• FM FS

  Nr art. 043725

  FM FS

  Szlam do spoinowania cegieł

  Kolor: kolory niestandardowe | 0437

  Kolor: kolory niestandardowe | 0437

  Wybierz kolor
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Wytrzymałość na zginanie Ok. 5,0 N/mm²
  Koniec wiązania Ok. 4 godz.
  Największe ziarno ≤ 1 mm
  Wytrzymałość na odrywanie > 1 N/mm²
  Nasiąkliwość kapilarna < 0,1 kg/m²h0,5
  Gęstość nasypowa około 1,5 kg/l
  Zapotrzebowanie wody około 17% , co odpowiada 4,3 l/25 kg
  Opór dyfuzji pary wodnej µ < 200
  Klasa wytrzymałości na ściskanie > M10

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań zewnętrznych
  • Naprawa spoin elewacji ceglanych i klinkierowych w systemie szlamowania elewacji

  Właściwości

  • Przepuszczalność pary wodnej
  • Wysoka odporność na siarczany niska zawartość aktywnych alkaliów (SR/NA)
  • Nadzwyczajna przyczepność do ścianek spoiny
  • Nadaje się do stosowania w wąskich spoinach
  • Dobra odporność na zwietrzanie
  • Możliwe są kolory niestandardowe (pigmenty odporne na UV)
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Nośne, czyste i wolne od pyłu.

   • Przygotowania

    Głębokość spoin co najmniej 2 mm, maks. 10 mm

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 30 °C
   • układanie zaprawy / szpachlowanie / spoinowanie / ściągaczka gumowa
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C
    Niskie temperatury wydłużają, wysokie temperatury skracają czas przydatności wymieszanego materiału do użycia oraz czas twardnienia.

   • Zniszczone cegły i spoiny należy skuć i zastąpić nowym materiałem, a głębokie spoiny wypełnić.

    Do murowania i wypełniania stosować Fugenschlämme zmieszany z Selectmix 25 (art. 4047) w proporcji 1:1.

    Mieszać tylko tyle zaprawy, ile da się wykorzystać w ciągu ok. 2 godzin

    Szlam nakładany jest na całą powierzchnię gumowaną pacą i wciskany w spoiny.

    Następnie przez mocne ściągnięcie usuwa się nadmiar materiału.

    Używając czerwonej pacy gąbkowej zagęszcza się szlam i wyrównuje.

    Bez odczekiwania przetrzeć powierzchnię odciśniętą w wanience "Waschboy" (art. 4978) pacą gąbkową, zdejmując przy tym nadmiar materiału.

    Następnie wykonać pierwsze mycie za pomocą czystej wody, po czym po zmianie wody natychmiast przeprowadzić je po raz drugi.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Metodę należy dopasować do charakterystycznych warunków obiektowych (wykonać powierzchnię próbną).

    Czyszczenie wykonuje się z użyciem minimalnych ilości wody.

    Ostatni etap czyszczenia - zawsze czystą wodą.

    Ew. nie wcześniej niż następnego dnia - doczyścić za pomocą środka Combi WR (art. 0675).

    Czas odczekania od czyszczenia do impregnacji wstępnej: co najmniej 3 bezdeszczowe


    dni.

    Czas oczekiwania pomiędzy impregnacją wstępną i spoinowaniem - co najmniej 5 dni

    Czas oczekiwania pomiędzy spoinowaniem i impregnacją końcową - co najmniej 8 dni.

    Zaprawy, która zaczęła wiązać, nie wolno ponownie urabiać ani poprzez dodanie wody, ani poprzez dodanie świeżej zaprawy.

    Sposób i czas trwania prac wykończeniowych i obróbki powierzchni mają wpływ na kolor.

    W przypadku różnych szarż możliwe jest wystąpienie nieznacznych odchyleń kolorystycznych!

    Powierzchnie pokryte świeżą zaprawą należy przez co najmniej 4 dni chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem, mrozem i deszczem.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • układanie zaprawy / szpachlowanie / spoinowanie / ściągaczka gumowa
   • Mieszalnik, kielnia, paca do gładzenia, paca z gumy piankowej, opryskiwacz (wersja odporna na rozpuszczalniki, 4045001), zestaw myjący Waschboy-Set

    Narzędzia w stanie świeżym myć wodą.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed wilgocią
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • Nienaruszone opakowania, składowane w suchym miejscu, można przechowywać przez ok. 12 miesięcy.

  • Zużycie
   • Zależnie od zastosowania / m²
   • Metoda szlamowego spoinowania cegieł obejmuje w ramach systemu:
    - impregnację wstępną: ok. 0,6 l/m² (Funcosil SNL)
    - spoinowanie szlamowe: ok. 3,0 kg/m²
    - impregnację końcową: ok. 0,4 l/m²

   • Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

  • Wskazówki ogólne
   • Nie nadaje się do stosowania na cegłach ryflowanych i/lub piaskowanych, cegieł ręcznie formowanych o strukturalnej powierzchni.

    Produkt może zawierać śladowe ilości pirytu (siarczku żelaza).

    Parametry produktów oznaczono w warunkach laboratoryjnych, w temp. 20°C i przy wilgotności względnej powietrza (w.w.p.) = 65%.

    Nie stosować na podłożach zawierających gips!

    Zawartość chromu w postaci rozpuszczalnych związków chromu (VI) w odniesieniu do całkowitej suchej masy cementu wynosi mniej niż 0,0002%.

    Woda zarobowa musi mieć jakość wody pitnej.

    Kolor niestandardowy według numeru koloru (nr MF, wzorniki, NCS itp.) lub poprzez nadesłanie próbki-wzorca (w przypadku zmiennych barw żądany kolor należy jednoznacznie zaznaczyć).

    Kolor, jaki stabilizuje się po wyschnięciu i stwardnieniu jest uzależniony od panujących warunków otoczenia i wybranej metody aplikacji. I tak na przykład powierzchnia wygładzona w stanie świeżym sprawia wrażenie jaśniejszej, niż wygładzona później lub uszorstniona. Różne uziarnienia tego samego artykułu mogą prowadzić do powstania nieznacznych różnic koloru. Podłoża zawilgocone od spodu mogą powodować przebarwienia.

    Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

    Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej