• PCB Sperrschicht W

  Nr art. 299810

  PCB Coat W

  Certyfikowana powłoka dyspersyjna do renowacji elementów budowlanych obciążonych PCB

  Kolor: biały | 2998
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Spoiwo Versch. Copolymere
  Gęstość (20 °C) Około 1,2 kg/l
  Lepkość Produkt dostarczany jest w stanie gotowym do użycia

  W stanie przereagowanym

  W stanie przereagowanym

  Stopień połysku głęboki mat

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do ścian wewnętrznych i sufitów
  • Naprawa powierzchni wtórnie słabo zanieczyszczonych PCB.
  • Powłoka systedmowa na PCB Top
  • Do stosowania na podłożach mineralnych

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Bardzo wysoka zdolność powstrzymywania polichlorowanych bifenyli (PCB)
  • Nie zawiera rozpuszczalników i plastyfikatorów
  • Przepuszcza parę wodną
  • Produkt niskoemisyjny
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Nośne, suche, czyste i pozbawione rys.

    Nie może zawierać szkodliwych soli

   • Przygotowania

    Zlikwidować pierwodne źródła PCB.

    Stare powłoki , które utraciły nośność, należy całkowicie usunąć.

    Piaszczące, trwale przylegające podłoża należy zagruntować środkiem Primer Hydro F.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 30 °C
   • malowanie pędzlem/wałkiem, natrysk airless/airmix
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C.

   • Materiał starannie rozmieszać.

    Powierzchnię pokryć materiałem, używając odpowiedniego narzędzia.

    Produkt należy obowiązkowo nakładać trójwarstwowo.

    Między poszczególnymi aplikacjami zachować przerwę co najmniej 8 godz.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Za pomocą odpowiednich środków należy zabezpieczyć przylegające elementy budowlane i materiały, które nie są przeznaczone do kontaktu z produktem.

    Na powierzchniach sąsiadujących ze sobą należy stosować wyłącznie materiał pochodzący z jednej partii produkcyjnej.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • malowanie pędzlem/wałkiem, natrysk airless/airmix
   • Pędzel, ławkowiec, wałek typu "jagnięca skórka", urządzenia natryskowe typu airless

   • Narzędzia i ewentualne zabrudzenia czyścić natychmiast w stanie świeżym wodą.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • Około 0,45 l/m² przy trzykrotnej aplikacji

   • Zużycie uzależnione jest od właściwości podłoża.

  • Wskazówki ogólne
   • Prace w miejscach obciążonych PCB regulowane są specjalnymi przepisami, w Polsce jest to Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz.U. z 2002 r. nr 96, poz. 860).

    Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej