• Primer Hydro HF
 • Primer Hydro HF
  • Primer Hydro HF
  • Primer Hydro HF

  Nr art. 072530

  Primer Hydro HF

  Wodorozcieńczalny preparat do wgłębnego gruntowania o właściwościach wzmacniających i hydrofobizujących

  Wariant
  0725 | Primer Hydro HF
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Wygląd mleczny, biały płyn
  Gęstość (20 °C) około 1,0 g/cm³
  Zawartość ciał stałych 15 %
  Temperatura zapłonu niepalny - wodorozcieńczalny
  Odczyn pH 8
  Nośnik Woda

  W stanie przereagowanym

  W stanie przereagowanym

  Odporność na alkalia zapewniona do pH 14
  Działanie wzmacniające bardzo dobre
  Błona po wyschnięciu - bezbarwna
  Długotrwałe działanie hydrofobowe bardzo dobre
  Zdolność wnikania w podłoże bardzo dobra

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • Powłoka gruntująca do piaszczących mineralnych podłoży, jak P II i P III
  • Zwietrzałe, nośne stare powłoki

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Działa wzmacniająco
  • Wyrównuje nasiąkliwość
  • Produkt na bazie wody
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Suche, czyste, wolne od pyłu i rys (za wyjątkiem rys włoskowatych)

    Nie może zawierać szkodliwych soli

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 25 °C
   • malowanie pędzlem/wałkiem/aplikacja natryskowaa
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +25 °C.

   • Nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskowo.

    Przed użyciem wstrząsnąć.

    W razie potrzeby proces powtórzyć.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Za pomocą odpowiednich środków należy zabezpieczyć przylegające elementy budowlane i materiały, które nie są przeznaczone do kontaktu z produktem.

    Wady konstrukcyjne, takie jak rysy, spękane spoiny, wadliwe połączenia, wilgoć podciągana od podłoża muszą być wcześniej usunięte.

    Unikać nadmiaru materiału na powierzchni.

    Może być rozcieńczany wodą, w zależności od chłonności podłoża.

    Należy unikać wybłyszczenia powierzchni

   • Suszenie

    Wyższe temperatury z zasady powodują skrócenie, niższe - wydłużenie podanych czasów.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • malowanie pędzlem/wałkiem/aplikacja natryskowaa
   • pędzel, pędzel do sufitów, ławkowiec

   • Narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • Łączne zużycie 100 ml - 200 ml Total / m²
   • około 0,1 - 0,2 l/m², zależnie od podłoża

   • Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

  • Wskazówki ogólne
   • Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

    Należy uwzględnić aktualne przepisy.

    Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

    Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej