• Desalting Compress

  Nr art. 107020

  Entsalzungskompresse

  Sucha zaprawa do zmniejszania zawartości soli w przypowierzchniowej warstwie materiału budowlanego

  Kolor: szarobeżowy | 1070
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Gęstość nasypowa Ok. 1,4 kg/dm³
  Zapotrzebowanie wody około 6,6 - 7,3 l/20 kg

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • Do bezinwazyjnej redukcji zawartości soli w murze metodą kompresową zgodnie z instrukcją WTA 3-13-01

  Właściwości

  • Wysoko skuteczny materiał kompresowy, będący kombinacją aktywnych składników mineralnych i celulozy
  • Nie zawiera cementu i wapna
  • Zoptymalizowana zdolność absorpcji soli dzięki zawartości lekkich kruszyw aktywnych kapilarnie
  • Łatwo usuwalny, bez pozostawiania resztek
  • Działa w oparciu o mechanizm "wysychającego kompresu"
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Nośne, czyste i wolne od pyłu.

   • Przygotowania

    Przed właściwym zabiegiem podłoże należy zmoczyć zdejonizowaną wodą.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C
   • układanie zaprawy / szpachlowanie / nakładanie kielnią / spoinowanie
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C.

   • Produkt nakładać warstwą o grubości 10-20 mm.

    Po odczekaniu odpowiedniego czasu kompres należy ostrożnie zdjąć, a następnie - w razie potrzeby - powtórzyć jego aplikację (wykonać badanie pomocnicze).

     

  • Wskazówki wykonawcze
   • Przed i po zastosowaniu zawartość soli skntrolować w toku badania analitycznego (BRiFA).

    Należy stale kontrolować proces wysychania (chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem).

    Wyschnięte kompresy należy bezzwłocznie usuwać.

    Rysy włoskowate/skurczowe nie są brane pod uwagę i nie mogą być uznawane za usterkę, ponieważ nie obniżają technicznej wartości materiału.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • układanie zaprawy / szpachlowanie / nakładanie kielnią / spoinowanie
   • Mieszadło, kielnia, paca stalowa

   • Narzędzia w stanie świeżym myć wodą.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed wilgocią
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • Nienaruszone opakowania, składowane w suchym miejscu, można przechowywać przez ok. 12 miesięcy.

  • Zużycie
   • około 14 kg / cm gr. warstwy / m²
   • Ok. 14 kg/m²/cm grubości warstwy, zależnie od właściwości podłoża

   • Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

  • Wskazówki ogólne
   • Stosować maskę przeciwpyłową (patrz Karta Charakterystyki).

    Nie stosować na podłożach zawierających gips!

    Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

    Dalsze wskazówki zawarte są w instrukcji WTA 3-13-01/D.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej