• Color PA
  • Color PA

  Nr art. 650013

  Color PA

  Wysokiej jakości czysto akrylowa farba elewacyjna

  Kolor: biały | 6500

  Kolor: biały | 6500

  Wybierz kolor
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Spoiwo 100 % czystego akrylu
  Gęstość ok. 1,3 g/cm³
  Odczyn pH 9,0
  Pigmenty odporne na alkalia światłotrwałe pigmenty tlenkowe, lub dwutlenek tytanu
  Lepkość ok. 3000 mPa∙s
  Wypełniacz wypełniacze mineralne

  W stanie przereagowanym

  W stanie przereagowanym

  Stopień połysku mat jedwabisty
  Przepuszczalność pary wodnej
  (DIN EN ISO 7783-2)
  sd ≤ 0,3 m *
  Przepuszczalność CO2
  (DIN EN 1062-6)
  sd ≥ 252 m *
  Współczynnik nasiąkliwości
  (DIN EN 1062-3)
  w ≤ 0,1 kg/(m² ∙ h0,5) *
  Struktura powierzchni gładka
  Odporność na zwietrzanie bardzo dobra

  * Podane wartości dotyczą dwukrotnego malowania i suchej warstwy o grubości 180 µm.

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • Powierzchnie elewacji i betonu
  • Systemy ochrony powierzchni betonu zgodnie z DIN EN 1504/DIN V 18026
   system Remmers OS-B / OS 2 :
   Podkład H (Imprägniergrund ) + Kolor PA (Betonacryl)
   system Remmers OS-C / OS 4 :
   Color PA Fill (OS Concre Fill) + Color PA (Betonacryl)
   system Remmers OS-C / OS 4 :
   Betofix Fill (Betofix -Spachtel) + Color PA (Betonacryl)

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Hamowanie karbonatyzacji sd CO2 : ≥ 252 m
  • Silna hydrofobowość: w ≤ 0,1 kg/(m² ∙ h0,5)
  • Przepuszczalność pary wodnej sd < 0,3 m
  • Odporność na czynniki atmosferyczne
  • Bardzo dobra zdolność krycia
  • Stabilne kolory
  • Produkt znajduje się na liście BASt (niemiecki Federalny Instytut Drogownictwa)
  • Materiał przebadany wg normy DIN EN 1504-2
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Nośne, suche, czyste, wolne od pyłów i rys (za wyjątkiem rys włosowatych)

    Nie zawiera szkodliwych soli.

   • Przygotowania

    Stare powłoki , które utraciły nośność, należy całkowicie usunąć.

    Nośne podłoża mineralne należy zagruntować środkiemPrimer H.

    Piaszczące, podłoża o trwałej przyczepności zagruntować środkiem Primer HF lub Primer Hydro HF.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 30 °C
   • malowanie pędzlem/wałkiem, natrysk airless/airmix
   • Materiał starannie rozmieszać.

    Powierzchnię pokryć materiałem, używając odpowiedniego narzędzia.

    Zależnie od właściwości podłoża materiał nakładać 2 - 3-krotnie.

    Między poszczególnymi aplikacjami zachować przerwę co najmniej 8 godz.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Sąsiadujące elementy budowlane i materiały, które nie mają wejść w kontakt z produktem, należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiednich środków.

    Na powierzchniach sąsiadujących ze sobą należy stosować wyłącznie materiał pochodzący z jednej partii produkcyjnej.

    Intensywne barwy, np. żółta, czerwona, mogą z uwagi na pigmentację wykazywać niewielką zdolność krycia. W razie potrzeby nałożyć kolejną warstwę.

    Powierzchnie świeżo po zabiegu należy chronić przed ulewnym deszczem, wiatrem, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz powstawaniem kondensatu.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • malowanie pędzlem/wałkiem, natrysk airless/airmix
   • pędzel, ławkowiec, wałęk typu "jagnięca skórka", urządzenia natryskowe typu airless

   • Narzędzia i ewentualne zabrudzenia czyścić natychmiast w stanie świeżym wodą.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • ok. 200 ml / m² na jedną warstwę
   • W zależności od właściwości podłoża 200 ml/m² na jedną warstwę

   • Zużycie jest uzależnione od nasiąkliwości podłoża

    Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

    W przypadku systemów ochrony powierzchni OS 2 i OS 4 patrz odpowiedni raport z badań

  • Wskazówki ogólne
   • Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

    Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej