• SP Levell

  Nr art. 040162

  SP Levell

  Specjalistyczny tynk wg. instrukcji WTA, magazynujący szkodliwe sole, przeznaczony do stosowania na zasolonych murach

  Wariant
  0401 | szary (kolor własny)
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Wytrzymałość na ściskanie CS III (3,5 - 7,5 N/mm²)
  Nadzór zewnętrzny GG-Cert + WTA
  Największe ziarno 2 mm
  uziarnienie kruszywa zg. z DIN EN 13139
  Nasiąkl. kapilarna w24 > 1,0 kg/m²
  Porowatość > 45 % obj.
  Grubość warstwy Aplikacja jednowarstwowa 10 do 40 mm
  Gęstość nasypowa ok. 1,0 kg/dm³
  Zapotrzebowanie wody ok. 6,5 l/20 kg
  Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej µ ≤ 15
  Głębokość wnikania wody po 24 h > 5 mm

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • Na obciążonych wilgocią i szkodliwymi solami powierzchniach ścian i murów
  • Stare budownictwo, piwnice i elewacje
  • Do odsalania i redukcji zawilgocenia
  • Jako bufor kondensatu i warstwa ochronna na hydroizolacji wewnętrznej

  Właściwości

  • Wysoka zdolność magazynowania soli
  • Porowatość: 45% obj.
  • Wysoka odporność na siarczany niska zawartość aktywnych alkaliów (SR/NA)
  • Wysoka przepuszczalność pary wodnej
  • Materiał aktywny kapilarnie
  • Aplikacja pojedynczymi warstwami o grubości od 10 do 40 mm
  • Możliwość nakładania maszynowego
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Nośne, czyste i wolne od pyłu.

   • Przygotowania

    Tynki i powłoki należy starannie usunąć do wysokości co najmniej 80 cm powyżej strefy zniszczeń.

    Zmurszałe spoiny wydrapać na głębokość 2 cm.

    Chłonne podłoża wstępnie zwilżyć do stanu "matowej wilgotności".

    Podłoże: chłonne i o niskiej wytrzymałości

    SP Prep nakładać siatkowo jako mostek sczepny (pokrycie powierzchni 50-70 %) o grubości warstwy maks. 5 mm.

    Alternatywnie: nałożyć SP Levell jako szpachlówkę drapaną (warstwa kontaktowa).

    Podłoże: mało nasiąkliwe

    Nałożyć SP Prep kryjąco (100 %), warstwą o grubości maks. 5 mm.

    Alternatywnie: nałożyć SP Levell jako szpachlówkę drapaną (warstwa kontaktowa).

    Podłoże: mineralne szlamy uszczelniające

    Jako warstwę sczepną na ostatnią warstwę szlamu nałożyć SP Prep: "świeże na świeże", kryjąco na całą powierzchnię (100 %), warstwą o grubości maks. 5 mm.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 30 °C
   • układanie zaprawy / szpachlowanie / nakładanie kielnią / aplikacja natryskowaa
   • Układanie pojedynczymi warstwami

    Produkt nakładać za pomocą odpowiedniego narzędzia lub maszyny.

     

    Układanie dwuwarstwowe

    Za pomocą grzebienia tynkarskiego nadać pierwszej warstwie chropowatość.

    Drugą warstwę nakładać po wystarczającym wyschnięciu pierwszej

    Powierzchnię ściągnąć za pomocą aluminiowej łaty do tynków.

    Przed nałożeniem kolejnej warstwy tynku po związaniu poprzedniej ponownie nadać jej chropowatość poprzez uszorstnienie grzebieniem tynkarskim w kierunku poziomym.

    Alternatywnie: przygotowanie powierzchni pod kolejne warstwy po dostatecznym wyschnięciu za pomocą zdzieraka kratowego.

     

  • Wskazówki wykonawcze
   • Zaprawy, która zaczęła wiązać, nie wolno ponownie urabiać ani poprzez dodanie wody, ani poprzez dodanie świeżej zaprawy.

    Powierzchnie pokryte świeżą zaprawą należy przez co najmniej 4 dni chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem, mrozem i deszczem.

    Rysy włoskowate/skurczowe nie są brane pod uwagę i nie mogą być uznawane za usterkę, ponieważ nie obniżają technicznej wartości materiału.

    Dla zapewnienia powodzenia renowacji należy stworzyć odpowiednie warunki wysychania, zgodnie z instrukcją WTA 2-9-20/D.

    W przypadku aplikacji maszynowej prosimy o kontakt z naszymi doradcami.

    Podczas aplikacji maszynowej, specyficzne właściwości produktu, takie jak wytrzymałość, zawartość porów powietrznych itp. mogą ulec zmianie.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • układanie zaprawy / szpachlowanie / nakładanie kielnią / aplikacja natryskowaa
   • Narzędzia w stanie świeżym myć wodą.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed wilgocią
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • Nienaruszone opakowania, składowane w suchym miejscu, można przechowywać przez ok. 12 miesięcy.

  • Zużycie
   • około 9,5 kg / cm gr. warstwy / m²
   • Ok. 9,5 kg/m²/cm grubości warstwy

   • Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

  • Wskazówki ogólne
   • Produkt może zawierać śladowe ilości pirytu (siarczku żelaza).

    Nie stosować na podłożach zawierających gips!

    Woda zarobowa musi mieć jakość wody pitnej.

    Zawartość chromu w postaci rozpuszczalnych związków chromu (VI) w odniesieniu do całkowitej suchej masy cementu wynosi mniej niż 0,0002%.

    Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

    Parametry produktów oznaczono w warunkach laboratoryjnych, w temp. 20°C i przy wilgotności względnej powietrza (w.w.p.) = 65%.

    Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Możliwe produkty systemowe