• MS 150
 • MS 150
  • MS 150
  • MS 150

  Nr art. 750559

  MS 150

  Elastyczny uszczelniacz na bazie polimerów hybrydowych modyfikowanych silanami (MS)

  Kolor: betonowoszary | 7505
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Gęstość (20 °C) 1,5 g/cm3
  Lepkość konsystencja pasty

  W stanie przereagowanym

  W stanie przereagowanym

  Naprężenie rozciągające
  100 % (DIN EN ISO 8339)
  0,4 N/mm²
  Zdolność powracania do stanu pierwotnego
  (DIN EN ISO 7389)
  > 70 %
  Strata objętości
  (DIN EN ISO 10563)
  < 5 %
  Dopuszczalne odkształcenie całkowite
  (DIN EN 15651-1)
  +/- 25 %
  Shore A po 28 dniach 35

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • ściany wewnętrzne i zewnętrzne / sufity i podbitki dachowe
  • Uszczelnianie spoin w betonie i budowlach z prefabrykatów
  • Spoiny elewacyjne, spoiny w murze
  • Okładziny elewacyjne w konstrukcjach stalowych i montażowych
  • Spoiny łączące ramy okienne i drzwiowe z korpusem budynku
  • Uniwersalny, elastyczny klej polimerowy

  Właściwości

  • Wysoka przyczepność na wielu podłożach
  • Szybkie twardnienie, bez generowania pęcherzy powietrza
  • Możliwość malowania / lakierowania
  • Tolerancja na powłoki malarskie zgodenie z DIN 52452-A1
  • Bardzo niska emisja (GEV-EMICODE EC 1Plus)
  • Nie zawiera izocyjanianów
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Ścianki spoin muszą być nośne, suche, czyste i wolne od tłuszczu, metale należy oczyścić do ich metalicznej powierzchni

   • Przygotowania

    W budownictwie należy zachować wymiary spoin zgodnie z DIN 18540.

    Zbyt głębokie szczeliny należy wypełnić sznurami piankowymi o przekroju okrągłym.

    W razie potrzeby lub zależnie od podłoża jako środka nadającego przyczepność należy zastosować Primer PUR.

    Przestrzegać czasów odpowietrzania.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 35 °C
   • pistolet do uszczelnień / szpachla
   • Końcówkę należy ściąć ukośnie odpowiednio do szerokości spoiny i wypełnić szczelinę materiałem.

    Materiał należy przy tym nanosić pod wystarczającym ciśnieniem na ścianki szczeliny, następnie wygładzić za pomocą zwilżonej szpachelki.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Sąsiadujące elementy budowlane i materiały, które nie mają wejść w kontakt z produktem, należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiednich środków.

    Tworzenie powłoki i wnikanie w podłoże uzależnione są od czasu przechowywania i zmieniają się wraz ze starzeniem się produktu.

    Czas wiązania wydłuża się proporcjonalnie do głębokości spoiny.

    Nie stosować na bitumie, smole, tworzywach sztucznych zawierających plastyfikatory, kamieniu naturalnym.

    Nie nadaje się jako powłoka zamykająca do szkła, w sanitariatach, do spoin posadzkowych i podwodnych.

    Farby, lakiery i materiały powłokowe muszą być kompatybilne z uszczelniaczem.

    W przypadku bezpośredniego kontaktu z lakierami nie można wykluczyć problemów z sieciowaniem uszczelniacza i opóźnień w wysychaniu lakieru.

   • Suszenie

    Tworzenie błony: około 15 minut (+23 °C/50 % w.w.p.)
    Twardnienie: ok. 2 mm/dzień (+23 °C/50 % w.w.p.)

  • Narzędzia/czyszczenie
   • pistolet do uszczelnień / szpachla
   • Pistolet ręczny i na sprężone powietrze, szpachelka, taśma klejąca

    W stanie świeżym można usuwać za pomocą V 101, w stanie związanym już tylko mechanicznie, ew. po wstępnym zmiękczeniu przez zastosowanie V 101.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • Łączne zużycie około 100 ml / cm² x m
   • około 100 ml/mb przy przekroju spoiny 1 cm²

  • Wskazówki ogólne
   • Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

    Na miedzi mogą wystąpić nieznaczne przebarwienia.

    W pewnych warunkach możliwe jest wystąpienie (żółtych) przebarwień w kontakcie z systemami farb na bazie żywic alkidowych i/lub poliuretanów.

    Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej