Nr art. 081325

  Ilack

  Rozpuszczalnikowa, bezfenolowa, bitumiczna powłoka ochronna

  Wariant
  0813 | Ilack
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Baza bitumiczno-rozpuszczalnikowa
  Gęstość (20 °C) 0,93 kg/l
  Temperatura zapłonu > 21 °C
  Czas schnięcia Po 3 godz. powłoka uzyskuje pyłosuchość

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • posadzki/ściany na zewnątrz
  • Do powierzchni betonowych w instalacjach ściekowych oraz w rolnictwie
  • Ochrona antykorozyjna

  Właściwości

  • produkt rozpuszczalnikowy
  • Odporność na kwasy
  • Odporność na gnojówkę
  • Produkt zawiera rozpuszczalnik
  • Odporność na wilgoć
  • Odporność na ciepło i zimno
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Równe, mineralne podłoże.

    Nośne, czyste i wolne od pyłu.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 30 °C
   • malowanie pędzlem/wałkiem, natrysk airless/airmix
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C.

   • Produkt gotowy do zastosowania, może być pobierany wprost z opakowania.

  • Wskazówki wykonawcze
   • W przypadku materiałów hydroizolacyjnych, które mają być stosowane w postaci płynnej, bezpośrednie wystawienie na działanie promieni słonecznych i/lub wiatru może prowadzić do przyspieszonego tworzenia się błony i związanych z tym pęcherzy.

    Nie stosować w zamkniętych pomieszczeniach.

    Nakładanie kolejnych warstw uszczelnienia rozpoczynać dopiero po nabraniu przez poprzednią wystarczającej odporności na uszkodzenia.

    Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

    ---

  • Narzędzia/czyszczenie
   • malowanie pędzlem/wałkiem, natrysk airless/airmix
   • Ławkowiec (4540), Wałek malarski typu "jagnięca skórka" FC (4911),odpowiednie urządzenie natryskowe

   • Narzędzia i ewentualne zabrudzenia należy natychmiast, w stanie świeżym, czyścić rozcieńczalnikiem V 101.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania 60 mies.
   • W nienaruszonym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej 60 mies.

  • Zużycie
   • ok. 200 ml / m² na jedną warstwę
   • OK. 0,20 l/m² na jedną warstwę

  • Wskazówki ogólne
   • Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

    Podczas pracy nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu.

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej