©

Ochrona przed graffiti

Zapobiegawcze rozwiązanie problemu

Remmers Graffiti-Schutz należy do grupy semipermanentnych systemów ochronnych. Graffiti można z tak zabezpieczonych powierzchni zmyć po prostu za pomocą myjki wysokociśnieniowej i gorącej wody (czyszczenie higrotermiczne).

Podstawy i przepisy prawne

Podstawy

Termin graffiti wywodzi się etymologicznie od greckiego słowa "graphein". We włoskojęzycznym świecie graffiare (= drapanie, drapanie) rozwinęło się w sgraffiti lub graffiti. Dzisiaj graffiti (l. pojedyncza "graffito") jest terminem używanym do opisywania liter i/lub obrazów, które są malowane na powierzchniach ścian w przestrzeni publicznej, zazwyczaj bez pozwolenia. Systemy ochrony przed graffiti (również zwane anty-graffiti) nie służą podstawowej ochronie przed graffiti, ale umożliwiają szybkie, nieskomplikowane i bezśladowe usuwanie takich "dzieł sztuki".

Uregulowania prawne

Według prawodawstwa niektórych państw UE (w tym Niemiec) graffiti stanowi zagrożony wysokimi grzywnami a nawet więzieniem czyn karalny, regulowany osobnymi przepisami Kodeksu Karnego. W Polsce tego rodzaju "działalność artystyczna" stanowi niżej klasyfikowany akt wandalizmu.

W praktyce oznacza to większe ryzyko niechcianych i nieoczekiwanych kosztów dla właścicieli obiektów zaatakowanych przez anonimowych "artystów".

Oczekiwania klientów

W sektorze budowlanym istnieje niewiele systemów produktów, w których wymagania klientów i rzeczywistość mogą się różnić tak bardzo, jak w przypadku systemów ochrony przed graffiti. Z tego powodu absolutnie niezbędne jest porównanie oczekiwań klientów z wydajnością możliwych systemów w okresie poprzedzającym każde tego typu przedsięwzięcie.


Z reguły klienci wyobrażają sobie ochronę przed graffiti w następujący sposób:

 • Nałożenie systemu ochronnego nie powoduje zmian optycznych lub technicznych oryginalnej powierzchni. Ogólnie rozumiane są tu:
  • brak zmian kolorystycznych
  • brak zmian stopnia połysku
  • brak obniżenia paroprzepuszczalności
  • brak zmian nasiąkliwości zwłaszcza w przypadku ochrony części powierzchni
  • stabilność ww. punktów w całym okresie stosowania ochrony
 • Graffiti da się w 100% usunąć, bez pozostawiania smug i zmian na powierzchni po czyszczeniu. Oznacza to, że czyszczenie powinno odtworzyć oryginalny stan czyszczonej powierzchni.
 • Czyszczenie można przeprowadzić bez obciążania środowiska.
 • Ew. zakłada się, że czyszczenie mogą przeprowadzić pracownicy danej firmy, czyli że system powinien być "przyjazny dla gospodarza domu".
 • System ma przywracalną skuteczność.

Podział systemów do ochrony przed graffiti

Systemy ochrony przed graffiti dzieli się odpoiwednio do ich stabilności przy usuwaniu graffiti na:

Termin ten obejmuje wszystkie systemy profilaktyczne, które są usuwane razem z graffiti podczas czyszczenia. W związku z tym czasami określa się je również mianem systemów warstw ofiarnych. Dostępne są produkty oparte na różnych materiałach bazowych. Główne z nich to:

 • akryle,
 • biopolimery oraz
 • woski.

Z reguły systemy te są wysoce przepuszczalne dla pary wodnej i nie wytwarzają żadnych lub tylko niewielkie zmiany barwy na poddawanych zabiegom powierzchniach. Przy wyborze takiego produktu należy wziąć pod uwagę następujące zagadnienia:

 • Czy rzeczywiście istnieje całkowita odwracalność, czy też pozostałości produktu pozostają w podłożu po czyszczeniu? Powtarzające się czynności mogą spowodować nagromadzenie się tych elementów w podłożu i ewentualnie doprowadzić do problemów.
 • Jak dobra jest odporność elementu na warunki atmosferyczne w danych warunkach? Niektóre z tych produktów są rozpuszczalne w wodzie, co może spowodować ich wypłukanie. Aby utrzymać skuteczność, w określonych odstępach czasu należy naniesiony materiał odświeżać, nawet jeśli nie miało miejsca żadne czyszczenie. Odpowiednie cykle należy zdefiniować przed rozpoczęciem zabiegu.
 • Czy istnieje wystarczająca stabilność przeciwko drobnoustrojom? Niektóre z systemów tymczasowych, zwłaszcza te oparte na biopolimerach, mogą być miejscem rozmnażania się mikroorganizmów.

Termin ten odnosi się do systemów składających się z kombinacji co najmniej dwóch substancji ochronnych. Z reguły systemy te zawierają składnik nieodwracalny, hydrofobowy lub oleofobowy, jak również składnik odwracalny. Podobnie jak w przypadku systemów tymczasowych, jest on również usuwany podczas czyszczenia i musi być ponownie nałożony. W odniesieniu do pierwszej aplikacji rozróżnia się systemy jedno- i wielowarstwowe. W systemach jednowarstwowych mieszanina składników aktywnych jest wytwarzana i stosowana jako produkt jednoskładnikowy. Po aplikacji substancje ochronne oddzielają się od siebie. Przykłady obejmują kombinacje wosków specjalnych i substancji czynnych zawierających krzemoorganiczne substancje czynne. Podczas gdy składnik woskowy ze względu na swoją lepkość i wielkość cząstek pozostaje na powierzchni elewacji jako część odwracalna, składnik krzemoorganiczny wnika w podłoże i wytwarza nieodwracalną hydrofobowość. W systemach wielowarstwowych elementy są stosowane pojedynczo i jeden po drugim. Przy podejmowaniu decyzji w sprawie takiego systemu należy wziąć pod uwagę następujące cechy charakterystyczne:

 • Na powierzchni nie powstają lub powstają tylko nieznaczne zmiany koloru.
 • Systemy semipermanentne są z reguły otwarte na dyfuzję.
 • Ze względu na zasadę działania systemu z wnikającą w podłoże pierwszą warstwą należy go stosować wyłącznie na chłonnych podłożach.

Trwałe systemy ochrony przed graffiti składają się zazwyczaj z kilku warstw, które pozostają trwale na lub w podłożu. Sugeruje to, że działanie systemu ochrony jest zachowane nawet na powierzchniach wielokrotnie zanieczyszczanych graffiti i ponownie czyszczonych, i nie wymaga odnawiania. W większości przypadków jednak, w zależności od produktu, po pewnej liczbie czyszczeń sensowne jest odnowienie warstwy ochronnej. Zarówno impregnaty i powłoki hydrofobowe, jak i oleofobowe są stosowane jako trwałe systemy ochrony przed graffiti.

 • Impregnaty
  • Podstawę produktową tych systemów stanowią zazwyczaj związki fluoru, powszechnie znane jako związki "teflon", które dają bardzo silny "efekt perlenia"..
  • Właściwości optyczne obrabianych powierzchni oraz dyfuzyjność nie ulegają zmianie.
  • Produkty tego typu nie zamykają porów, lecz wyposażają pory znajdujące się w pobliżu powierzchni w hydrofobową i olejoodporną powłokę. Dlatego też substancja ochronna musi być w stanie przeniknąć przez podłoże. Nie może ono być jednak zbyt otwarte, ponieważ w przeciwnym razie nie da się skutecznie zapobiec przenikaniu cząsteczek graffiti w głąb porów materiału budowlanego.
  • Produkty tego typu nadają się szczególnie do powierzchni betonu licowego.

 • Powłoki
  • Podstawą tych systemów są w większości żywice syntetyczne (często odporne chemicznie poliuretany), które są budowane w kilku warstwach.
  • Oprócz powłok bezbarwnych, dostępne są również powłoki kolorowe we wszystkich odcieniach i stopniach połysku.
  • Z reguły zabezpieczone w ten sposób powierzchnie mogą być czyszczone szybko, łatwo i całkowicie.
  • Te systemy ochronne mają dobrą przyczepność do prawie wszystkich, nawet gładkich powierzchni.
  • Zamykają pory powierzchni materiału budowlanego i działają jak warstwa zamykająca. Dotychczas systemy te były prawie szczelne na parę wodną, co może prowadzić do problemów w przypadku wilgotnych podłoży.

Metody czyszczenia

Aby usunąć graffiti, można rozważyć zastosowanie różnych technologii. Należy je dostosować do danego typu ochrony i ewentualnie do rodzaju użytej farby w sprayu.

 • Nakłada się rozpuszczalnikowe pasty czyszczące. Po upływie czasu oddziaływania zalecanego dla danego produktu i usuwanej farby zazwyczaj powierzchnię doczyszcza się za pomocą myjek wysokociśnieniowych (ew. na gorącą wodę).
 • Ewentualnie można zastosować inne środki o działaniu chemicznym lub rozpuszczalniki o podobnym sposobie działania.
 • Metody abrazyjne, takie jak technika wysokociśnieniowa z użyciem gorącej wody, mogą być stosowane wyłącznie na podłożach zabezpieczonych, natomiast procesy czyszczenia na mokro z wykorzystaniem niskiego ciśnienia lub niskociśnieniowe procesy piaskowania/śrutowania lub metoda wirującego strumienia mogą być również stosowane na podłożach niezabezpieczonych.
 • Na gładkich powierzchniach można również przeprowadzić za czyszczenie ręczne za pomocą chemicznych środków czyszczących.
 • Technologia laserowa może być wykorzystywana do czyszczenia graffiti na powierzchniach o dużej wartości historyczno-kulturowej.
Do każdego czyszczenia należy zasadniczo stosować przepisowe środki ochrony osobistej oraz przestrzegać przepisów prawnych dotyczących odprowadzania i/lub usuwania ścieków lub odpadów.

Kryteria oceny przy doborze produktów do ochrony przed graffiti

Przed zastosowaniem środków ochrony graffiti należy ocenić interakcję między podłożem, systemem ochrony i ewentualną technologią czyszczenia. Należy wziąć pod uwagę szereg aspektów:

 • Czy należy spodziewać się optycznego oddziaływania systemu ochrony na elewację, lub czy zmianę optyczną należy uznać za ograniczenie, ponieważ chronione mogą być tylko obszary częściowe (np. tylko elewacja parteru)?
 • Czy właściciel domaga się odwracalności środka ochronnego? Czasami jest to postulowane jako podstawowy wymóg, szczególnie dla budynków zabytkowych.
 • Jakie zmiany fizyczne wprowadza się w elewacji poprzez zastosowanie specjalnego systemu ochrony? Aspekt ten dotyczy w szczególności bilansu wilgotności konstrukcji elewacji oraz absorpcji i uwalniania wilgoci. W tym kontekście należy krytycznie ocenić szkodliwe obciążenie podłoża solą, ponieważ sole zachowują swój potencjał niszczący, zwłaszcza w systemach otwartych na dyfuzję. Ocena niebezpiecznej zawartości soli znajduje się w rozdziałach poświęconych diagnostyce i ocenie uszkodzeń oraz hydrofobizacji elewacji.
 • Czy podłoże nadaje się do pożądanego procesu czyszczenia? W przypadku mineralnych materiałów budowlanych, takich jak kamień naturalny i cegła, beton lub tynk, odpowiednie systemy zabezpieczeń można z reguły dobrać stosunkowo łatwo, biorąc pod uwagę warunki brzegowe wymienione w pkt. 1.9. Inne materiały budowlane stawiają szczególne wymagania. W wielu przypadkach łatwo jest zastosować środek ochrony przed graffiti, ale technologia wymagana do późniejszego czyszczenia może nie być odpowiednia dla danego podłoża. Systemy semipermanentne (półtrwałe), na przykład, których składniki woskowe muszą zostać rozpuszczone podczas czyszczenia, nie nadają się do powlekanych elewacji. Wymagany do czyszczenia proces wysokociśnieniowy z użyciem gorącej wody doprowadziłby do rozpuszczenia i usunięcia powłoki elewacyjnej przy temperaturze wody 80 - 90°C wymaganej na powierzchni elewacji.
 • Jaka jest odporność niektórych produktów na warunki atmosferyczne w danych warunkach pogodowych? Oprócz ogólnie spodziewanego wietrzenia należy również wziąć pod uwagę mikroklimat na obszarze poddanym działaniu środka, taki jak wiatr i napędzające go opady deszczu, promieniowanie słoneczne lub cieniowanie itp. Aby utrzymać skuteczność niektórych produktów, konieczne jest okresowe odświeżanie. Należy zdefiniować odpowiednie cykle.
 • Na ile produkty te są odporne na kontaminację mikrobiologiczną? Ten aspekt jest szczególnie ważny, jeśli fasada była zanieczyszczona już przed zastosowaniem środka ochrony graffiti ze względu na sprzyjające kontaminacji warunki środowiskowe. W takim przypadku produkt ochronny nie powinien stanowić "miejsca lęgowego" dla ponownej kolonizacji lub jej przyspieszenia.
 • Aspekty środowiskowe (składniki i technologia czyszczenia).
 • Czy istnieją ograniczenia w użytkowaniu niektórych systemów ochrony ze względu na warunki panujące na przedmiocie ochrony? Istnieje wiele możliwych scenariuszy, np. ograniczenia w porównaniu ze stosowaniem niektórych metod czyszczenia ze względu na hałas, kurz lub uciążliwość zapachu.
 • Czy dany produkt jest wystarczająco skuteczny we współdziałaniu z danym podłożem? Jak już opisano w pkt 1.5, niektóre rodzaje systemów ochrony przed graffiti mają ograniczone zastosowanie na niektórych podłożach, np. na czystych impregnatach i gruboporowatych powierzchniach materiałów budowlanych.

Zasadniczo do profilaktyki i czyszczenia zaleca się stosowanie sprawdzonych i certyfikowanych produktów.

 • W latach 90-tych Gütegemeinschaft Anti-Graffiti e.V. opracowała przepisy dotyczące jakości i badań w zakresie usuwania graffiti i profilaktyki graffiti oraz odpowiednich materiałów. Od 1999 roku stowarzyszenie przyznaje znak jakości RAL Anti-Graffiti materiałom przetestowanym zgodnie z przepisami.
 • Federalny Instytut Badawczy Autostrad (BASt) prowadzi wykaz sprawdzonych systemów antygraffiti do stosowania na powierzchniach betonowych, zgodnie z przepisami Gütegemeinschaft Anti-Graffiti e.V.

W przypadku stosowania wyrobów niecertyfikowanych należy udokumentować, co następuje:

 • możliwe obszary wzgl. granice stosowania (nieograniczona przydatność jest „niepoważna“)
 • oddziaływania fizycznobudowlane
 • wskazówki / parametry czyszczenia
 • zalecana technologia czyszczenia
 • zużycie
 • aspekty ekologiczne, utylizacja

Testowanie systemów antygraffiti na powierzchniach wzorcowych

Sporządzanie powierzchni próbnych to idealny sposób na sprawdzenie działania produktu zabezpieczającego przed graffiti z procesem czyszczenia lub środkiem czyszczącym i właściwościami podłoża. W celu uzyskania takich informacji konieczne jest nie tylko naniesienie produktu ochronnego i ocena efektu optycznego, ale także późniejsze naniesienie graffiti na chronioną powierzchnię i ponowne jej usunięcie za pomocą wybranej procedury. Tylko takie podejście gwarantuje zrównoważoną ocenę przydatności systemu ochronnego. Powierzchnia próbki powinna odzwierciedlać podstawowe właściwości podłoża i powinna mieć proporcje odpowiednie do wielkości czyszczonego obiektu. Jeżeli obróbce mają być poddane różne rodzaje podłoża, to muszą być one występować w obszarze testowym lub być reprezentowane poprzez wykonanie kilku takich obszarów. Nieprzetworzona płaszczyzna referencyjna odniesienia w bezpośrednim sąsiedztwie stanowi część powierzchni testowej. Pozwala to na ocenę zmian optycznych. W tym celu zarówno powierzchnię próbki, jak i powierzchnię referencyjną należy poddać analogicznym etapom przygotowawczym, np. takiemu samemu czyszczeniu wstępnemu.

©

Pielęgnacja

Elewacje są zabezpieczone systemami ochrony przed graffiti, aby zapewnić szybkie i łatwe czyszczenie po spryskaniu graffiti. Czyszczenie jest nieodłączną częścią systemu. W związku z tym powierzchnie pokryte systemem antygraffiti powinny być czyszczone i w razie potrzeby ponownie impregnowane przez tę samą firmę, która stworzyła powierzchnie próbne i wykonała pierwotne zabezpieczenie. Tylko w ten sposób można zagwarantować ciągłość działania systemu i integralność podłoża. W tym sensie zawarcie umów serwisowych w ramach profilaktyki graffiti jest zawsze rozsądną opcją.

Ochrona przed graffiti

Liczba znalezionych produktów 1
 

Widok:

Nr art. 068505

Nieszkodliwy dla środowiska, wodny środek impregnacyjny do ochrony przed graffiti w systemie „semipermanentnym”, oparty na mieszaninie alkiloalkoksysilanu i wosku