• Spiralankermörtel M20

  Nr art. 102825

  Spiralankermörtel M20

  Zdatna do aplikacji maszynowej zaprawa spoinowa o wysokiej odporności na siarczany, do osadzania kotew spiralnych

  Wytrzymałość
  M20
  Uziarnienie
  1 mm
  Kolor: Spiralankermörtel M20 | 1028
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Wytrzymałość na ściskanie po 28 dobach ≥ 20 N/mm²
  Nadzór zewnętrzny GG-Cert
  Gęstość objętościowa świeżej zaprawy około 2,0 kg/dm³
  Największe ziarno 1 mm
  Zapotrzebowanie wody 14,0 - 14,5 % co odpowiada około 3,5 l/25 kg

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • Osadzanie kotew spiralnych do wzmacniania spękanych murów

  Właściwości

  • Produkt jednoskładnikowy
  • Możliwość nakładania maszynowego
  • Dobra przyczepność do ścianek łączonego materiału
  • Wysoka odporność na siarczany niska zawartość aktywnych alkaliów (SR/NA)
  • Materiał uszlachetniany tworzywem sztucznym
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Nośne, czyste i wolne od pyłu.

   • Przygotowania

    Głębokość spoin: co najmniej 6 cm

    Szlifowane ścianki łączonego materiału mogą prowadzić do odspojeń zaprawy.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 30 °C
   • pistolet do spoinowania / kielnia spoinówka
   • Otwartą, oczyszczoną spoinę należy wstępnie zmoczyć.

    Pierwszą warstwę zaprawy należy bez pozostawiania pustych miejsc wprowadzić w spoinę i centralnie wcisnąć kotwę spiralną Remmers Spiralanker.

    Następnie, nie pozostawiając pustych miejsc, świeże na świeże, nanieść drugą warstwę zaprawy, wypełniając 2 cm poniżej planowanej powierzchni końcowej i wykończyć za pomocą kleini-fugówki,

    Czas oczekiwania przed nałożeniem kolejnych warstw: co najmniej 24 godziny.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Zaprawy, która zaczęła wiązać, nie wolno ponownie urabiać ani poprzez dodanie wody, ani poprzez dodanie świeżej zaprawy.

    Powierzchnie pokryte świeżą zaprawą należy przez co najmniej 4 dni chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem, mrozem i deszczem.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • pistolet do spoinowania / kielnia spoinówka
   • Mieszalnik, pistolet dom spoinowania, kielnia-fugówka

    Narzędzia umyć wodą przed związaniem zaprawy.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed wilgocią
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • Nienaruszone opakowania, składowane w suchym miejscu, można przechowywać przez ok. 12 miesięcy.

  • Zużycie
   • około 1,7 kg / l wypełn. przestrzeni
   • około 1,7 kg/l wypełnianej przestrzeni

   • Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

  • Wskazówki ogólne
   • Produkt może zawierać śladowe ilości pirytu (siarczku żelaza).

    Nie stosować na podłożach zawierających gips!

    Parametry produktów oznaczono w warunkach laboratoryjnych, w temp. 20°C i przy wilgotności względnej powietrza (w.w.p.) = 65%.

    Zawartość chromu w postaci rozpuszczalnych związków chromu (VI) w odniesieniu do całkowitej suchej masy cementu wynosi mniej niż 0,0002%.

    Woda zarobowa musi mieć jakość wody pitnej.

    Alkaliczne spoiwa mogą rozpuszczać metale nieżelazne.

    Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Możliwe produkty systemowe

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej