• Sanierputz schnell

  Nr art. 040420

  SP Top rapid

  Tynk renowacyjny WTA do zawilgoconych i zasolonych murów

  Wariant
  0404 | stara biel (kolor własny)
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Nadzór zewnętrzny GG-Cert + WTA
  Największe ziarno 1,25 mm
  uziarnienie kruszywa zg. z DIN EN 13139
  Nasiąkl. kapilarna w24 ≥ 0,3 kg/m²
  Grubość warstwy Aplikacja jednowarstwowa do 30 mm
  Aplikacja dwuwarstwowa do 40 mm
  Gęstość nasypowa Około 0,9 kg/dm³
  Zapotrzebowanie wody Około 6,2-6,4 l / 20 kg
  Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej µ ≤ 15
  Głębokość wnikania wody Po 24h < 5 mm
  Klasa wytrzymałości na ściskanie CS II (śr. 1,5 - 5,0 N/mm²)

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • Do szybkiej naprawy zawilgoconych i obciążonych szkodliwymi solami powierzchni ścian (ściany wewnętrzne w piwnicach i starych budynkach)
  • Elewacje, budynki historyczne i zabytkowe
  • W przypadku wysokiego obciążenia solami stosowany z tynkiem podkładowym Remmers SP Levell (art. 0401)
  • Może być nakładany jednowarstwowo jako tynk podkładowy i wierzchni

  Właściwości

  • Szybko twardnieje
  • Wysoka odporność na siarczany niska zawartość aktywnych alkaliów (SR/NA)
  • Wysoka zdolność magazynowania soli
  • Wysoka przepuszczalność pary wodnej
  • Hydrofobizuje pory
  • Wzmocniony włóknami
  • Przyspiesza schnięcie
  • Grubość pojedynczej warstwy może wynosić do 30 mm.
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Nośne, czyste i wolne od pyłu.

   • Przygotowania

    Tynki i powłoki należy starannie usunąć do wysokości co najmniej 80 cm powyżej strefy zniszczeń.

    Zmurszałe spoiny wydrapać na głębokość 2 cm.

    Chłonne podłoża wstępnie zwilżyć do stanu "matowej wilgotności".

    Podłoże: chłonne i o niskiej wytrzymałości

    Nałożyć siatkowato Remmers SP Prep rapid jako mostkującą warstwę sczepną w kształcie siatki (powierzchnia pokrycia 50-70 %) o maksymalnej grubości warstwy 5 mm.

    Alternatywnie: Nałożyć SP Top rapid jako szpachlówkę drapaną (warstwa kontaktowa).

    Podłoże: mało nasiąkliwe

    Nałożyć Remmers SP Prep rapid kryjąco (100 %), warstwą o maksymalnej grubości 5 mm.

    Alternatywnie: Nałożyć SP Top rapid jako szpachlówkę drapaną (warstwa kontaktowa).

    Podłoże: Szybkowiążąca mineralna masa uszczelniająca

    Nałożyć SP Prep rapid jako kryjącą warstwę sczepną w ostatniej warstwie szlamu, świeżwe na świeże.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 30 °C
   • układanie zaprawy / szpachlowanie / nakładanie kielnią
   • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 30 min.
   • Układanie pojedynczymi warstwami

    Produkt nakładać za pomocą odpowiednich narzędzi.

    Układanie dwuwarstwowe

    Za pomocą grzebienia tynkarskiego nadać pierwszej warstwie chropowatość.

    Drugą warstwę nakładać po wystarczającym wyschnięciu pierwszej

    Alternatywnie, całkowita grubość warstwy może zostać nałożona w dwóch cyklach roboczych, świeże na świeże, przy użyciu siatki zbrojącej (Tex 6,5/100). Pasy tkaniny powinny zachodzić na siebie na co najmniej 10 cm.

     

    Powierzchnię ściągnąć za pomocą aluminiowej łaty do tynków.

    Po związaniu powierzchnię wykończyć za pomocą pacy gąbkowanej.

    Po wystarczającym wyschnięciu powierzchnię należy za pomocą zdzieraka kratowego przygotować do nałożenia kolejnych warstw.

    W przypadku powierzchni hydrofobowych przed dalszym tynkowaniem należy wstępnie zwilżyć wodą pozbawioną napięcia powierzchniowego do stanu "matowej wilgotności".

     

  • Wskazówki wykonawcze
   • Zaprawy, która zaczęła wiązać, nie wolno ponownie urabiać ani poprzez dodanie wody, ani poprzez dodanie świeżej zaprawy.

    W przypadku krytycznych podłoży (bardzo nierównych i/lub jamistych) zalecamy wbudowanie tkaniny zbrojącej w jednej trzeciej grubości warstwy tynku renowacyjnego.

    W narożnikach otworów budowli należy wbudować dodatkowe zbrojenie przekątne.

    Powierzchnie pokryte świeżą zaprawą należy przez co najmniej 4 dni chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem, mrozem i deszczem.

    Rysy włoskowate/skurczowe nie są brane pod uwagę i nie mogą być uznawane za usterkę, ponieważ nie obniżają technicznej wartości materiału.

    Dla zapewnienia powodzenia renowacji należy stworzyć odpowiednie warunki wysychania, zgodnie z instrukcją WTA 2-9-20/D.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • układanie zaprawy / szpachlowanie / nakładanie kielnią
   • Mieszalnik, kielnia, paca stalowa, paca aplikacyjna, zdzierak kratowy, paca aluminiowa, grzebień tynkarski, paca gąbkowa

   • Narzędzia w stanie świeżym myć wodą.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed wilgocią
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • Nienaruszone opakowania, składowane w suchym miejscu, można przechowywać przez ok. 12 miesięcy.

  • Zużycie
   • około 8,5 kg / cm gr. warstwy / m²
   • Około 8,5 kg/m²/cm grubości warstwy, przy tynku o grubości 2 cm około 17 kg/m²

   • Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

  • Wskazówki ogólne
   • Produkt może zawierać śladowe ilości pirytu (siarczku żelaza).

    Nie stosować na podłożach zawierających gips!

    Woda zarobowa musi mieć jakość wody pitnej.

    Zawartość chromu w postaci rozpuszczalnych związków chromu (VI) w odniesieniu do całkowitej suchej masy cementu wynosi mniej niż 0,0002%.

    Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

    Parametry produktów oznaczono w warunkach laboratoryjnych, w temp. 20°C i przy wilgotności względnej powietrza (w.w.p.) = 65%.

    Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.