• iQ-Paint
 • iQ-Paint
  • iQ-Paint
  • iQ-Paint

  Nr art. 023705

  Color SL

  Odporna na zmywanie, bezrozpuszczalnikowa, nie zawierająca plastyfikatorów krzemianowa farba do ścian wewnętrznych

  Kolor: biały | 0237

  Kolor: biały | 0237

  Wybierz kolor
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Gęstość (20 °C) 1,48 kg/l
  Lepkość Materiał ma konsystencję gotową do użycia

  W stanie przereagowanym

  W stanie przereagowanym

  Stopień połysku głęboki mat
  Przepuszczalność pary wodnej sd < 0,01 m

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do ścian wewnętrznych i sufitów
  • Systemy antypleśniowe i termoizolacji wewnętrznej Remmers
  • Podłoża mineralne

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Materiał aktywny kapilarnie
  • Silna przepuszczalność pary wodnej
  • Antypleśniowość spowodowana alkalicznością
  • Nie zawiera rozpuszczalników i plastyfikatorów
  • Produkt niskoemisyjny
  • Klasa odporności na ścieranie na mokro: 3 wg DIN EN 13300
  • Siła krycia: klasa 2 przy 7 m²/l
  • Stopień połysku: głęboki mat
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Nośne, suche, czyste, wolne od pyłów i rys (za wyjątkiem rys włosowatych)

   • Przygotowania

    Należy przestrzegać zaleceń dotyczących systemu iQ-Therm.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 25 °C
   • malowanie pędzlem/wałkiem, natrysk airless/airmix
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +25 °C.

   • Materiał starannie rozmieszać.

    Powierzchnię pokryć materiałem, używając odpowiedniego narzędzia.

    Materiał aplikować dwuwarstwowo, zależnie od właściwości podłoża.

    Między poszczególnymi aplikacjami zachować przerwę co najmniej 8 godz.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Sąsiadujące elementy budowlane i materiały, które nie mają wejść w kontakt z produktem, należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiednich środków.

    Na powierzchniach sąsiadujących ze sobą należy stosować wyłącznie materiał pochodzący z jednej partii produkcyjnej.

    Intensywne barwy, np. żółta, czerwona, mogą z uwagi na pigmentację wykazywać niewielką zdolność krycia. W razie potrzeby nałożyć kolejną warstwę.

    Do pierwszej aplikacji materiał można rozcieńczyć dodając do 10% wody.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • malowanie pędzlem/wałkiem, natrysk airless/airmix
   • Pędzel, ławkowiec, wałek typu "jagnięca skórka", urządzenie natryskowe typu airless

   • Narzędzia i ewentualne zabrudzenia czyścić natychmiast w stanie świeżym wodą.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • ok. 150 ml / m² na jedną warstwę
   • około 0,15 l/m² na jedną warstwę

   • Zużycie jest uzależnione od nasiąkliwości podłoża

    Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

  • Wskazówki ogólne
   • Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

    Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Możliwe produkty systemowe

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej