Nr art. 5002630

  TZM Levell

  Uniwersalna zaprawa tynkarsko-murarska z trasem, przeznaczona do stosowania ręcznego i maszynowego - CS II/M5

  Kolor: TZM Levell | 050026
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Reakcja na ogień Klasa A1
  Wytrzymałość na ściskanie po 28 dobach kategoria CS II, klasa M5
  Gęstość objętościowa związanej zaprawy 1,4 g/cm³
  Gęstość objętościowa świeżej zaprawy 1,7 g/cm³
  Przyczepność do podłoża > 0,1 MPa; FP: B
  Uziarnienie do ok 1,4 mm (piasek kwarcowy)
  Przewodność cieplna (λ 10 dry) <0,45W/mxK/≤1300kg/m3
  Przepuszczalność pary wodnej μ: ≤ 60
  Skład cement portlandzki, wapno hydratyzowane, wypełniacze mineralne, tras, domieszki

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • Do stosowania ręcznego i maszynowego
  • Do renowacji zabytkowych murów i prac w nowym budownictwie
  • Do wykonywania tradycyjnych wielowarstwowych wypraw tynkarskich.
  • Podłoża mogą stanowić ściany i stropy z betonu, z materiałów ceramicznych (cegły, materiały poryzowane), wapienno-piaskowych (krzemianowych - pełnych i drążonych) oraz wykonane z betonu lekkiego (beton komórkowy, gazobeton, beton na kruszywie lekkim) itp.

  Właściwości

  • Wodoodporność
  • Mrozoodporność
  • Uniwersalne zastosowanie
  • Odporna na zużycie
  • Ogranicza ryzyko powstawania wykwitów wapiennych
  • Zawiera tras
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Zaleca się rozpoczęcie tynkowania po zakończeniu osiadania, obkurczeniu i wyschnięciu ścian lub innych elementów betonowych, tj. po co najmniej 2-3 miesiącach w przypadku ścian murowanych i po co najmniej 4-6 miesiącach w przypadku ścian i elementów betonowych. Podłoża pod tynk powinny być trwałe, sztywne, stabilne wymiarowo, równe, aby uniknąć miejscowego nakładania tynku zbyt grubą warstwą. Tynkowane powierzchnie powinny być wolne od kurzu, sadzy, tłuszczu, smaru, smarów, środków antyadhezyjnych, farb, nadwyżek zaprawy itp. Nasiąkliwe podłoża powinny być odpowiednio zabezpieczone w celu zmniejszenia ich chłonności, np. poprzez zwilżanie wodą lub gruntowanie.
    W przypadku podłoży o nieregularnej nasiąkliwości wody (np. gazobeton lub beton komórkowy) zaleca się zwilżanie ich wodą w zależności od potrzeb przed nałożeniem obrzutki cementowej i tynkowaniem. Gładkie podłoża betonowe należy zagruntować odpowiednim podkładem (np. Remmers Quartz Primer / art. nr 2810) z dodatkiem kwarcu lub nałożyć obrzutkę cementową (np. Remmers SP Prep /art. nr 0400).
    Podłoża ceramiczne przygotować poprzez wykonanie obrzutki cementowej (np. z Remmers SP Prep /art. 0400/). Niepewne, piaszczące lub kredujące podłoża muszą zostać usunięte.
    W każdym przypadku zaleca się sprawdzenie rodzaju podłoża i dobór najlepszego sposobu jego przygotowania przed nałożeniem tynku.
    Po zakończeniu działań przygotowawczych, przed tynkowaniem należy wyznaczyć lico tynku.
    Tynk można nakładać po stwardnieniu i utwardzeniu obrzutki (ok. 24-48 godzin). W przypadku murowania zaleca się, aby murowane elementy były czyste i nieprzemarznięte. W obrębie jednej kondygnacji zaleca się murować z elementów tego samego rodzaju, jednakowej odmiany i klasy.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 25 °C
   • układanie zaprawy / szpachlowanie / nakładanie kielnią
   • czas zdatności do obróbki 3 godz.
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +25 °C.

   • Zaprawa tynkarska:

    Zaprawę należy nanieść równomiernie na całą tynkowaną powierzchnię i wyrównać łatą. Przy jednowarstwowym nakładaniu tynku (10-25mm) ostateczne wyrównywanie (zatarcie pacą z tworzywa sztucznego, metalową lub filcową) wykonać należy po rozpoczęciu jego wiązania (na podłożach gruntowanych po ok. 2h, na obrzutce po ok. 1,5h).

    Zaprawa murarska:
    Przygotowaną zaprawę układać w murze w zależności od przyjętego sposobu murowania. Przy wznoszeniu murów przestrzegać zasad przewiązywania. W murach z cegły ceramicznej pełnej, dziurawki i kratówki oraz z ceramicznych pustaków szczelinowych pionowo drążonych, należy przyjmować grubość spoin poziomych 12 mm (+5 mm, -2 mm), spoin pionowych 10 mm (+/- 5 mm). W murach z pustaków betonowych, grubość spoin poziomych może wynosić 10-15 mm, a grubość spoin pionowych 10-20 mm. W murach z bloczków z betonów komórkowych, wykonywanych na tradycyjnych zaprawach murarskich, należy przyjmować rubość spoin poziomych 15 mm (+/- 3 mm), grubość spoin pionowych 10 mm (+/- 3 mm).

  • Wskazówki wykonawcze
   • Stwardniałego bądź znajdującego się w stadium wiązania materiału nie należy ponownie zarabiać dodając wodę lub świeży materiał.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • układanie zaprawy / szpachlowanie / nakładanie kielnią
   • Agregat tynkarski, paca, kielnia, plastikowa, metalowa lub filcowa łata tynkarska

   • Narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Przechowywać w suchym miejscu, chronić przed wilgocią / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W nienaruszonych workach, w miejscu suchym i chłodnym produkt można składować przez co najmniej 12 miesięcy.

  • Zużycie
   • Ok. 13 kg/m²/cm grubości (grubość warstwy: 10 - 25 mm)

  • Wskazówki ogólne
   • Otynkowane pomieszczenia powinny być wentylowane, ale zabezpieczone przed przeciągami lub zbyt szybkim wysychaniem w wyniku nasłonecznienia lub działania ogrzewania. W razie potrzeby tynk należy od czasu do czasu zwilżać czystą wodą. Podczas pracy na zewnątrz zaleca się stosowanie odpowiednich osłon (siatek rusztowaniowych) w celu ograniczenia wpływu czynników zewnętrznych. Zewnętrzna powierzchnia tynku powinna być wolna od widocznych spękań, rysy włoskowate są nieistotne i nie są uznawane za wady, ponieważ nie wpływają na wartość techniczną tynku. W czasie prowadzenia prac i na etapie wysychania chronić przed mrozem, opadami, zbyt wysoką temperaturą i silnym wiatrem. W razie zbyt szybkiego wysychania zaprawy wymurowany element należy zwilżać.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Nie wyrzucać razem z odpadkami komunalnymi. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, wód powierzchniowych lub gleby. Do recyklingu przekazywać tylko całkowicie opróżnione opakowania. Pozostałości materiałów płynnych należy przekazywać do punktów zbiórki starych farb i lakierów.