• FM_NB_basic

  Nr art. 103325

  FM NB [basic]

  Wapienno-cementowa zaprawa spoinowa do obiektów nowobudowanych

  Wytrzymałość
  M10
  Uziarnienie
  ≤ 1,0 mm
  Kolor: szary | 1033

  Kolor: szary | 1033

  Wybierz kolor
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Wytrzymałość na ściskanie po 28 dobach ≥ 10 N/mm² (M10)
  Dynamiczny moduł Younga po 28 dobach ≥ 10000 N/mm²
  Nadzór zewnętrzny GG-CERT
  Największe ziarno około 1 mm
  Pory otwarte około 30 % objętościowych
  Zapotrzebowanie wody około 11 %, co odpowiada 2,8 l/25 kg

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • Do spoinowania pierwotnego
  • Do murów z cegieł i kamienia naturalnego
  • Do wypełniania spoin o szerokości od 5 do 30 mm

  Właściwości

  • Dobra przyczepność do ścianek łączonego materiału
  • Możliwe są kolory niestandardowe (pigmenty odporne na UV)
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Nośne, czyste i wolne od pyłu.

   • Przygotowania

    Głębokość spoiny co najmniej 2 cm lub podwójna szerokość spoiny

    Szlifowane ścianki łączonego materiału mogą prowadzić do odspojeń zaprawy.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 30 °C
   • Spoiny
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C.

   • Zaleca się, aby podczas spoinowania pracować możliwie dwuwarstwowo i wciskać zaprawę (klasa wytrzymałości M10, maks. ziarno 1 mm) aby uzyskać zwartą strukturę.

    Mieszać tylko tyle zaprawy, ile da się wykorzystać w ciągu ok. 2 godzin

    Otwartą, oczyszczoną spoinę należy wstępnie zmoczyć.

    Cienkowarstwową aplikację przy krawędziach ubytków ułatwia dodatek ZM HF [basic] do wody zarobowej (prop. 1:10); w rezultacie twardnienie nieco się wydłuża i wzrasta współczynnik wytrzymałości na rozciąganie przyczepne.

    Po wprowadzeniu materiału wykonać obróbkę za pomocą narzędzia profilującego - np. kawałka węża.

    Czas oczekiwania przed nałożeniem kolejnych warstw: co najmniej 24 godziny.

     

  • Wskazówki wykonawcze
   • Zaprawy, która zaczęła wiązać, nie wolno ponownie urabiać ani poprzez dodanie wody, ani poprzez dodanie świeżej zaprawy.

    Sposób i czas trwania prac wykończeniowych i obróbki powierzchni mają wpływ na kolor.

    W przypadku różnych szarż możliwe jest wystąpienie nieznacznych odchyleń kolorystycznych!

    Powierzchnie pokryte świeżą zaprawą należy przez co najmniej 4 dni chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem, mrozem i deszczem.

    Przyczepność materiału do ścianek spoiny zwiększa się poprzez dodanie Haftfest - ZM HF - (art. 0220) do wody zarobowej (PM 1:10).

  • Narzędzia/czyszczenie
   • Spoiny
   • Mieszarka do zapraw, mieszadło śrubowe, kielnia i kielnia spoinówka, narzędzie do profilowania (np. odcinek węża)

   • Narzędzia umyć wodą przed związaniem zaprawy.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed wilgocią
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • Nienaruszone opakowania, składowane w suchym miejscu, można przechowywać przez ok. 12 miesięcy.

  • Zużycie
   • około 1,6 kg / l wypełn. przestrzeni
   • około 1,6 kg/l przestrzeni spoiny

   • Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

  • Wskazówki ogólne
   • Produkt może zawierać śladowe ilości pirytu (siarczku żelaza).

    Nie stosować na podłożach zawierających gips!

    Zawartość chromu w postaci rozpuszczalnych związków chromu (VI) w odniesieniu do całkowitej suchej masy cementu wynosi mniej niż 0,0002%.

    Parametry produktów oznaczono w warunkach laboratoryjnych, w temp. 20°C i przy wilgotności względnej powietrza (w.w.p.) = 65%.

    Woda zarobowa musi mieć jakość wody pitnej.

    Kolor niestandardowy według numeru koloru (nr MF, wzorniki, NCS itp.) lub poprzez nadesłanie próbki-wzorca (w przypadku zmiennych barw żądany kolor należy jednoznacznie zaznaczyć).

    Kolor, jaki stabilizuje się po wyschnięciu i stwardnieniu jest uzależniony od panujących warunków otoczenia i wybranej metody aplikacji. I tak na przykład powierzchnia wygładzona w stanie świeżym sprawia wrażenie jaśniejszej, niż wygładzona później lub uszorstniona. Różne uziarnienia tego samego artykułu mogą prowadzić do powstania nieznacznych różnic koloru. Podłoża zawilgocone od spodu mogą powodować przebarwienia.

    Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

    Alkaliczne spoiwa mogą rozpuszczać metale nieżelazne.

    Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Możliwe produkty systemowe

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej