• iQ-Top

  Nr art. 022820

  iQ-Top

  Tynk regulujący klimat wnętrz

  Wariant
  0228 | stara biel
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Współczynnik AW 0,834 kg/(m²h0,5)
  Reakcja na ogień klasa A1
  Grubość warstwy Przy aplikacji jednowarstwowej do 10 mm
  Przy aplikacji dwuwarstwowej do 15 mm
  Gęstość nasypowa około 0,8 kg/dm³
  w80 0,0146 m³/m³
  Zapotrzebowanie wody 6,5-7,5 l/20 kg
  Opór dyfuzji pary wodnej µ 12
  wsat 0,76 m³/m³
  Przewodność cieplna λ 0,111 W/(m•K)
  Klasa wytrzymałości na ściskanie CS II (1,5-5,0 N/mm²)

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych
  • Zbrojenie i tynk wierzchni w systemie iQ-Therm
  • Do poprawy parametrów energetycznych ścian zewnętrznych

  Właściwości

  • Reguluje klimat w pomieszczeniu
  • Przepuszcza parę wodną
  • Wysoka aktywność kapilarna
  • Wysoka zdolność magazynowania wilgoci
  • Grubość nakładania pojedynczej warstwy do 10 mm
  • Grubość warstwy przy aplikacji dwuwarstwowej: do 15 mm
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Nośne, czyste i wolne od pyłu.

   • Przygotowania

    Chłonne podłoża mineralne należy wstępnie zwilżyć.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 30 °C
   • układanie zaprawy / szpachlowanie / nakładanie kielnią
   • Warstwa kontaktowa

    Produkt nakładać odpowiednimi narzędziami jako warstwę kontaktową.

     

    Warstwa zbrojąca

    Materiał nakładać pacą zębatą, w warstwie o grubości 5-6 mm.

    Tkaninę zbrojącą należy wbudować na głębokości równej jednej trzeciej grubości tynku. Pasy tkaniny powinny się nakładać na szerokości około 10 cm.

     

    Kształtowanie powierzchni

    Drugą warstwę nakładać świeże na świeże.

    Ściągnąć na gładko za pomocą odpowiedniego narzędzia.

    Po związaniu powierzchnię wykończyć za pomocą pacy gąbkowanej.

    Po wystarczającym wyschnięciu powierzchnię należy za pomocą zdzieraka kratowego przygotować do nałożenia kolejnych warstw.

     

  • Wskazówki wykonawcze
   • Zaprawy, która zaczęła wiązać, nie wolno ponownie urabiać ani poprzez dodanie wody, ani poprzez dodanie świeżej zaprawy.

    Powierzchnie pokryte świeżą zaprawą należy przez co najmniej 4 dni chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem, mrozem i deszczem.

    Rysy włoskowate/skurczowe nie są brane pod uwagę i nie mogą być uznawane za usterkę, ponieważ nie obniżają technicznej wartości materiału.

    W narożnikach otworów budowli należy wbudować dodatkowe zbrojenie przekątne.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • układanie zaprawy / szpachlowanie / nakładanie kielnią
   • Mieszalnik, kielnia, paca do wygładzania, paca zębata, paca do nakładania, zdzierak kratowy, paca gąbkowa

    Narzędzia - świeżo po użyciu - należy myć wodą.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed wilgocią
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • Nienaruszone opakowania, składowane w suchym miejscu, można przechowywać przez ok. 12 miesięcy.

  • Zużycie
   • około 6,0 kg / cm gr. warstwy / m²
   • Około 6 kg/m²/cm grubości warstwy

   • Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

  • Wskazówki ogólne
   • Nie stosować na podłożach zawilgoconych od spodu.

    Kolor, jaki stabilizuje się po wyschnięciu i stwardnieniu jest uzależniony od panujących warunków otoczenia i wybranej metody aplikacji. I tak na przykład powierzchnia wygładzona w stanie świeżym sprawia wrażenie jaśniejszej, niż wygładzona później lub uszorstniona. Różne uziarnienia tego samego artykułu mogą prowadzić do powstania nieznacznych różnic koloru. Podłoża zawilgocone od spodu mogą powodować przebarwienia.

    Produkt może zawierać śladowe ilości pirytu (siarczku żelaza).

    Nie stosować na podłożach zawierających gips!

    Woda zarobowa musi mieć jakość wody pitnej.

    Zawartość chromu w postaci rozpuszczalnych związków chromu (VI) w odniesieniu do całkowitej suchej masy cementu wynosi mniej niż 0,0002%.

    Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

    Zakład produkcyjny: Remmers Baustofftechnik Produktions GmbH, Bad Düben

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.