• PC 2K 75

  Nr art. 094305

  PC 2K 75

  Dwukomponentowa, bezrozpuszczalnikowa, wysokowytrzymała zaprawa oparta na żywicy epoksydowej

  Wariant
  0943 | PC 2K 75
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Komponent A

  Gęstość (20 °C) 1,76 g/cm³

  Komponent B

  Gęstość (20 °C) 0,87 g/cm³
  Lepkość (w temp. 25 °C) około 10 mPa s

  Mieszanka

  Gęstość (20 °C) 1,67 g/cm³

  W stanie przereagowanym

  W stanie przereagowanym

  Wytrzymałość na zginanie > 17 N/mm²
  Wytrzymałość na ściskanie > 75 N/mm²

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • Do szybkich napraw powierzchni betonu we wnętrzach i na zewnątrz
  • Budowa cokołów maszynowych
  • Zaprawa do wykonywania podlewek maszyn

  Właściwości

  • Wysoka wytrzymałość mechaniczna
  • Wytrzymałość na ściskanie > 75 N/mm²
  • Wytrzymałość na zginanie > 17,5 N/mm²
  • Szybkie, bezskurczowe twardnienie
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Zagruntowane bez pozostawiania otwartych porów podłoże musi być nośne, mocne, oczyszczone z luźnych części, pyłów, olejów, smarów, ścieru gumowego i innych substancji zmniejszających przyczepność.

   • Przygotowania

    Wbudować świeże na świeże w warstwę sczepną.

  • Przygotowanie
   • Proporcja mieszania komp. A 100 : komp. B 4,14
   • czas mieszania 3 min
   • Pojemnik kombi

    Do żywicy (składnik A) w całości dodać utwardzacz (składnik B).

    Następnie masę wymieszać za pomocą wolnoobrotowej mieszarki elektrycznej
    (ok. 300 - 400 obr./min.).

    Należy mieszać przez co najmniej 3 minuty.

    Smugi wskazują na niedostateczne wymieszanie materiału.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 8 °C maks. 25 °C
   • paca stalowa
   • czas otwarty 70 min
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +8 °C do maks. +25 °C.

   • Wyższe temperatury z zasady powodują skrócenie, niższe - wydłużenie podanych czasów.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • paca stalowa
   • paca stalowa, szpachla, paca ze stali nierdzewnej - do gładzenia, paca drewniana, odpowiednia mieszarka

   • Bliższe informacje zawarte są w katalogu narzędziowym Remmers.

    Narzędzia i ewentualne zabrudzenia należy natychmiast, w stanie świeżym, czyścić rozcieńczalnikiem V 101.

    Podczas czyszczenia należy zważać na zachowanie odpowiednich warunków bezpieczeństwa.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem
   • Okres przechowywania 24 mies.
   • W zamkniętych oryginalnych opakowaniach, niezmieszane i nienarażone na działanie mrozu - co najmniej  24  miesiące.

  • Zużycie
   • 1,7 kg / mm gr. warstwy / m²
   • około 1,7 kg/m²/mm grubości warstwy

  • Przykłady zastosowań
   • Zaprawa z żywicy syntetycznej

    Zagruntować powierzchnie, którym należy nadać przyczepność, a następnie - na świeżą powłokę gruntującą - nanieść, zagęścić i wygładzić wymieszaną zaprawę.

    około 2,0 kg/m² na mm grubości warstwy

  • Wskazówki ogólne
   • Wszystkie wyżej wymienione wartości i zużycia określono w warunkach laboratoryjnych (20 °C) na standardowych odcieniach. Wartości uzyskane podczas stosowania na placu budowy mogą się nieznacznie różnić od podanych w instrukcji technicznej.

    Produkt nadaje się do stosowania na wyłącznie małych powierzchniach!

    Żywice epoksydowe poddane działaniu promieni UV i zjawisk pogodowych generalnie nie są kolorystycznie stabilne.

    Dalsze wskazówki na temat obróbki i pielęgnacji wymienionych produktów zawarto w odnoszących się do nich aktualnych instrukcjach technicznych, jak również w wytycznych firmy Remmers dotyczących układania systemów.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Produkt przeznaczony wyłącznie dla profesjonalnych użytkowników!

    Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i stosowania oraz na temat usuwania i ochrony środowiska znajdują się w aktualnej karcie charakterystyki produktu.

  Możliwe produkty systemowe

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej