• Kompressenputz

  Nr art. 107716

  Kompressenputz

  tynk "ofiarny" magazynujący sole, zgodny z WTA

  Kolor: Kompressenputz | 1077

  Kolor: Kompressenputz | 1077

  Wybierz kolor
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Reakcja na ogień klasa A1
  Wytrzymałość na ściskanie CS II (śr. 3,0 N/mm²)
  Dynamiczny moduł Younga ok. 2000 N/mm²
  Gęstość objętościowa związanej zaprawy ok. 0,8 kg/dm³
  Pory otwarte ok. 60 % obj.
  Grubość warstwy Aplikacja jednowarstwowa do 20 mm
  dwuwarstwowa do 40 mm, na jedną warstwę 10 - 20 mm
  Gęstość nasypowa ok. 0,7 kg/dm³
  Zapotrzebowanie wody 8,5 l / 16 kg
  Głębokość wnikania wody po 24 godz. > 10 mm

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • Do odsalania i redukcji zawilgocenia
  • Jako tynk wierzchni na zasolonych podłożach.
  • Warstwa buforowa pod tynkami odtworzonymi w oparciu o historyczne receptury.
  • Stare budownictwo, piwnice i elewacje

  Właściwości

  • Wysoka zdolność magazynowania soli
  • Materiał aktywny kapilarnie
  • Odwracalność
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Nośne, czyste i wolne od pyłu.

   • Przygotowania

    Podłoże należy zwilżyć do stanu matowo wilgotnego

    Tynki i powłoki należy starannie usunąć do wysokości co najmniej 80 cm powyżej strefy zniszczeń.

    Zmurszałe spoiny wydrapać na głębokość 2 cm.

    Produkt nanieść jako szpachlówkę drapaną (warstwę kontaktową).

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 30 °C
   • układanie zaprawy / szpachlowanie / nakładanie kielnią / aplikacja natryskowaa
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C.

   • Produkt nakładać za pomocą odpowiedniego narzędzia lub maszyny.

    Powierzchnię ściągnąć za pomocą aluminiowej łaty do tynków.

    Po związaniu powierzchnię wykończyć za pomocą pacy gąbkowanej.

    Przed nałożeniem kolejnej warstwy tynku poprzedniej należy nadać szorstkość za pomocą zdzieraka kratowego.

    Czas oczekiwania przed nakładaniem kolejnych warstw wynosi 3 dni.

     

    Układanie pojedynczymi warstwami

    Grubość pojedynczej warstwy: do 20 mm.

     

    Układanie dwuwarstwowe

    Grubość warstwy w jednym cyklu roboczym: 10 - 20 mm.

    Grubość warstwy do 30 mm świeże na świeże.

    Grubość warstwy 30 - 40 mm, drugą warstwę nakładać po wystarczającym wyschnięciu poprzedniej (ok. 12-24 godz.).

    Za pomocą grzebienia tynkarskiego nadać pierwszej warstwie chropowatość.

     

  • Wskazówki wykonawcze
   • Zaprawy, która zaczęła wiązać, nie wolno ponownie urabiać ani poprzez dodanie wody, ani poprzez dodanie świeżej zaprawy.

    Powierzchnie pokryte świeżą zaprawą należy przez co najmniej 4 dni chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem, mrozem i deszczem.

    Rysy włoskowate/skurczowe nie są brane pod uwagę i nie mogą być uznawane za usterkę, ponieważ nie obniżają technicznej wartości materiału.

    W przypadku aplikacji maszynowej prosimy o kontakt z naszymi doradcami.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • układanie zaprawy / szpachlowanie / nakładanie kielnią / aplikacja natryskowaa
   • Mieszarka przeciwbieżna, paca stalowa, aluminiowa łata do ściągania tynku, grzebień do tynku, szczotka, kratowy zdzierak, deska nabijana gwoździami, paca gąbkowa, kielnia.
    Odpowiednie maszyny tynkarskie.

   • Narzędzia w stanie świeżym myć wodą.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed wilgocią
   • Okres przechowywania 6 mies.
   • W stanie suchym, w nienaruszonych opakowaniach: około 6 miesięcy.

  • Zużycie
   • około 6,0 kg / cm gr. warstwy / m²
   • ok. 6,0 kg/m²/cm grubości warstwy

   • Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

  • Wskazówki ogólne
   • Produkt może zawierać śladowe ilości pirytu (siarczku żelaza).

    Zawartość chromu w postaci rozpuszczalnych związków chromu (VI) w odniesieniu do całkowitej suchej masy cementu wynosi mniej niż 0,0002%.

    Nie stosować na podłożach zawierających gips!

    Woda zarobowa musi mieć jakość wody pitnej.

    Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

    Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Możliwe produkty systemowe