• IR PUR 2K 150

  Nr art. 687101

  IR PUR 2K 150

  Elastyczna, dwuskładnikowa, poliuretanowa żywica iniekcyjna

  Znajdź dealera

  Tutaj znajdą Państwo wyspecjalizowanych dealerów w pobliżu

  Znajdź dealera
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Lepkość (w temp. 12 °C) 240 mPa s
  Lepkość (w temp. 23 °C) 150 mPa s

  Komponent A

  Gęstość (20 °C) 0,98 g/cm³

  Komponent B

  Gęstość (20 °C) 1,1 g/cm³

  W stanie przereagowanym

  W stanie przereagowanym

  Wytrzymałość na zerwanie (DIN 52455-A1) 0,2 N/mm²
  Wydłużenie przy zerwaniu (DIN 52455-A1) 40 %
  Szczelność > 2 bar

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • posadzki/ściany wewnętrzne i zewnętrzne
  • Uszczelnianie wilgotnych i przewodzących wodę rys
  • Iniekcja szczelin roboczych
  • Elastyczne łączenie rys

  Właściwości

  • Uszczelnia poprzez rozszerzanie się
  • Nadzwyczajna przyczepność do ścianek spoiny
  • Total solid (w oparciu o metodę badawczą Deutsche Bauchemie e.V.)
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Ścianki rysy muszą być stabilne geometrycznie i zwarte, nie mogą zawierać luźnych elementów, warstw spieków, olejów, tłuszczów i innych substancji zmniejszających przyczepność.

    Ścianki rysy muszą być co najmniej wilgotne.

    Suche ścianki rysy należy zmoczyć za pomocą pakerów.

   • Przygotowania

    W razie potrzeby rysę przekryć powierzchniowo.

    Zastosować odpowiednie pakery iniekcyjne

  • Przygotowanie
   • Proporcja mieszania komp. A 1,8 : komp. B 1
   • czas mieszania 3 min
   • Pojemnik kombi

    Do żywicy (składnik A) w całości dodać utwardzacz (składnik B).

    Następnie masę wymieszać za pomocą wolnoobrotowej mieszarki elektrycznej
    (ok. 300 - 400 obr./min.).

    Należy mieszać przez co najmniej 3 minuty.

    Smugi wskazują na niedostateczne wymieszanie materiału.

    Mieszankę przelać do innego pojemnika i jeszcze raz dobrze wymieszać.

  • Sposób stosowania
   • czas zdatności do obróbki 50 min
   • Temperatura stosowania min. 5 °C
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża: min. +5 °C.

   • Używając odpowiednich narzędzi przeprowadzić iniekcję w kierunku od dołu do góry.

    Pakery usunąć, otwory zamknąć.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Przed rozpoczęciem iniekcji należy przeprowadzić analizę stanu budowli

    Ciśnienie iniekcji dopasować do właściwości elementu budowlanego.

    Iniekcje uzupełniające należy wykonywać w ciągu czasu otwartego.

    Błonę powstającą na skutek reakcji z materiału z wilgocią z powietrza należy regularnie usuwać. Nie mieszać z materiałem!

    Wyższe temperatury z zasady powodują skrócenie, niższe - wydłużenie podanych czasów.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • Urządzenie do iniekcji, prasa ręczna, odpowiedni mieszarka, młotowiertarka

   • Bliższe informacje zawarte są w katalogu narzędziowym Remmers.

    Narzędzia i ewentualne zabrudzenia należy natychmiast, w stanie świeżym, czyścić rozcieńczalnikiem V 101.

    Podczas czyszczenia należy zważać na zachowanie odpowiednich warunków bezpieczeństwa.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Okres przechowywania 24 mies.
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • W zamkniętych oryginalnych opakowaniach, niezmieszane i nienarażone na działanie mrozu - co najmniej  24  miesiące.

  • Zużycie
   • Zależnie od zawartości wilgoci w strukturze

  • Wskazówki ogólne
   • Wszystkie wyżej wymienione wartości i zużycia określono w warunkach laboratoryjnych (20 °C) na standardowych odcieniach. Wartości uzyskane podczas stosowania na placu budowy mogą się nieznacznie różnić od podanych w instrukcji technicznej.

    Unikać kondensacji pary wodnej w urządzeniu do iniekcji.

    Po zakończeniu prac urządzenie iniekcyjne należy całkowicie opróżnić i wyczyścić.

    Należy uwzględnić aktualne przepisy.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat transportu, przechowywania i sposobu obchodzenia się z produktem, a także na temat utylizacji i ochrony środowiska zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki produktu.