• MB 2K+
 • MB 2K+
  • MB 2K+
  • MB 2K+

  Nr art. 301425

  MB 2K

  Elastyczna polimerowa powłoka grubowarstwowa (FPD). Łączy właściwości elastycznego, mostkującego rysy, mineralnego szlamu uszczelniającego (MDS) (og. świadectwo badań: P-5344/081/14 MPA-BS) oraz bitumicznej powłoki grubowarstwowej (PMBC) - raport z badań zgodnie z EN 15814

  Wariant
  3014 | MB 2K
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Baza Spoiwo polimerowe, cement, dodatki, specjalne wypełniacze
  Reakcja na ogień Klasa E (EN 13501-1)
  Gęstość objętościowa świeżej zaprawy Ok. 1,0 kg/dm³
  Konsystencja pasta
  Mostkowanie rys ≥ 3 mm (przy grubości suchej warstwy ≥ 3 mm)
  Grubość warstwy 1,1 mm grubości mokrej warstwy daje ok. 1 mm grubości suchej warstwy ⁽¹⁾
  Badanie ciśnienia szczelinowego Spełnione, także bez wkładki zbrojącej
  Opór dyfuzji pary wodnej µ = 1755
  Wodoszczelność Sprawdzona dla 8 m słupa wody

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • posadzki/ściany wewnętrzne i zewnętrzne
  • Hydroizolacje szybkosprawne
  • Hydroizolacje obiektów nowowznoszonych
  • Jako hydroizolacja pozioma w ścianach i pod nimi
  • Do izolacji wewnętrznej istniejących budowli zgodnie z instrukcją WTA 4-6
  • Wbudowywanie na głębokości > 3 m
  • Do uszczelniania złączy w konstrukcjach z betonu wodonieprzepuszczalnego
  • Uszczelnianie cokołów
  • Uszczelnienia zespolone
  • Jako warstwa sczepna na starych powłokach bitumicznych

  Właściwości

  • Sprawdzona zdolność mostkowania rys o szerokości przekraczającej 3 mm! (zgodnie z EN 14891)
  • Szybkie schnięcie i sieciowanie już po 18 godzinach
  • Spełnia wymagania dla PMBC
  • Sprawdzona szczelność wobec radonu
  • Bardzo niska emisja (GEV-EMICODE EC 1Plus)
  • Produkt nie zawiera rozpuszczalników
  • Produkt nie zawiera bitumów
  • Izolacja przeciw wodzie pod ciśnieniem
  • Wysoka wytrzymałość na odrywanie
  • Bardzo dobra przyczepność, w tym na podłożach niemineralnych, takich jak tworzywa sztuczne, metale itp.
  • Wysoka elastyczność, rozszerzalność i zdolność mostkowania rys
  • Możliwość wykonywania okładzin już po 4 godzinach od aplikacji.
  • Odporność na promieniowanie UV
  • Odporność na mróz i sole rozmrażające
  • Powłoka zdatna do malowania i tynkowania
  • Materiał nadaje się do nakładania pędzlem, wałkiem, pacą i urządzaniami natryskowymi
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być równe, nośne, suche, czyste, wolne od kurzu, oleju, smaru i środków antyadhezyjnych.

    Podłożom niemineralnym należy nadać szorstkość.

    Chłonne podłoża mineralne, nie beton samozagęszczalny (SCC), mogą być matowo wilgotne.

   • Przygotowania

    Wystające wypełnienia spoin i resztki zapraw należy usunąć.

    Narożniki i krawędzie należy zaokrąglić lub sfazować.

    W przypadku faset należy zatopić w materiale taśmy VF i zaokrąglić na < 20 mm.

    Alternatywnie wykonać fasetę uszczelniającą z odpowiedniej zaprawy.

    Zagłębienia > 5 mm, wypełnić odpowiednią szpachlówką lub MB 2K z mieszanką Selectmix RMS , proporcja mieszania od 1 : 1 do 1 : 3.

    Rury z tworzywa sztucznego przetrzeć papierem ściernym. Rury metalowe oczyścić, ewentualnie przeszlifować.

    W razie potrzeby wykonać zabezpieczenie przed wilgocią podciąganą od podłoża.

    Podłoża mineralne należy zagruntować preparatem Kiesol MB

    Jako warstwę sczepną, a także aby zapobiec powstawaniu pęcherzy, na powierzchnię nakłada się szpachlówkę drapaną z MB 2K w ilości ok. 500 g/m².

