• WP Flex 1K

  Nr art. 044515

  WP Flex 1K

  Elastyczny, jednoskładnikowy szlam uszczelniający

  Wariant
  0445 | szary
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Można okładać płytkami ceramicznymi (20 °C) po 12 godzinach
  Szczelny wobec wody pod ciśnieniem do 2 bar
  Kolor szary
  Największe ziarno 0,5 mm
  Przyczepność w połączeniu z okładzinami ceramicznymi i płytkami ≥ 0,5 N/mm² z Remmers FL fix
  Grubość warstwy Max. 2 mm dry per application corresponds to approx. 2.3 mm wet
  Aplikacje szlamu co najmniej 2 razy
  Czas oczekiwania po każdej aplikacji (20 °C) > 4 godz w temp. 20 °C
  Zapotrzebowanie wody około 3,8 l/15 kg
  Obciążenie wodą (20 °C) po 3 dniach

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • posadzki/ściany wewnętrzne i zewnętrzne
  • Hydroizolacje obiektów nowowznoszonych
  • Wtórna hydroizolacja od zewnątrz
  • Jako hydroizolacja pozioma w ścianach i pod nimi
  • Uszczelnianie cokołów
  • Uszczelnienia zespolone
  • Uszczelnianie zbiorników do wysokości napełniania maks. 3 m

  Właściwości

  • Bardzo niska emisja (GEV-EMICODE EC 1Plus)
  • Elastyczność
  • Wysoka przyczepność do podłoża
  • Można nakładać przez szlamowanie i szpachlowanie
  • Szczelność wobec wody pod ciśnieniem zg. z EN 14891
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być nośne, czyste i wolne od pyłów

    Podłożom niemineralnym należy nadać szorstkość.

   • Przygotowania

    Wystające wypełnienia spoin i resztki zapraw należy usunąć.

    Narożniki i krawędzie należy zaokrąglić lub sfazować.

    Fasety zaokrąglić.

    Zagłębienia > 5 mm należy zamknąć za pomocą odpowiedniej masy szpachlowej.

    W razie potrzeby wykonać zabezpieczenie przed wilgocią podciąganą od podłoża.

    Rury z tworzywa sztucznego przetrzeć papierem ściernym. Rury metalowe oczyścić, ewentualnie przeszlifować.

    W1-E: Przejścia rur należy uszczelnić, układając fasetę dookoła rury.

    Podłoża mineralne należy zagruntować preparatem Kiesol MB

    Nadmiar materiału natychmiast usunąć.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 30 °C
   • malowanie pędzlem / układanie zaprawy / nakładanie kielnią
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C
    Niskie temperatury wydłużają, wysokie temperatury skracają czas przydatności wymieszanego materiału do użycia oraz czas twardnienia.

   • Jako izolacja na powierzchniach pionowych

    Materiał nakładać na przygotowane podłoże w dwóch warstwach.

    Jako izolacja na powierzchniach poziomych

    Materiał nakładać na przygotowane podłoże w dwóch warstwach.

    Drugą warstwę nakłada się, gdy nie spowoduje to uszkodzenia pierwszej.

    Po wyschnięciu hydroizolacji, przed wykonaniem jastrychu układa się dwie warstwy folii polietylenowej.

    Przy wykonywaniu hydroizolacji w strefach krawędziowych uszczelnienie wykonuje się do wysokości górnej krawędzi gotowej posadzki względnie doprowadza do poziomej izolacji w ścianie

    Detale złączy / spoiny elementów budowli

    Spoiny narożne i łączące należy przekryć systemową taśmą do spoin Tape VF.

    Taśmę uszczelniającą należy wtopić w świeżą warstwę kontaktową.

     

  • Wskazówki wykonawcze
   • W przypadku materiałów hydroizolacyjnych, które mają być stosowane w postaci płynnej, bezpośrednie wystawienie na działanie promieni słonecznych i/lub wiatru może prowadzić do przyspieszonego tworzenia się błony i związanych z tym pęcherzy.

    Mieszanie ręczne lub mieszanie mniejszych ilości jest niedopuszczalne.

    Uszczelnienie należy nakładać od strony wody (dodatnie obciążenie wodą).

    W przypadku wilgoci działającej od spodu należy zastosować warstwę szlamu sztywnego.

    Świeżą hydroizolację należy chronić przed deszczem, bezpośrednim nasłonecznieniem, mrozem oraz tworzeniem się kondensatu.

    Suche uszczelnienie należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi.

    Bez dodatkowej warstwy przenoszącej obciążenia produkt nie nadaje się do stosowania jako hydroizolacja pod łożyskami ruchomymi.

     

    Układanie okładzin ceramicznych

    Układanie okładziny rozpoczyna się, gdy tylko izolacja zwiąże na tyle, aby można było po niej bezpiecznie chodzić.

     

  • Narzędzia/czyszczenie
   • malowanie pędzlem / układanie zaprawy / nakładanie kielnią
   • Mieszarka, szczotka murarska, pędzel, paca stalowa, szczotka do nakładania szlamów, szpachla

   • Narzędzia - świeżo po użyciu - należy myć wodą.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed wilgocią
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w miejscu suchym i chłpodnym lecz zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez 1 rok.

  • Zużycie
   • 1,3 kg / mm gr. warstwy / m²
   • Ok. 1,3 kg/m²/mm

   • Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

  • Przykłady zastosowań
   • Grubości warstw i zużycia przy zastosowaniu we wnętrzach i na zewnątrz

    Grupa obciążeń
    Minimalna grubość warstwy (mm) (w st. suchym)
    Ilość nakładanej świeżej zaprawy  (kg/m²)
    Zużycie komponentu proszkowego (kg/m²)
    Wydajność
    20 kg (worek papierowy) (m²)
    Izolacja w ścianach i pod ścianami≥ 3,0
    ok. 5,2
    ok. 3,9
    ok. 3,8
    Uszczelnienie przed wodą rozbryzgową/ u. cokołu
    ≥ 3,0
    ok. 5,2
    ok. 3,9
    ok. 3,8
    Wilgoć gruntowa i woda nienapierająca
    ≥ 3,0
    ok. 5,2
    ok. 3,9
    ok. 3,8
    Spiętrzająca się woda przesiąkająca i woda napierająca
    ≥ 3,0
    ok. 5,2
    ok. 3,9
    ok. 3,8
    Zbiornik wodny o głębokości do 8 m
    ≥ 3,0
    ok. 5,2
    ok. 3,9
    ok. 3,8
    Uszczelnienie zespolone
    ≥ 3,0
    ok. 5,2
    ok. 3,9
    ok. 3,8


  • Wskazówki ogólne
   • Woda zarobowa musi mieć jakość wody pitnej.

    Produkt może zawierać śladowe ilości pirytu (siarczku żelaza).

    Zawartość chromu w postaci rozpuszczalnych związków chromu (VI) w odniesieniu do całkowitej suchej masy cementu wynosi mniej niż 0,0002%.

    Parametry produktów oznaczono w warunkach laboratoryjnych, w temp. 20°C i przy wilgotności względnej powietrza (w.w.p.) = 65%.

    Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

    Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Możliwe produkty systemowe