• VM Fill

  Nr art. 051725

  VM Fill

  Uniwersalna zaprawa klejowa i zbrojąca

  Kolor: VM Fill | 0517
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Wytrzymałość na ściskanie po 28 dobach > 5 N/mm²
  Największe ziarno ≤ 0,5 mm
  Nasiąkliwość kapilarna w = < 0,2 kg/(m²h0,5)
  Grubość warstwy Aplikacja jednowarstwowa: 2 - 4 mm
  Aplikacja dwuwarstwowa maks. 6 mm
  Gęstość nasypowa około 1,5 kg/dm³
  Zapotrzebowanie wody 5,8-6,0 l/25 kg
  Dyfuzja pary wodnej sd = 0,5 m (2 mm grubości warstwy)

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • Zaprawa klejowa i zbrojąca
  • Renowacja spękanych elewacji tynkowych i zespolonych systemów izolacji termicznej
  • Tynk cokołowy

  Właściwości

  • Działa hydrofobizująco
  • Przepuszcza parę wodną
  • Wykazuje dobrą przyczepność
  • Odporność na wodę i czynniki klimatyczne, w tym mróz
  • Możliwość nakładania maszynowego
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Nośne, czyste i wolne od pyłu.

   • Przygotowania

    Podłoże należy zwilżyć do stanu matowo wilgotnego

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 30 °C
   • układanie zaprawy / szpachlowanie / nakładanie kielnią / aplikacja natryskowaa
   • Warstwa kontaktowa

    Produkt nakładać odpowiednimi narzędziami jako warstwę kontaktową.

     

    Warstwa zbrojąca

    Materiał nakładać za pomocą pacy ząbkowanej, warstwą o grubości 3 mm.

    Tkaninę zbrojącą należy wbudować na głębokości równej jednej trzeciej grubości tynku. Pasy tkaniny powinny się nakładać na szerokości około 10 cm.

     

    Wykańczanie powierzchni za pomocą zaprawy zespolonej

    Drugą warstwę nakładać świeże na świeże.

    Ściągnąć na gładko za pomocą odpowiedniego narzędzia.

    Po związaniu powierzchnię wykończyć za pomocą pacy gąbkowanej.

     

    Wykańczanie powierzchni za pomocą Verbundmörtel S

    Produkt nakładać za pomocą odpowiedniego narzędzia na stwardniałą powierzchnię.

    Ściągnąć na gładko za pomocą odpowiedniego narzędzia.

    Po związaniu powierzchnię wykończyć za pomocą pacy gąbkowanej.

     

    Klejenie płyt termoizloacyjnych

    Klejenie metodą punktową lub układania na profilowanej warstwie kleju.

     

  • Wskazówki wykonawcze
   • Zaprawy, która zaczęła wiązać, nie wolno ponownie urabiać ani poprzez dodanie wody, ani poprzez dodanie świeżej zaprawy.

    Powierzchnie pokryte świeżą zaprawą należy przez co najmniej 4 dni chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem, mrozem i deszczem.

    Rysy włoskowate/skurczowe nie są brane pod uwagę i nie mogą być uznawane za usterkę, ponieważ nie obniżają technicznej wartości materiału.

    W narożnikach otworów budowli należy wbudować dodatkowe zbrojenie przekątne.

    Nie należy przerywać pracy podczas aplikacji powłoki na jednej powierzchni

    Dla uniknięcia powstawania śladów łączenia na większych powierzchniach złożonych z kilku pól aplikację należy prowadzić na wszystkich polach równocześnie.

    W przypadku aplikacji maszynowej prosimy o kontakt z naszymi doradcami.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • układanie zaprawy / szpachlowanie / nakładanie kielnią / aplikacja natryskowaa
   • Narzędzie do mieszania, paca zębata, paca stalowa, paca do wygładzania, paca do zacierania, paca gąbkowa

    Narzędzia w stanie świeżym myć wodą.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed wilgocią
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • Nienaruszone opakowania, składowane w suchym miejscu, można przechowywać przez ok. 12 miesięcy.

  • Zużycie
   • 1,2 kg / mm gr. warstwy / m²
   • około 1,2 kg/m²/mm grubości warstwy

   • Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

  • Wskazówki ogólne
   • Nie stosować na podłożach zawilgoconych od spodu.

    Kolor, jaki stabilizuje się po wyschnięciu i stwardnieniu jest uzależniony od panujących warunków otoczenia i wybranej metody aplikacji. I tak na przykład powierzchnia wygładzona w stanie świeżym sprawia wrażenie jaśniejszej, niż wygładzona później lub uszorstniona. Różne uziarnienia tego samego artykułu mogą prowadzić do powstania nieznacznych różnic koloru. Podłoża zawilgocone od spodu mogą powodować przebarwienia.

    Na powierzchniach sąsiadujących ze sobą należy stosować materiał pochodzący z tej samej partii produkcyjnej.

    Sąsiadujące elementy budowlane i materiały, które nie mają wejść w kontakt z produktem, należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiednich środków.

    Produkt może zawierać śladowe ilości pirytu (siarczku żelaza).

    Nie stosować na podłożach zawierających gips!

    Woda zarobowa musi mieć jakość wody pitnej.

    Zawartość chromu w postaci rozpuszczalnych związków chromu (VI) w odniesieniu do całkowitej suchej masy cementu wynosi mniej niż 0,0002%.

    Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

    Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.