  • Przygotowanie
   • czas mieszania 3 min
   • Pojemnik kombi

    Płynny składnik (komp. A) wymieszać za pomocą odpowiedniego narzędzia.

    Rozluźniony składnik proszkowy (komp. B) dodać w całości do składnika płynnego.

    Mieszać przez ok. 1 minutę, przerwać i pozwolić, by wmieszane powietrze wydostało się z masy.

    Zgarnąć resztki proszku znajdujące się na brzegach pojemnika.

    Kontynuować mieszanie przez około 2 minuty.

    Mieszadło przez cały czas powinno pozostawać na dnie pojemnika.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 30 °C
   • malowanie pędzlem/ / układanie zaprawy / nakładanie kielnią / aplikacja natryskowaa
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C

   • Jako izolacja na powierzchniach pionowych

    Materiał nakładać na przygotowane podłoże w dwóch warstwach.

    Jako izolacja na powierzchniach poziomych

    Materiał nakładać na przygotowane podłoże w dwóch warstwach.

    Po wyschnięciu hydroizolacji, przed wykonaniem jastrychu układa się dwie warstwy folii polietylenowej.

    Przy wykonywaniu hydroizolacji w strefach krawędziowych uszczelnienie wykonuje się do wysokości górnej krawędzi gotowej posadzki względnie doprowadza do poziomej izolacji w ścianie

    Hydroizolacja pozioma w ścianach i pod nimi

    Materiał nakładać na przygotowane podłoże w dwóch warstwach.

    Detale złączy / spoiny elementów budowli

    Spoiny narożne i przyłączeniowe oraz łączenie z elementami pionowymi (np. okna na poziomie gruntu, drzwi itp.) należy uszczelnić za pomocą systemu taśm do spoin VF.

    Taśmę uszczelniającą należy wtopić w świeżą warstwę kontaktową.

    Przejścia

    W1-E: Przejścia rur należy uszczelnić, układając fasetę dookoła rury.

    W2.1-E: Przejścia rur wykonywane w systemie specjalnych kołnierzy klejonych lub w układzie kołnierz stały/kołnierz ruchomy należy połączyć z hydroizolacją, alterenatywnie zastosować Remmers Rohrflansch.

    Tynk cokołowy

    Dalszą obróbkę z użyciem zapraw klejowych i zbrojących, jak np. Remmers VM Fill / VM Fill rapid, można wykonać po ok. 4 godzinach.

    Siatkę zprojącą na całą powierzchnią osadzić w warstwie tynku.

    Nakładanie kolejnych warstw i okładzin

    Po ok. 4 godzinach można rozpocząć nakładanie kolejnych warstw lub układanie zapraw klejowych, szpachlowych lub zbrojących.

    Nakładanie powłok

    Bezpośrednie pokrywanie farbami dyspersyjnymi o dużej zawartości spoiwa.

    Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

  • Wskazówki wykonawcze
   • W przypadku materiałów hydroizolacyjnych, które mają być stosowane w postaci płynnej, bezpośrednie wystawienie na działanie promieni słonecznych i/lub wiatru może prowadzić do przyspieszonego tworzenia się błony i związanych z tym pęcherzy.

    Nie stosować w warunkach bezpośredniego nasłonecznienia.

    Nie stosować na czystym aluminium.

    Szpachlówka drapana z zasady nie może być traktowana jako warstwa uszczelnienia.

    Maksymalna całkowita grubość mokrej warstwy nie może przekraczać 5 mm.

    Krótkie przemieszanie materiału w wiaderku pozwala uniknąć jego przedwczesnego zgęstnienia.

    Zaprawy, która zaczęła wiązać, nie wolno ponownie rozrabiać poprzez dodawanie wody lub świeżej zaprawy.

    Świeżą hydroizolację należy chronić przed deszczem, bezpośrednim nasłonecznieniem, mrozem oraz tworzeniem się kondensatu.

    Suchą izolację należy chronić przed uszkodzeniem mechanicznym.

    Bez dodatkowej warstwy przenoszącej obciążenia produkt nie nadaje się do stosowania jako hydroizolacja pod łożyskami ruchomymi.

    Podczas stosowania w zamkniętych pomieszczeniach należy zapewnić odpowiednią wentylację (ew. nosić środki indywidualnej ochrony dróg oddechowych)

    W przypadku aplikacji maszynowej prosimy o kontakt z naszymi doradcami.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • układanie zaprawy / szpachlowanie / nakładanie kielnią / aplikacja natryskowaa
   • Mieszarka, łyżka czerpakowa, paca stalowa, paca dystansowa, szczotka do szlamów, ławkowiec, wałek malarski

   • Narzędzia w stanie świeżym myć wodą.

    Zaschnięte resztki materiału dają się usuwać wyłącznie mechanicznie.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania 9 mies.
   • W nieotwartym oryginalnym opakowaniu w chłodnym, suchym miejscu, chronionym przed chroniony przed mrozem materiał można przechowywać przez co najmniej 9 miesięcy.

  • Zużycie
   • 1,1 kg / mm gr. warstwy / m²
   • Co najmniej 1,1 kg/m²/mm grubości suchej warstwy

    Grubości warstw oraz zużycia przy zastosowaniu jako mostkująca rysy MDS we wnętrzach i na zewnątrz: patrz tabela zużyć w rozdziale "Przykłady zastosowań".

   • Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

  • Przykłady zastosowań
   • Klasy oddziaływania wody wg (DIN 18533), W1-B i W2-B) i wskazanie grubości warstwy wg DIN 18531-5, hydroizolacja zespolona na balkonach, loggiach i podcieniach.

    Grubość suchej warstwy (mm)
    Grubość mokrej warstwy (mm)

    Zużycie
    (kg/m²) 


    Wydajność 25 kg (m²)
    W1.1-E/W1.2-E* Wilgoć gruntowa i woda nienapierająca
    Wilgoć gruntowa i woda nienapierająca
    ≥ 2,0
    ok. 2,2
    ok. 2,2
    ok. 11,3

    W2.1-E** Umiarkowane oddziaływanie wody napierającej (zagłębienie <3 m w gruncie)

    Spiętrzająca się woda przesiąkająca i woda napierająca
    ≥ 3,0
    ok. 3,3
    ok. 3,3
    ok. 7,5
    W2.1-E** umiarkowane oddziaływanie  wody napierającej (zagłębienie <3 m w gruncie)
    Uszczelnienie na łączeniu z elementami z betonu wodoszczelnego
    ≥ 3,0
    ok. 3,3
    ok. 3,3
    ok. 7,5

    W2.2-E*** silne oddziaływanie wody napierającej (zagłębienie >3 m w gruncie)

    ---
    ≥ 4,0
    ok. 4,4
    ok. 4,4
    ok. 5,6

    W3-E** Woda nienapierająca na stropie przekrytym gruntem

     Nienapierająca woda na  stropie przekrytym ziemią
    ≥ 3,0
    ok. 3,3
    ok. 3,3
    ok. 7,5
    W4-E Woda rozbryzgowa na cokole ściany i woda kapilarna w ścianach stykających się z gruntem i pod nimi

    Uszczelnienie przed wodą rozbryzgową / uszczelnienie cokołu

    ≥ 2,0
    ok. 2,2
    ok. 2,2
    ok. 11,3
    W4-E Woda rozbryzgowa na cokole ściany i woda kapilarna w ścianach stykających się z gruntem i pod nimi
    Uszczelnienie w ścianach i pod nimi≥ 2,0
    ok. 2,2
    ok. 2,2
    ok. 11,3
    ---
    Zbiorniki wodne o głębokości wody do 8 metrów.
    ≥ 3,0
    ok. 3,3
    ok. 3,3
    ok. 7,5

    *     Na murze - po uzgodnieniach
    **   Konieczne specjalne uzgodnienia
    *** Konieczne specjalne uzgodnienia / dozwolone jest stosowanie wyłącznie na podłożach betonowych
    dodatek na grubość warstwy zgodnie z DIN 18533:
    du = szpachlówka drapana - zużycie ok. 0,5 kg/m² (zależnie od podłoża)
    dv = z użyciem pacy z regulacją grubości warstwy nie wymagane  / bez pacy z regulacją grubości warstwy zużycie ok. 0,4 kg/m² (dmin = 3 mm)

  • Wskazówki ogólne
   • Parametry produktów oznaczono w warunkach laboratoryjnych, w temp. 20°C i przy wilgotności względnej powietrza (w.w.p.) = 65%.

    Podczas planowania i realizacji należy przestrzegać certyfikatów przydatności (abP).

    Ustalenia specjalne oraz świadectwa badań zamieszczone są w Internecie, pod adresem www.remmers.pl.

    Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

    Testy na odrywanie nie są ani odpowiednie, ani dozwolone do oceny przydatności produktu do użytku.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.