• CL Levell Historic

  Nr art. 057525

  CL Levell Historic

  Tynk podkładowy o recepturze dopasowanej do specyfiki obiektu

  Wariant
  0575 | CL Levell Historic
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Wytrzymałość na ściskanie Zależne od receptury
  Grubość warstwy Pojedyncza warstwa w jednym cyklu 10 - 20 mm
  Zapotrzebowanie wody Zależne od receptury

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • Jako tynk podkładowy odtwarzający fakturę i skład oryginalnego materiału
  • Do przygotowywania i wyrównywania podłoży

  Właściwości

  • Materiał dopasowywany do oryginału zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi
  • Dopasowane spoiwo
  • Dopasowana krzywa przesiewu
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Nośne, czyste i wolne od pyłu.

   • Przygotowania

    Podłoże: chłonne i o niskiej wytrzymałości

    Nanieść produkt jako warstwę sczepną, pokrywając > 50 % powierzchni.

     

    Podłoże: mało nasiąkliwe

    CL Prep Historic (Art. 0574) nanieść brodawkowato jako kryjącą warstwę sczepną.

    Alternatywnie: nałożyć produkt jako szpachlówkę drapaną (warstwę kontaktową).

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 30 °C
   • paca stalowa
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C.

   • Układanie pojedynczymi warstwami

    Produkt nakładać za pomocą odpowiedniego narzędzia lub maszyny.

    Grubość pojedynczej warstwy 10 - 20 mm

     

    Układanie dwuwarstwowe

    Za pomocą grzebienia tynkarskiego nadać pierwszej warstwie chropowatość.

    Drugą warstwę nakładać po wystarczającym wyschnięciu pierwszej

    Grubość pojedynczej warstwy 10 - 20 mm

    Powierzchnię ściągnąć za pomocą aluminiowej łaty do tynków.

    Przed nałożeniem kolejnej warstwy tynku po związaniu poprzedniej ponownie nadać jej chropowatość poprzez uszorstnienie grzebieniem tynkarskim w kierunku poziomym.

     

  • Wskazówki wykonawcze
   • Zaprawy, która zaczęła wiązać, nie wolno ponownie urabiać ani poprzez dodanie wody, ani poprzez dodanie świeżej zaprawy.

    W przypadku nakładania wielu warstw należy zachować odpowiednio długie przerwy pomiędzy kolejnymi aplikacjami.

    Powierzchnie pokryte świeżą zaprawą należy przez co najmniej 4 dni chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem, mrozem i deszczem.

    Rysy włoskowate/skurczowe nie są brane pod uwagę i nie mogą być uznawane za usterkę, ponieważ nie obniżają technicznej wartości materiału.

    Ze względu na recepturę dostosowywaną do konkretnego obiektu nie da się zapewnić powodzenia maszynowej aplikacji materiału.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • paca stalowa
   • Mieszarka, paca stalowa, łata tynkarska aluminiowa, łata ząbkowana,
    miotła, paca gwoździowana, kielnia, zdzierak kratowy, gruba paca gąbkowa (pomarańczowa)

   • GR_HW_50

    Narzędzia - świeżo po użyciu - należy myć wodą.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed wilgocią
   • Okres przechowywania 6 mies.
   • W stanie suchym, w nienaruszonych opakowaniach: około 6 miesięcy.

  • Zużycie
   • Zależnie od obiektu i receptury / m²
   • Zależnie od obiektu i receptury

   • Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

  • Wskazówki ogólne
   • Woda zarobowa musi mieć jakość wody pitnej.

    Produkt może zawierać śladowe ilości pirytu (siarczku żelaza).

    Nie stosować na podłożach zawierających gips!

    Zawartość chromu w postaci rozpuszczalnych związków chromu (VI) w odniesieniu do całkowitej suchej masy cementu wynosi mniej niż 0,0002%.

    Parametry produktów oznaczono w warunkach laboratoryjnych, w temp. 20°C i przy wilgotności względnej powietrza (w.w.p.) = 65%.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Możliwe produkty systemowe