie potrzeby w pierwszej warstwie uszczelnienia zatopić tkaninę zbrojącą Armierungsgewebe.

    Połączenie z betonem wodoszczelnym ≥ 15 cm, zatopić tkaninę zbrojącą w 1. warstwie.

     

    Spoiny międzyelementowe

    Materiał nakładać na przygotowane podłoże w dwóch warstwach.

    Tkaninę zbrojącą wtopić w pierwszą warstwę uszczelnienia.

    Uszczelnienie należy wykonać na szerokość ≥ 15 cm po obu stronach spoiny.

  • Wskazówki wykonawcze
   • W przypadku materiałów hydroizolacyjnych, które mają być stosowane w postaci płynnej, bezpośrednie działanie promieni słonecznych i/lub wiatru może przyspieszyć tworzenie się błony.

    Nakładanie kolejnych warstw uszczelnienia rozpoczynać dopiero po nabraniu przez poprzednią wystarczającej odporności na uszkodzenia.

    Świeżo pokryte powierzchnie w stanie świeżym należy chronić przed deszczem, bezpośrednim nasłonecznieniem, mrozem i osiadaniem kondensatu.

    Wyschniętą powłokę należy chronić przed uszkodzeniem mechanicznym i oddziaływaniem ultrafioletu.

    Przed uruchomieniem maszyny do natrysku należy ją wstępnie przepłukać bitumem SHM (0881).

    W przypadku aplikacji maszynowej prosimy o kontakt z naszymi doradcami.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • Mieszadło kotwicowe (art. 4249), łyżka czerpakowa (art. 4103), paca stalowa (art. 4004), paca dystansowa (art. 4000)

   • Narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą.

    Zaschnięty materiał usunąć rozcieńczalnikiem Verdünnung V 101 (0978).

  • Przechowywanie/trwałość
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • Ok. 1,25 kg/m²/mm grubości suchej warstwy Ok. 1,5 kg/m² jako klej do płyt termoizolacyjnych Szczegółowe informacje: patrz tabela zużyć pod rozdz. "Przykłady zastosowań"

  • Przykłady zastosowań
   • Klasa oddziaływania wody
    (wg DIN E 18533)
    Klasa obciążeń 
    (wg DIN E 18195)
    Grubość suchej warstwy 
    (mm)
    Grubość mokrej warstwy
    (mm)
    Zużycie
    (kg/m²)
    Wydajność
    25 kg
    (m²)
    W1.-E
    Wilgoć gruntowa i woda nienapierająca
    Przypadek 4
    Wilgoć gruntowa i woda nienapierająca
    ≥ 3 ok. 3,8 ok. 3,8 ok. 6,5

    W2.1-E
    Umiarkowane oddziaływanie wody napierającej 

    (głębokość dostępu < 3 m)

    Przypadek 6
    Spiętrzająca się woda przesiąkająca i woda napierająca
    ≥ 4 ok. 5,0 ok 5,0 ok. 5,0

    W2.2-E*
    Silne oddziaływanie wody napierającej

    (głębokość dostępu > 3 m)


    ≥ 4 ok. 5,0 ok 5,0 ok. 5,0
    W3-E
    Nienapierająca woda na stropie przykrytym, ziemią
    Przypadek 5
    Nienapierająca woda na stropie przykrytym, ziemią
    ≥ 4 ok. 5,0 ok. 5,0 ok. 5,0
    W4-E
    Woda rozbryzgowa na cokole ściany i woda kapilarna w ścianach stykających się z gruntem i pod nim
    Uszczelnienie cokołu w strefie wznoszenia się ścian ≥ 3 ok. 3,8 ok. 3,8 ok. 6,5

    * Dozwolone tylko na podłożach betonowych przy zagłębieniu do 8 m, wymaga osobnego uzgodnienia w kontrakcie. Grubość powłoki dopłata zgodnie z DIN 18533 du = szpachlówka drapana Zużycie ok. 0,5 kg/m² (w zależności od podłoża) dv = - z pacą grubą nie jest konieczna         - bez pacy dystansowej Zużycie ok. 0,7 kg/m² (dmin = 4 mm)

  • Wskazówki ogólne
   • Odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów należy ustalić oddzielnie.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

    Ustalenia specjalne oraz świadectwa badań zamieszczone są w Internecie, pod adresem www.remmers.pl.

    H_M_32

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.