• PU AW

  Nr art. 763060

  PU AW

  Elastyczna masa do uszczelniania spoin, oparta na syntetycznych żywicach poliuretanowych

  Kolor: czarny | 7630
  Jedn. opak.

  Uwaga:
  Produkt w tej wielkości opakowania jest wycofanym z produkcji i dlatego dostępny będzie tylko do wyczerpania zapasów magazynowych.

  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Gęstość (20 °C) 1,18 g/ml
  Tworzenie filmu Około 14 godz. (+23 °C/50 % w.w.p.)
  Stwardnienie Około 0,2 mm/dzień (+23 °C/50 % w.w.p.)

  W stanie przereagowanym

  W stanie przereagowanym

  Naprężenie rozciągające
  100 % (DIN EN ISO 8339)
  0,8 N/mm²
  Shore A (DIN EN ISO 868) 32
  Wydłużenie przy zerwaniu (DIN EN ISO 8339) > 130 %

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • Uszczelnienie w instalacjach kanalizacyjnych i w oczyszczalniach ścieków
  • Szamba, spoiny stykające się z gruntem
  • Ściany

  Właściwości

  • Odporność na wodę słodką, wodę morską, ścieki, fekalia, słabe kwasy i zasady
  • Odporność na wiele rozpuszczalników, krtótkotrwale także na benzynę
  • Wysoki opór na dyfuzję gazów
  • Raport z badań dostępny
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Ścianki spoiny muszą być nośne, suche do matowo wilgotnych, czyste i odtłuszczone, powierzchnie metalowe muszą być metalicznie czyste.

     

    Podkład przyczepnościowy

    Spoiny silnie obciążone - Primer PUR

     

    Strefy podwodne:

    Suche ścianki spoiny - Unterwasserprimer

    Matowo wilgotne ścianki spoiny - Epoxy MT 100

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 40 °C
   • pistolet do uszczelnień
   • Odpowiednio do szerokości spoiny ściąć ukośnie końcówkę kartridża.

    Materiał nakładać wywierając odpowiednie parcie na ścianki spoiny.

    Wyrównać, ściągając za pomocą środka Glättmittel i odpowiedniego narzędzia.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Sąsiadujące elementy budowlane i materiały, które nie mają wejść w kontakt z produktem, należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiednich środków.

    Wymiary spoin wynikają z naprężeń, właściwości materiałów budowlanych oraz dopuszczalnych odkształceń całkowitych uszczelniacza.

    Należy przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów i wymogów prawnych.

    W stanie świeżym za pomocą rozcieńczalnika V 101, w stanie zwulkanizowanym materiał daje się usuwać tylko mechanicznie.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • pistolet do uszczelnień
   • Pistolety ręczne lub pneumatyczne, narzędzia do gładzenia, taśma klejąca

    Czyścić na świeżo V 101.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania 9 mies.
   • W nieotwartym oryginalnym opakowaniu w chłodnym, suchym miejscu, chronionym przed chroniony przed mrozem materiał można przechowywać przez co najmniej 9 miesięcy.

  • Zużycie
   • Łączne zużycie około 100 ml / cm² x m
   • 100 ml/mb przy przekroju spoiny 1 cm²

   • Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

  • Wskazówki ogólne
   • Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

    Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej