• BIT Primer [basic]
  • BIT Primer [basic]

  Nr art. 2082405

  BIT Primer [basic]

  Bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczna

  Wariant
  020824 | BIT Primer
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Baza bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczna
  Gęstość (20 °C) około 1,00 kg/l
  Konsystencja płynne
  Odczyn pH 11

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • Jako powłoka ochronna na betonie, murze i tynku stykających się z gruntem
  • Jako warstwa gruntująca pod izolacjami bitumicznymi (PMBC)
  • Jako zamknięcie kapilar

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Produkt nie zawiera rozpuszczalników
  • Odporność na wilgoć
  • Odporność na ciepło i zimno
  • Wodorozcieńczalność
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Nośne, czyste i wolne od pyłu.

    Dopuszczalne są powierzchnie matowo wilgotne.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 30 °C
   • malowanie pędzlem/wałkiem, natrysk airless/airmix
   • Produkt gotowy do zastosowania, może być pobierany wprost z opakowania.

    Materiał nakładać na przygotowane podłoże w kilku warstwach.

    W razie potrzeby rozcieńczać wodą.

    Jeśli dotyczy,y do wody zarobowej dodać zaprawę mineralną.

    Jako podkład pod hydroizolacje bitumiczne (PMBC) rozcieńczać wodą w stosunku 1:10.

    W przypadku sedymentacji masy bitumicznej należy wymieszać materiał za pomocą odpowiedniego narzędzia.

  • Wskazówki wykonawcze
   • W przypadku materiałów hydroizolacyjnych, które mają być stosowane w postaci płynnej, bezpośrednie wystawienie na działanie promieni słonecznych i/lub wiatru może prowadzić do przyspieszonego tworzenia się naskórka i związanych z tym pęcherzy. Powierzchnie o dużej ilości pustych przestrzeni potęgują ten efekt.

    Nakładanie kolejnych warstw uszczelnienia rozpoczynać dopiero po nabraniu przez poprzednią wystarczającej odporności na uszkodzenia.

    Świeżo pokryte powierzchnie w stanie świeżym należy chronić przed deszczem, bezpośrednim nasłonecznieniem, mrozem i osiadaniem kondensatu.

    Wyschniętą powłokę należy chronić przed uszkodzeniem mechanicznym i oddziaływaniem ultrafioletu.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • malowanie pędzlem/wałkiem, natrysk airless/airmix
   • Ławkowiec (4540), szczotka do szlamów (4517), odpowiednie urządzenie natryskowe

   • Ławkowiec (4540), szczotka do szlamów (4517), odpowiednie urządzenie natryskowe

    Narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą.

    Zaschnięty materiał usunąć rozcieńczalnikiem Verdünnung V 101 (0978).

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • Zależnie od zastosowania / m²
   • Warstwa gruntująca: co najmniej 0,025 kg/m² (1:10 z wodą)
    Powłoka ochronna: co najmniej 0,25 kg/m² na jedną warstwę
    Dodatki: 30 - 50 kg/m³ zaprawy

  • Wskazówki ogólne
   • Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.