• WP DS [basic]

  Nr art. 040525

  WP DS [basic]

  Sztywny, mineralny szlam uszczelniający do stosowania w nowym budownictwie

  Wariant
  0405 | szary
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Wytrzymałość na zginanie (po 28 dniach) Ok. 6 N/mm²
  Wytrzymałość na ściskanie po 28 dobach Ok. 30 N/mm²
  Kolor szary
  Zapotrzebowanie wody 20-21 %, co odpowiada 5,0 l-5,3 l / 25 kg
  Współczynnik nasiąkliwości w24 < 0,1 kg/(m2•h0,5)
  Opór dyfuzji pary wodnej µ < 200

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • posadzki/ściany wewnętrzne i zewnętrzne
  • Uszczelnienie zbiorników przed wodą napierającą od zewnątrz
  • Ochrona przed zawilgoceniem od strony podłoża przy wykonywaniu hydroizolacji na elementach stykających się z gruntem

  Właściwości

  • Izolacja przeciw wodzie pod ciśnieniem
  • Bardzo dobra przyczepność do podłoża
  • Wysoka przepuszczalność pary wodnej
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Nośne, czyste i wolne od pyłu.

   • Przygotowania

    W miejscu styku posadzki i ściany jastrych należy usunąć na szerokość ok. 20 cm.

    Narożniki i krawędzie należy zaokrąglić lub sfazować.

    Fasety zaokrąglić.

    W1-E: Przejścia rur należy uszczelnić, układając fasetę dookoła rury.

    Gruntowanie

    Podłoża mineralne należy zagruntować preparatem Kiesol MB

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 30 °C
   • malowanie pędzlem/ / aplikacja natryskowaa
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min.
    +5 °C do maks. +30 °C
    Niskie temperatury wydłużają, wysokie temperatury skracają czas przydatności wymieszanego materiału do użycia oraz czas twardnienia.

   • Bezpośrednio po wymieszaniu materiał należy nakładać kryjąco na całą powierzchnię.

     

    Ochrona przed zawilgoceniem od strony podłoża

    Materiał nakładać jedną warstwą na przygotowane podłoże.

     

    Tynkowanie

    Materiał nałożyć na uszczelnienie jako dodatkową warstwę szlamu i świeże na świeże nanieść obrzutkę.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Nie stosować w warunkach bezpośredniego nasłonecznienia.

    Maksymalna całkowita grubość mokrej warstwy nie może przekraczać 5 mm.

    Świeżą hydroizolację należy chronić przed deszczem, bezpośrednim nasłonecznieniem, mrozem oraz tworzeniem się kondensatu.

    Suchą izolację należy chronić przed uszkodzeniem mechanicznym.

    Zaprawy, która zaczęła wiązać, nie wolno ponownie urabiać ani poprzez dodanie wody, ani poprzez dodanie świeżej zaprawy.

    W przypadku aplikacji maszynowej prosimy o kontakt z naszymi doradcami.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • malowanie pędzlem/ / aplikacja natryskowaa
   • Mieszarka, Szczotka do nakładania szlamów, pędzel do sufitów,
    odpowiednie maszyny

   • Narzędzia - świeżo po użyciu - należy myć wodą.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed wilgocią
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • Nienaruszone opakowania, składowane w suchym miejscu, można przechowywać przez ok. 12 miesięcy.

  • Zużycie
   • 1,6 kg / mm gr. warstwy / m²
   • Ok. 1,6 kg/m²/mm grubości warstwy

  • Przykłady zastosowań
   • Grubości warstw i zużycia podczas stosowania we wnętrzach i na zewnątrz

    Grupa obciążeń

    Minimalna grubość w (mm)

    Zużycie świeżej zaprawy  (kg/m²)

    Zużycie proszku (kg/m²)

    Wydajność 25 kg (worek papierowy) (m²)

    Uszczelnienia w ścianach i pod nimi
    ≥ 2,0
    ok. 4,0
    ok. 3,2
    ok. 7,5

    Uszczelnienie przed wodą rozbryzgową -/

    Uszczelnienie cokołu

    ≥ 2,0
    ok. 4,0
    ok. 3,2
    ok. 7,5
    Wilgoć gruntowa i woda nienapierająca
    ≥ 2,0
    ok. 4,0
    ok. 3,2
    ok. 7,5
    Spiętrzająca się woda przesiąkająca i woda pod ciśnieniem
    ≥ 3,0
    ok. 6,0
    ok. 5,0
    ok. 5,0
    Zbiornik wody o głębokości do 10 m

    ≥ 3,0

    ok. 6,0
    ok. 5,0
    ok. 5,0    Obciążenie wodą i grubości warstw

    Rodzaj obciążenia wodą

    minimalna grubość warstwy w mm
    Zużycie świeżej zaprawy (kg/m²) 
    Zużycie proszku
    (kg/m²) 
    Wilgoć gruntowa, niespiętrzająca się woda przesiąkająca  (2 warstwy)

               2

           4
         3,2
    Woda spiętrzająca się i woda pod ciśnieniem (3 warstwy)
              3
           6
          5


  • Wskazówki ogólne
   • Woda zarobowa musi mieć jakość wody pitnej.

    Produkt może zawierać śladowe ilości pirytu (siarczku żelaza).

    Zawartość chromu w postaci rozpuszczalnych związków chromu (VI) w odniesieniu do całkowitej suchej masy cementu wynosi mniej niż 0,0002%.

    Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

    Parametry produktów oznaczono w warunkach laboratoryjnych, w temp. 20°C i przy wilgotności względnej powietrza (w.w.p.) = 65%.

    Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

    Ustalenia specjalne oraz świadectwa badań zamieszczone są w Internecie, pod adresem www.remmers.pl.

     

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej