• Injection Cream 80
 • Injection Cream 80
  • Injection Cream 80
  • Injection Cream 80

  Nr art. 069113

  Injection Cream 80 [basic]

  Bezrozpuszczalnikowy krem na bazie siloksanów do iniekcji w murach, przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie

  Wariant
  0691 | Injection Cream 80
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Wygląd / kolor Milky, white
  Gęstość (20 °C) Approx. 0.89 g/cm³
  Temperatura zapłonu > 100 °C
  Konsystencja Cream

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • Do porowatych, mineralnych materiałów budowlanych, takich jak cegła, piaskowiec i cegła wapienno-piaskowa
  • Wtórne uszczelnianie przekroju poprzecznego w murze, bezciśnieniowo do stopnia zawilgocenia 95%.

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Nowa odwrotna formuła dla szybszego działania
  • Na bazie silanu/siloksanu
  • Zoptymalizowany do celów iniekcji bezciśnieniowej
  • Wysoka wydajność
  • Działa hydrofobizująco
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Wywiercony otwór iniekcyjny należy oczyścić z pyłu po wierceniu

   • Przygotowania

    Wykonanie otworów:
    W jednym rzędzie, średnica 12 mm, odstępy 12 cm, kąty nachylenia: poziomo, głębokość otworu: o około 2 cm mniejsza od grubości ściany.

    W przypadku ścian o grubości > 0,6 m zaleca się wywiercenie otworów po jej obu stronach.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 30 °C
   • pistolet do uszczelnień / wąż iniekcyjny / pompa tłokowa Desoi EP-60
   • Iniekcję wykonać odpowiednim narzędziem, zależnie od typu opakowania.

    Końcowych 2 cm otworów nie należy wypełniać kremem.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Sąsiadujące elementy budowlane i materiały, które nie mają wejść w kontakt z produktem, należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiednich środków.

    W możliwie krótkim czasie zamknąć za pomocą szpachlówki Dichtspachtel.

    W strefie rozchodzenia się materiału może dojść do przejściowych przebarwień na powierzchni, w szczególności w przypadku muru licowego.

    Do wykonywanego następnie uszczelnienia powierzchniowego zaleca się nałożyć w strefie rzędów otworów dodatkową powłoką z Dichtspachtel.

    Następnie należy wykonać uszczelnienie pionowe powierzchni co najmniej 30 cm powyżej i poniżej poziomu otworów iniekcyjnych. W razie potrzeby uwzględnić także sąsiadujące elementy budowlane.

    Zalecamy wykonanie powierzchni próbnych

  • Narzędzia/czyszczenie
   • pistolet do uszczelnień / wąż iniekcyjny / pompa tłokowa Desoi EP-60
   • Urządzenia pompujące i natryskowe z odpowiedną lancą iniekcyjną

   • Narzędzia należy myć na świeżo przy użyciu koncentratu czyszczącego Aqua RK-898 (3868) lub rozcieńczalnika V 101 (0978). To samo dotyczy zanieczyszczeń.

    W przypadku dłuższych okresów bezczynności należy opróżnić maszynę i wyczyścić ją za pomocą RK-898 lub rozcieńczalnika V101.

    Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

    W przypadku aplikacji maszynowej prosimy o kontakt z naszymi doradcami.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • Zależnie od zastosowania / m²
   • Szczegółowe informacje zawarte są w tabeli zużyć, w rozdziale "Przykłady zastosowań"

   • W przypadku murów z pustkami należy się liczyć ze zwiększonym zużyciem.

  • Przykłady zastosowań
   • Zużycie odpowiada wielkości wypełnianej przestrzeni plus rezerwa bezpieczeństwa.
    Średnica wywierconego otworu: 12 mm
    Odstęp pomiędzy otworami: 12 cm, tzn. 8,3 otworu na metr

    Grubość ściany:               
    Głębokość otworów:                 Zużycie* na m:                                   
    10 cmok. 8 cmok. 80 ml
    11,5 cmok. 9,5 cmok. 100 ml
    24 cmok. 22 cmok. 230 ml
    36 cmok. 34 cmok. 350 ml
    42 cmok. 40 cmok. 415 ml
    * wliczono ok. 10 % rezerwy bezpieczeństwa

  • Wskazówki ogólne
   • Nie nadaje się do betonu komórkowego, gipsu i glinianych materiałów budowlanych.

    Nie nadaje się w przypadku nowej zaprawy do spoinowania.

    Na skarbonatyzowanych kamieniach naturalnych należy przeprowadzić badanie skuteczności.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

    Należy przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów i wymogów prawnych.

    Należy przestrzegać zawartych w ulotce WTA 4-10-15 wskazówek na temat planowania zabiegów iniekcyjnych i stosowania certyfikowanych materiałów iniekcyjnych przeciwko kapilarnemu podciąganiu wilgoci.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej