• SL Fill Q3

  Nr art. 299720

  SL Fill Q3

  Drobnoziarnista szpachlówka antypleśniowa

  Kolor: stara biel (kolor własny) | 2997
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Reakcja na ogień Klasa A1
  Największe ziarno 0,5 mm
  Grubość warstwy Jednowarstwowo o 3 mm
  Gęstość nasypowa Ok. 1,2 kg/dm³
  w80 0,017 m³/m³
  Zapotrzebowanie wody Ok. 6,0-6,3 l/20 kg
  Współczynnik nasiąkliwości w24 13,32 kg/(m²h0,5)
  Dyfuzja pary wodnej µ < 14
  wsat 0,52 m³/m³
  Przewodność cieplna λ 0,48 W/(m•K)
  Klasa wytrzymałości na ściskanie CS II (śr. 3,0 N/mm²)

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do ścian wewnętrznych i sufitów
  • Wygładzanie systemów renowacji antypleśniowej
  • Do sporządzania drobnoziarnistych, zamkniętych powierzchni tynku nadających się do malowania i tapetowania
  • Klasy jakości powierzchni: Q1 do Q3

  Właściwości

  • Materiał jest przepuszczalny dla pary wodnej i aktywny kapilarnie
  • Niewrażliwość na wilgoć
  • Dobra przyczepność i podatność na wygładzanie
  • Stabilność
  • Można stosować bez gruntowania na wszystkich chłonnych podłożach
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Nośne, czyste i wolne od pyłu.

   • Przygotowania

    Wstępnie zwilżyć chłonne podłoża gipsowe do uzyskania matowej wilgotności.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 30 °C
   • kielnia zębata / listwa zębata
   • Warstwa kontaktowa

    Produkt nakładać odpowiednimi narzędziami jako warstwę kontaktową.

     

    Warstwa zbrojąca

    Nałożyć materiał pacą zębatą tak, aby uzyskać końcową warstwę o grubości co najmniej 3 mm.

    Siatkę należy osadzić w jeszcze świeżej warstwie zbrojącej.

    Pasy siatki układać na 10 cm zakładkę.

     

    Kształtowanie powierzchni

    Nałożyć materiał co najmniej 2 mm na wystarczająco związaną warstwę wzmacniającą.

    Ściągnąć na gładko za pomocą odpowiedniego narzędzia.

    Po związaniu powierzchnię wykończyć za pomocą pacy gąbkowanej.

     

  • Wskazówki wykonawcze
   • Pracę prowadzić w systemie "świeże na świeże", unikać tworzenia śladów łączenia.

    Zaprawy, która zaczęła wiązać, nie wolno ponownie urabiać ani poprzez dodanie wody, ani poprzez dodanie świeżej zaprawy.

    Zależnie od warunków panujących w otoczeniu, w pomieszczeniach ogrzewanych lub w przypadku przeciągów powierzchnię należy zabezpieczyć przed zbyt szybkim wyschnięciem poprzez jej przykrycie folią lub podobnym materiałem.

    Rysy włoskowate/skurczowe nie są brane pod uwagę i nie mogą być uznawane za usterkę, ponieważ nie obniżają technicznej wartości materiału.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • kielnia zębata / listwa zębata
   • Mieszalnik, paca stalowa, paca do gładzenia, paca gąbkowa, paca do zacierania

    Narzędzia - świeżo po użyciu - należy myć wodą.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed wilgocią
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • Nienaruszone opakowania, składowane w suchym miejscu, można przechowywać przez ok. 12 miesięcy.

  • Zużycie
   • około 1,3 kg / mm gr. warstwy / m²
   • Ok. 1,3 kg/m²/mm grubości warstwy

    Co najmniej 5 mm jako tynk zbrojony i cienkowarstwowy

  • Wskazówki ogólne
   • Parametry produktów oznaczono w warunkach laboratoryjnych, w temp. 20°C i przy wilgotności względnej powietrza (w.w.p.) = 65%.

    Nie stosować na podłożach zawilgoconych od spodu.

    Kolor, jaki stabilizuje się po wyschnięciu i stwardnieniu jest uzależniony od panujących warunków otoczenia i wybranej metody aplikacji. I tak na przykład powierzchnia wygładzona w stanie świeżym sprawia wrażenie jaśniejszej, niż wygładzona później lub uszorstniona. Różne uziarnienia tego samego artykułu mogą prowadzić do powstania nieznacznych różnic koloru. Podłoża zawilgocone od spodu mogą powodować przebarwienia.

    Nie stosować na podłożach zawierających gips!

    Woda zarobowa musi mieć jakość wody pitnej.

    Zawartość chromu w postaci rozpuszczalnych związków chromu (VI) w odniesieniu do całkowitej suchej masy cementu wynosi mniej niż 0,0002%.

    Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

    Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.