Konferencja "Współczesne wyzwania ochrony budynków przed wodą”

Zapraszamy Państwa serdecznie na pierwszą organizowaną w Polsce Konferencję hydroizolacyjną. Jako firma od dziesięcioleci zajmująca się tym, aby budynki były suche i szczelne zdajemy sobie sprawę, jak istotne jest ciągłe poszerzanie wiedzy związanej z tym zagadnieniem oraz dostosowywanie rozwiązań do zmieniających się wyzwań. Dlatego zdecydowaliśmy się zorganizować wydarzenie, które stanie się platformą wymiany doświadczeń specjalistów. W ciągu całodziennej konferencji zaproszeni prelegenci przedstawią najnowsze trendy, podzielą się spostrzeżeniami na temat norm i przepisów oraz przedstawią rzeczywiste zastosowania rozwiązań hydroizolacyjnych w budynkach nowo wznoszonych oraz istniejących. Poruszone zostaną między innymi zagadnienia dotyczące uszczelnienia konstrukcji w technologii białej wanny, uszczelniania strefy cokołowej budynku oraz renowacji zawilgoconych pomieszczeń usytuowanych poniżej poziomu terenu. Zapraszamy do zapoznania się z wiedzą przejrzyście zaprezentowaną przez fachowców na co dzień zajmujących się zagadnieniami związanymi z ochroną budynku przed wodą.

Czekamy na spotkanie z Państwem!

AGENDA

Konferencja hydroizolacyjna Remmers
Szczelność konstrukcji wykonywanych w technologii białej wanny
dr hab. inż. Robert Wójcik prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Problemy związane z zawilgoceniem pomieszczeń usytuowanych poniżej poziomu terenu oraz stosowane sposoby ich renowacji

dr hab. inż. Marcin Koniorczyk, prof. PŁ, Politechnika Łódzka
Hydroizolacja strefy cokołowej budynków nowo wznoszonych oraz istniejących
dr inż. Bartłomiej Monczyński, Remmers Polska

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Konferencja hydroizolacyjna Remmers

Łódź, 23 września 2022 r.

 • 09:15 – 10:00 Rejestracja uczestników
 • 10:00 – 10:15 Rozpoczęcie konferencji
 • 10:15 – 11:30 Szczelność konstrukcji wykonywanych w technologii białej wanny, dr hab. inż. Robert Wójcik prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • 11:30 – 12:00 Przerwa kawowa
 • 12:00 – 13:15 Problemy związane z zawilgoceniem pomieszczeń usytuowanych poniżej poziomu terenu oraz stosowane sposoby ich renowacji, dr hab. inż. Marcin Koniorczyk, prof. PŁ, Politechnika Łódzka
 • 13:15 – 14:15 Lunch
 • 14:15 – 15:15 Hydroizolacja strefy cokołowej budynków nowo wznoszonych oraz istniejących, dr inż. Bartłomiej Monczyński, Remmers Polska
 • 15:15 – 15:30 Podsumowanie i zakończenie konferencji

Vienna House Andel`s Łódź
Hotel 4-gwiazdkowy
Lokalizacja: Manufaktura
Ogrodowa 17, 91-065 Łódź

50 zł netto + 23% VAT

Warunki uczestnictwa w Konferencji Hydroizolacyjnej

Edycja #1 "Współczesne wyzwania ochrony budynków przed wodą"

Łódź, 23 września 2022 r.

Warunki uczestnictwa

w #1. Edycji Konferencji hydroizolacyjnej ‘Współczesne wyzwania ochrony budynków przed wodą”

Łódź, 23 września 2022 r.

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konferencji „Współczesne wyzwania ochrony budynków przed wodą” (zwanego dalej: „Seminarium”) jest Remmers Polska sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, ul. Sowia 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000156175, akta rejestrowe prowadzone przez XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 630705460, NIP: 7821420221, zwana dalej „Organizatorem”. Seminarium odbędzie się w dniu 23 września 2022 roku, w Hotelu Vienna House Andel’s Łódź.

2. Harmonogram i plan Seminarium jest dostępny na stronie: www.remmers.pl/pl/Konferencja-Hydroizolacyjna

Warunki uczestnictwa

3. Warunkiem udziału w Seminarium jest zgłoszenie uczestnictwa on-line nie później niż do dnia 9 września 2022 roku włącznie poprzez przesłanie do Organizatora wypełnionego formularza zgłoszenia dostępnego on-line na stronie www.remmers.pl/pl/ Konferencja-Hydroizolacyjna (zwanego dalej: „Formularzem”). Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z rejestracją na Seminarium.

4. Zgłoszenie uczestnictwa poprzez przesłanie Formularza stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.

5. Uczestnik otrzyma potwierdzenie wpisania na listę uczestników Seminarium na podany w Formularzu adres e-mail. Koszt uczestnictwa

6. Udział w Seminarium jest płatny – koszt uczestnictwa 1 osoby (zwany dalej: „Opłatą”) wynosi 50 zł netto (+23% VAT).

7. Opłata obejmuje: a) pełne uczestnictwo w Seminarium w dniu 23 września 2022 r., b) napoje, przekąski oraz lunch, c) certyfikat potwierdzający udział w Seminarium (na życzenie wystawiony po wydarzeniu),

8. Opłatę należy uiszczać zgodnie z dokumentem płatności wysłanym na podany w Formularzu adres e-mail, którym może być faktura. Dokument płatności zostanie wysłany do Uczestnika nie później niż 14 dni po zakończeniu Seminarium.

9. Uczestnik wyraża zgodę, aby korespondencja pomiędzy nim a Organizatorem, w tym wezwanie do zapłaty, odbywały się w formie elektronicznej na adres e-mail podany w Formularzu. Korespondencję na wskazany adres e-mail uznaje się za skuteczną, o ile Uczestnik nie poinformował Organizatora o zmianie podanego adresu e-mail.

10. Opłatę należy uiścić na konto i w terminie wskazanymi na fakturze lub innym dokumencie płatności przesłanym przez Organizatora na adres e-mail wskazany przez Uczestnika w Formularzu.

11. Nieuiszczenie Opłaty w wyżej wskazanym terminie oznacza rezygnację z uczestnictwa w Seminarium. Warunki rezygnacji z uczestnictwa

12. Rezygnacji z udziału w Seminarium można dokonać tylko drogą elektroniczną: klikając w odpowiedni link w "Odwołaj rezerwację" e-mailu potwierdzającym zgłoszenie lub drogą elektroniczną na adres e-mail: szkolenia@remmers.pl nie później niż do dnia 9 września 2022 roku włącznie. W przypadku rezygnacji z udziału w Seminarium, kwota wpłacona na konto Organizatora zostanie zwrócona w ciągu 7 dni od planowanej daty Seminarium.

13. Niedokonanie rezygnacji w terminie wyznaczonym w punkcie XII i brak udziału w Seminarium powoduje obciążenie Uczestnika pełną Opłatą.

14. Zamiast zgłoszonej osoby w Seminarium może uczestniczyć inny pracownik danej firmy po uprzednim pisemnym uzgodnieniu zamiany osób z Organizatorem. Zgłoszenia tego rodzaju należy wysyłać na adres e-mail: szkolenia@remmers.pl nie później niż do dnia 20 września 2022 r. włącznie.

Reklamacje

15. Wszelkie reklamacje z tytułu udziału lub sposobu przeprowadzenia Seminarium Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie na adres Organizatora, w ciągu 14 dni od dnia jego zakończenia (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora). Reklamacje zgłoszone po powyższym terminie, nie będą rozpatrywane przez Organizatora.

16. Pisemne reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji wraz z jej uzasadnieniem.

17. Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie Warunków uczestnictwa przez Organizatora, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

18. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej. Decyzje Organizatora są ostateczne i wiążące.

19. Decyzja Organizatora zostanie do Uczestnika wysłana listem poleconym na adres podany w reklamacji, w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

Ochrona danych osobowych

20. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z Seminarium jest Organizator.

21. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszymi Warunkami uczestnictwa w Seminarium.

22. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w Seminarium. Dane Uczestników przetwarzane będą w celu związanym z wykonaniem umowy o organizację i przeprowadzenie Seminarium zgodnie z Warunkami uczestnictwa (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze w związku z organizacją Seminarium (at. 6 ust. 1 lit. c) RODO) np. w zakresie rozliczeń podatkowych, rachunkowości, reklamacji, ewentualnie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem oraz w celu oszacowania zainteresowania szkoleniami organizowanymi przez Organizatora, marketingu bezpośredniego produktów i usług Organizatora, co stanowi prawnie uzasadniony interes Organizatora zgodnie [ST5] [KK6] z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Organizator przechowuje dane osobowe Uczestników jedynie tak długo, jak jest to niezbędne dla realizacji ww. celów, maksymalnie przez wynikający z przepisów prawa okres przedawnienia roszczeń.

23. Organizator ujawnia dane osobowe Uczestników dostawcom systemów informatycznych oraz centrali Remmers - spółce Remmers DE, Bernhard-Remmers-Str. 13, 49624 Löningen, Niemcy, w celach statystycznych, analitycznych co stanowi prawnie uzasadniony interes Organizatora w rozumienia art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Organizator może ujawniać dane osobowe Uczestników podmiotom świadczącym na rzecz Organizatora usługi IT, kurierskie, pocztowe, realizacji wysyłek, usługi prawne, księgowe.

24. Uczestnikowi jako osobie, której dane osobowe przetwarza Organizator przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Uczestnika danych osobowych przez Organizatora w celu wypełnienia jego prawnie uzasadnionych interesów w szczególności w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, f) przeniesienia do innego administratora swoich danych osobowych. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań Organizatorowi.

25. Uczestnikowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli sądzi, że Organizator przetwarza jego dane osobowe z naruszeniem przepisów RODO.

26. Uczestnik może także wyrazić zgodę na przetwarzanie podanych przez Organizatora danych osobowych w celu dostarczania mu informacji handlowych w formie elektronicznej na podany w Formularzu adres e-mail i/lub na podany numer telefonu. Dane te mogą być przetwarzane w celach każdorazowo wskazanych w klauzuli zgody, np. w celu przesyłania informacji handlowej na podany adres e-mail i/lub telefon przez Organizatora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższych celach jest dobrowolne, ale wymagane w celu otrzymywania informacji handlowych od Organizatora. Dane te będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody. Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

27. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Organizatora znajduje się w Polityce Prywatności

Postanowienia końcowe

28. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Seminarium, o czym poinformuje wszystkich zgłoszonych do momentu odwołania Uczestników. W przypadku wyczerpania miejsc lub odwołania Seminarium, kwota wpłacona na konto Organizatora zostanie zwrócona w ciągu 7 dni od planowanej daty Seminarium.

29. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie Uczestników lub osób oddelegowanych przez Uczestnika do udziału w Seminarium, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Seminarium.

30. Wszyscy Uczestnicy Seminarium zobowiązują się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w tym ppoż., jak również instrukcji oraz poleceń organizacyjno-technicznych Organizatora oraz w Hotelu Vienna House Andel’s Łódź.

31. W trakcie Seminarium Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania zdjęć oraz utrwalania przebiegu obrad w formie dokumentacji fotograficznej. Zdjęcia indywidualne Uczestników nie będą wykorzystywane w publikacjach Organizatora.

32. Warunki uczestnictwa są jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady udziału w Seminarium.

33. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Warunków uczestnictwa.

34. Treść Warunków uczestnictwa będzie udostępniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.remmers.pl/pl/Konferencja- Hydroizolacyjna.

35. W kwestiach nieuregulowanych Warunkami uczestnictwa stosuje się przepisy prawa polskiego.

36. Wszelkie sprawy wynikłe z tytułu wzajemnych zobowiązań związanych z udziałem w Seminarium będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.

WYPEŁNIJ FORMULARZ REJESTRACYJNY >>>

PRELEGENCI

©

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

dr hab. inż. Robert Wójcik

Profesor Robert Wójcik posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie ochrony termicznej i przeciwwilgociowej obiektów. Jest rzeczoznawcą budowlanym oraz mykologicznym. Za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie architektury i budownictwa otrzymał nagrodę Ministra Infrastruktury. W ramach rozprawy habilitacyjnej opracował metodę przywracania izolacji poziomej w istniejących ścianach metodą iniekcji termohermetycznej. Wykonuje liczne ekspertyzy i projekty dotyczące ochrony termicznej i przeciwwilgociowej budynków. Swoje praktyczne doświadczenia przedstawił w Rozdziale XI monografii Budownictwo Ogólne, t. 2, Fizyka Budowli, pod redakcją prof. Piotra Klemma oraz w monografii Izolacja termiczna budynków od wewnątrz.

Politechnika Łódzka

dr hab. inż., prof. PŁ, Marcin Koniorczyk

Zatrudniony na stanowisku profesora uczelni w Katedrze Fizyki Materiałów Budowlanych i Budownictwa Zrównoważonego Politechniki Łódzkiej. Kierownik Zakładu Materiałów Budowlanych. Specjalizuje się w analizie trwałości materiałów budowlanych eksploatowanych w agresywnym środowisku. Twórca programów numerycznych do analizy zniszczenia materiałów porowatych wskutek cyklicznego zamarzania wody oraz krystalizacji soli. Opracował wiele nowatorskich procedur badawczych dotyczących trwałości materiałów budowlanych oraz technologii recyklingu odpadów w betonie. Profesor wizytujący w Uniwersytecie w Nantes we Francji oraz stypendysta w Królewskim Instytucie Technicznym w Sztokholmie. W 2011 roku otrzymał Nagrodę Prezydium Oddziału PAN i Konferencji Rektorów Łódzkich Uczelni Publicznych w dziedzinie nauk technicznych dla młodego naukowca. Doktor nauk matematycznych.

©
©

Product Manager, Remmers Polska

dr inż. Bartłomiej Monczyński

Absolwent Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej (studia magisterskie) oraz Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej (doktorat). Od ponad 17 lat związany z branżą chemii budowlanej. Zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi hydroizolacji, ze szczególnym uwzględnieniem renowacji zawilgoconych budynków. Autor i współautor szeregu publikacji na temat hydroizolacji w budownictwie, diagnostyki oraz renowacji zawilgoconych budynków, a także budownictwa ekologicznego.

Lokalizacja

Jak dojechać?

Dokładna lokalizacja Vienna House Andel’s Lodz jest zlokalizowany w samym centrum Łodzi, w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu Manufaktura – największego centrum handlowo-rozrywkowego w Polsce. Będąc w Łodzi, koniecznie udaj się na ulicę Piotrkowską – najdłuższą promenadę w Europie. Znajduje się ona zaledwie kilka minut spacerem od hotelu. Jeśli jedziesz samochodem, nawigacja poprowadzi cię do celu. Z łatwością dojrzysz fasadę budynku z czerwonej cegły.

Współrzędne GPS

Szerokość: 51.778597 | Długość: 19.448707

Hotel posiada 100 miejsc parkingowych. 12 EUR za dzień.

FAQ

Konferencja w pytaniach i odpowiedziach

 • W jakim terminie odbywa się konferencja?
 • Gdzie odbywa się konferencja/ lokalizacja?
 • Czy zostanę poinformowany/a jeśli konferencja zostanie odwołana?
 • Przyjeżdżam samochodem, czy mam możliwość zaparkowania?
 • Czy otrzymam certyfikat uczestnictwa?
 • Czy w cenie konferencji zagwarantowany jest nocleg?
 • Jak dokonać rezerwacji?
 • Czy mogę odwołać swój udział?
 • Czy otrzymam fakturę?
 • Kiedy będzie otwarta rejestracja?
 • Jak zarejestrować na konferencję kilka osób z tej samej firmy?
 • Zarejestrowałem/-am się na konferencję, ale nie mogę przyjść?
 • Gdzie znajdę politykę prywatności i regulamin rejestracji?
 • Czy jest możliwość otrzymania faktury pro-forma?
 • Jak mogę złożyć reklamację?

Pytania? Sugestie? Uwagi?

Skontaktuj się z nami już dziś!

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe