• Kiesol iK

  Nr art. 181330

  Kiesol iK

  Wodorozcieńczalny koncentrat siloksanu

  Wariant
  1813 | Kiesol iK
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Wygląd / kolor przezroczysty do żółtawego
  Baza siloksan
  Gęstość (20 °C) 1,0 g/cm³
  Zawartość substancji czynnej 100 %
  Lepkość (w temp. 25 °C) 15 mPa∙s

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • Do porowatych, mineralnych materiałów budowlanych, takich jak cegła, piaskowiec, cegła wapienno-piaskowa czy tynki mineralne
  • Bezciśnieniowe uszczelnianie istniejącego muru w przekroju poprzecznym, do stopnia zawilgocenia 95%
  • Metoda "mokre na mokre" (iniekcja wielostopniowa)

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Działa hydrofobizująco
  • Duża głębokość wnikania preparatu
  • Zawartość substancji czynnej: 100%
  • Materiał wodorozcieńczalny (do 1:12)
  • Wysoka wydajność
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Wywiercony otwór iniekcyjny należy oczyścić z pyłu po wierceniu

   • Przygotowania

    Metoda "mokre na mokre"m w procesie wtrysku niskociśnieniowego

    Wiercenie otworów: pojedynczy rząd, średnica 18 mm, odległość 12,5 cm, kąt nachylenia ok. 45°, głębokość wiercenia do ok. 5 cm przed końcem ściany.

    W przypadku ścian o grubości > 0,6 m zaleca się wywiercenie otworów po jej obu stronach.

    Otwory wydmuchać odolejonym sprężonym powietrzem.

    Montaż pakerów

    W przypadku murów ze szczególnie dużą ilością pustek należy najpierw wypełnić rząd otworów zaczynem BSP 3 / BSP 6

    Wypełnione otwory należy rozwiercić.

    Uszczelnić powierzchnię ściany co najmniej 30 cm powyżej i poniżej ciągu otworów za pomocą preparatu Kiesol i szlamu uszczelniającego.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 30 °C
   • iniekcja ciśnieniowa
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C.

   • Metoda "mokre na mokre"m w procesie wtrysku niskociśnieniowego

    Po czasie reakcji 30 - 60 minut (BSP3 / BSP6) wstrzyknąć Kiesol iK (zmieszany 1:10 z wodą) za pomocą odpowiedniego urządzenia iniekcyjnego i pakerów iniekcyjnych.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Sąsiadujące elementy budowlane i materiały, które nie mają wejść w kontakt z produktem, należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiednich środków.

    Podczas mieszania zawsze dodawać Kiesol IK do wody - nigdy odwrotnie.

    Do mieszania stosować zawsze czyste, całkowicie puste pojemniki.

    Po zakończeniu iniekcji otwory iniekcyjne należy wypełnić materiałem BSP 3 / BSP 6.

    Konieczne może być podjęcie działań towarzyszących zgodnie z wytycznymi WTA.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • iniekcja ciśnieniowa
   • Niskociśnieniowe urządzenia iniekcyjne

   • Narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą.

    Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • Zależnie od obiektu / m²
   • Koncentrat (rozcieńczalny w proporcji od 1:8 do 1:12)
    Około 0,2 kg/m na 10 cm grubości ściany (może się zmieniać w zależności od porowatości muru)

  • Wskazówki ogólne
   • Nie nadaje się do stosowania na betonie porowatym i ilastych materiałach budowlanych

    Materiał wymieszany z wodą destylowaną zachowuje stabilność przez 6 miesięcy.

    Produkt reaguje z wilgocią zawartą w powietrzu

    Należy unikać dłuższego kontaktu z powietrzem oraz z niewielkimi ilościami wody.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

    Należy przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów i wymogów prawnych.

    Należy przestrzegać zawartych w ulotce WTA 4-10-15 wskazówek na temat planowania zabiegów iniekcyjnych i stosowania certyfikowanych materiałów iniekcyjnych przeciwko kapilarnemu podciąganiu wilgoci.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej