• IR PUR 250

  Nr art. 687005

  IR PUR 250

  Elastyczna, reagująca z wilgocią, poliuretanowa żywica iniekcyjna 1K

  Wariant
  6870 | IR PUR 250
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  1K Dostawa

  Gęstość (20 °C) 1,1 g/cm³
  Gęstość (20 °C) 1,1 g/cm³
  Lepkość (w temp. 23 °C) ca. 250 mPa s

  W stanie przereagowanym

  W stanie przereagowanym

  Wytrzymałość na rozciąganie 0,1 N/mm²
  Wydłużenie 12 %

  LANG_PK_1K_DICHTE

  Gęstość objętościowa piany 65 kg/m³

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • posadzki/ściany wewnętrzne i zewnętrzne
  • Iniekcja rys w betonie zgodnie z PN EN 1504-5
  • Klasyfikacja: U(D1) W(3) (2/3/4*) (8/30) *TYlko w przypadku rys prowadzących wode nienapierającą!
  • Zawilgocenie: DP, WT, WF
  • Hydroizolacja budowlana przy wodzie pod ciśnieniem
  • Uszczelnianie wilgotnych i przewodzących wodę rys
  • Uwaga! Musi być obecna wilgoć/woda

  Właściwości

  • EG_GR_209
  • Wysoka odporność chemiczna
  • Wysoka przyczepność do ścianek spoin
  • Bardzo silna rozszerzalność
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Ścianki rysy muszą być stabilne geometrycznie i zwarte, nie mogą zawierać luźnych elementów, warstw spieków, olejów, tłuszczów i innych substancji zmniejszających przyczepność.

    Ścianki rysy muszą być co najmniej wilgotne.

    Suche ścianki rysy należy wstępnie zmoczyć.

   • Przygotowania

    W razie potrzeby rysę przekryć powierzchniowo.

    Zastosować odpowiednie pakery iniekcyjne

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C
   • czas zdatności do obróbki 1 godz.
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża: min. +5 °C.

   • Używając odpowiednich narzędzi przeprowadzić iniekcję w kierunku od dołu do góry.

    Pakery usunąć, otwory zamknąć.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Przed rozpoczęciem iniekcji należy przeprowadzić analizę stanu budowli

    Ciśnienie iniekcji dopasować do właściwości elementu budowlanego.

    Iniekcje uzupełniające należy wykonywać w ciągu czasu otwartego.

    Przy iniekcji rys pionowych i znajdujących się nad głową należy je uszczelnić na całym przebiegu.

    Błonę powstającą na skutek reakcji z materiału z wilgocią z powietrza należy regularnie usuwać. Nie mieszać z materiałem!

    Ze względu na duży wzrost objętości, przy dużych przestrzeniach poddawanych iniekcji ilość wtryskiwanwego materiału należy dostosować do właściwości elementów budowlanych.

    Wyższe temperatury z zasady powodują skrócenie, niższe - wydłużenie podanych czasów.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • urządzenie do iniekcji, pompa ręczna, młotowiertarka

   • Bliższe informacje zawarte są w katalogu narzędziowym Remmers.

    Narzędzia i ewentualne zabrudzenia należy natychmiast, w stanie świeżym, czyścić rozcieńczalnikiem V 101.

    Podczas czyszczenia należy zważać na zachowanie odpowiednich warunków bezpieczeństwa.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania: 12 mies. W plastikowych wiadrach
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • - oznaczane indywidualnie dla obioektu
    - Zależnie od zawartości wilgoci w struklturze, szeroklości rys i grubości elementu budowlanego
    - około 0,1 kg/l wypełnianej przestrzeni
    - około 0,3-0,5 kg/mb
    - wzrost objetopści - około 25 razy

  • Wskazówki ogólne
   • Wszystkie wyżej wymienione wartości i zużycia określono w warunkach laboratoryjnych (20 °C) na standardowych odcieniach. Wartości uzyskane podczas stosowania na placu budowy mogą się nieznacznie różnić od podanych w instrukcji technicznej.

    Rzeczywiste zapotrzebowanie na materiał zależy od wielkości ubytku i wyników analizy konstrukcyjnej.
    Należy uwzględnić dodatkowe zużycie, sposodowane przetwarzaniem.

    Unikać kondensacji pary wodnej w urządzeniu do iniekcji.

    Po zakończeniu prac urządzenie iniekcyjne należy całkowicie opróżnić i wyczyścić.

    Należy uwzględnić aktualne przepisy.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat transportu, przechowywania i sposobu obchodzenia się z produktem, a także na temat utylizacji i ochrony środowiska zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki produktu.

  Możliwe produkty systemowe

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej